Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавия

Върховни съдилища

Други съдилища

Съдебната практика, представена със заглавия

 • Конституционен съд (Trybunał Konstytucyjny)
 • Върховен административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Върховен съд (Sąd Najwyższy) (решенията на четири отделения):
  • Наказателното отделение,
  • Гражданското отделение,
  • Отделението, занимаващо се с въпроси по трудово право, социалноосигурително право и обществени въпроси
  • Военното отделение

Не


Пример за заглавие/я

Конституционен съд — Общностна субсидия за дейностите на частна детска градина.

Обяснение

Решение от 18.12.2008 г., номер K 19/07

Вид на решението (съдебно решение/ решение/...), дата и референтен номер на досието на делото.

Общностна субсидия за дейностите на частна детска градина.

Заглавие

Z.U. 2008 / 10A / 182

Публикувано в официалния сборник решения на Конституционния съд, издаден от службата на съда

Dz. U. 2008.235.1618 от 30.12.2008 г.

Публикувано в Официален вестник

Връзки към съдебното решение във формат MS WORD и PDF


Върховен административен съд

7.4.2009 г.

Съдебното решение не подлежи на обжалване

Дата на получаване

10.9.2007 г.

Наименование на съда

Върховен административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny)

Имена на съдиите

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Символ с описание:

6110 ДДС

Ключови думи:

Процедура на данъчно облагане

ДДС

Други дела, имащи отношение:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Срещу:

Директора на Финансовата камара

Съдържание:

Обжалваното съдебно решение е отменено, а делото е прехвърлено на районния административен съд за повторно разглеждане

Позоваване на законодателството:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 чл. 70, пар. 1, чл. 108 пар. 2, точка 2, буква a), чл. 116, пар. 1, чл. 118, пар. 1, чл. 127, чл. 151, чл. 152, чл. 187, чл. 188, чл. 191
Закон за процедурата на данъчно облагане от 29 август 1997 г. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 чл. 141, пар. 4, чл. 145, пар. 1, точка 1, буква а), чл. 151
Закон за процедурата на административните съдилища от 30 август 2002 г. (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 чл. 1, чл. 2, чл. 4, чл. 20.
Постановление на президента на Република Полша от 24 октомври 1934 г. относно съдържанието на производството (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem) Производство по закона за корпоративно възстановяване.


Формати

 • Конституционен съд (Trybunał Konstytucyjny)— DOC, PDF
 • Върховен административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny) — HTML
 • Върховен съд (Sąd Najwyższy) — PDF

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Може ли да бъде получена информация за обжалвания?

Да, от конституционния съд.

Всички решения на Върховния съд са свързани с жалби.

Няма налични данни

Делото все още ли предстои да бъде разгледано?

Да, в конституционния съд.

Обжалването ще бъде направено пред Върховния съд в зависимост от съдържанието на съдебното решение.

Няма налични данни

Резултатът от обжалванията?

Да

Няма налични данни

Решението подлежи ли на обжалване?

Да, пред конституционния съд

Да, когато делото е заведено във Върховния административен съд

Решението ще бъде направено в зависимост от съдържанието на съдебното решение.

Няма налични данни

Има ли предишни производства пред друг вътрешен съд:

Конституционния съд?

Външен съд:

Съда на Европейските общности?

Съда за правата на човека?

Не

Няма налични данни


На уебсайта могат да бъдат намерени решения на окръжните административни съдилища (първа инстанция), както и на Върховния административен съд (втора инстанция). Съществува и връзка между съдебни решения по сходни теми.

Правила относно публикуването

Съществуват задължителни правила за публикуването на съдебната практика в Полша. Те се отнасят до:

 • Конституционния съд (Trybunał Konstytucyjny), чиято съдебна практика се публикува изцяло
 • Върховния административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny), чиято съдебна практика се публикува изцяло
 • Върховния съд (Sąd Najwyższy), от чиято съдебна практика се публикуват само избрани случаи

Задълженията на Върховния съд (Sąd Najwyższy), свързани с публикуването, са посочени в член 7 на Закона за Върховния съд (23 ноември 2002 г.) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Съгласно правилника с инструкции на Върховния съд , говорителят на съда и помощниците на съдията отговарят за службата за публикациите.

Член 190 от Конституцията на Полша предвижда публикуване на съдебната практика на Конституционния съд (Trybunał Konstytucyjny).

Пълната версия на съдебното решение се публикува на уебсайта веднага щом съдиите подпишат обосновката.

Член 42 от Закона за организацията на административните съдилища (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) също така налага задължение за публикуване на председателя на Върховния административен съд (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). По-подробни правила са определени в наредбата на председателя на Върховния административен съд, която изисква създаване на централна база данни на съдебните решения и информация за делата на административните съдилища, както и осигуряване на достъп до тези решения на уебсайта.

Последна актуализация: 10/12/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.