Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Португалия

Настоящата страница ви предоставя информация относно съдебната практика на Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

В Португалия правото на информация относно съдебната система е основно право на гражданите, изрично предвидено в член 20, параграф 2 от Конституцията на Португалия и приложено със Закон № 34/2004 от 29 юли 2004 г., изменен със Закон № 47/2007 от 28 август 2007 г. за установяване на правила за достъп до правосъдие и до съдилищата.

Съгласно член 4 от този закон задължение на правителството е да се предприемат мерки за запознаване със закона и правната система, като Министерството на правосъдието е отговорно за предоставянето на правна информация чрез публикуване или всякакви други форми на комуникация с оглед гарантиране на по-добро упражняване на правата и изпълнение на задълженията, определени в закона.

Публикуването на съдебни решения е международен принцип, заложен както в член 10 от Всеобщата декларация за правата на човека, така и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Този принцип е залегнал за най-напред в член 206 от Конституцията (също и по отношение на съдебни заседания) и в различни закони, които уреждат различни юрисдикции, а именно:

 • членове 167 и 656 от Гражданско-процесуалния кодекс
 • член 86, параграф 1, член 87 и член 321, параграф 3 от Гражданско-процесуалния кодекс
 • член 3 и член 115 от закона, уреждащ организацията, функционирането и процедурите на Конституционния съд
 • член 30 от Кодекса за административното съдебно производство.

Министерството управлява редица бази данни с правни документи, достъп до които е предоставен на http://www.dgsi.pt/. Те също така са публикувани в Държавен вестник и са достъпни на https://dre.pt/:

 • Решения и становища на Конституционния съд относно противоконституционност или незаконосъобразност на даден закон или относно противоконституционно бездействие.
 • Решения на Върховния съд и на Сметната палата за хармонизиране на съдебната практика и решенията на Върховния административен съд, които по закон са общозадължителни.
 • Решенията на други съдилища, които са общозадължителни.

Представяне на решения/заглавия

Уебсайтът http://www.dgsi.pt/ предоставя достъп до набор от бази данни с прецеденти и библиотеките за библиографски справки на Министерството на правосъдието.

При посещение на всяка от тези бази данни ще видите последните въведени документи и лента за навигация, която дава достъп до различни позволени видове търсене (свободно търсене по термин, по област или по описание).

Страницата, на която се въвежда търсеният текст, или страницата с резултати от търсенето показват документи по заглавие, съдържание, както и следната информация:

 • Номер на делото
 • Дата на делото
 • Докладващ съдия
 • Описание.

Пример за заглавия

Решения на Върховния съд

ДАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВАЩ СЪДИЯ

ОПИСАНИЕ

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ИЗТИЧАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Формати

Пълният текст на решението е достъпен (в съответствие с правилата за защита на личните данни) в html формат.

Разглеждани съдилища

Базите данни, достъпни на http://www.dgsi.pt/, съдържат съдебна практика на следните съдилища/правни субекти:

 • Върховен съд
 • Апелативни съдилища (Коимбра, Евора, Лисабон, Порто и Гимараеш)
 • Конституционен съд
 • Върховен административен съд
 • Централни административни съдилища (Северен съд и Южен съд)
 • Съд, уреждаш конфликти на съдебна компетентност
 • Становища на Прокуратурата
 • Мирови съдилища

Други производства

В Португалия се осигурява достъп до информация относно редица дела, както е посочено в таблицата по-долу.

Достъпна информация

относно:

Върховен съд

Други съдилища

обжалвания?

Да

Да

дали делото все още е висящо?

Не

Не

резултат от обжалвания?

Да

Да

дали решението е неотменимо?

Не

Не

Други дела

 • пред друг вътрешен съд (Конституционния съд и др.)?
 • пред Съда на Европейския съюз?
 • пред Съда по правата на човека?

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Правила относно публикуването

На национално равнище няма задължителни правила за публикуването на съдебна практика. В Португалия обаче има задължителни правила относно публикуването, извършвано от съдилищата.

В Португалия се публикува само избрана част от съдебната практика. Приложимите критерии са значимост и уместност.

Useful links

База данни с решения на Върховния съд

Последна актуализация: 13/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.