Национална съдебна практика

Португалия

На настоящата страница се предоставя информация за съдебната практика в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия

В Португалия правото на информация относно съдебната система е основно право на гражданите, изрично предвидено в член 20, алинея 2 от Конституцията на Португалия и приложено със Закон № 34/2004 от 29 юли 2004 г., в неговата настояща версия, за установяване на правила за достъп до правосъдие и до съдилищата.

Съгласно член 4 от този закон правителството е задължено да предприеме мерки за оповестяване на информация за закона и правната система, а Министерството на правосъдието е отговорно за предоставянето на правна информация чрез публикуване или всякакви други форми на комуникация с оглед гарантиране на по-добро упражняване на правата и изпълнение на задълженията, определени в закона.

Публикуването на съдебни решения е международен принцип, заложен както в член 10 от Всеобщата декларация за правата на човека, така и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Този принцип е залегнал на първо място в член 206 от Конституцията (също и по отношение на съдебните заседания) и в различни закони, които уреждат различни юрисдикции, а именно:

 • членове 163 и 606 от Гражданско-процесуалния кодекс;
 • член 86, алинея 1, член 87 и член 321, алинея 3 от Наказателнопроцесуалния кодекс;
 • членове 3 и 115 от Закона, регламентиращ организацията, функционирането и процедурите на Конституционния съд;
 • член 30 от Кодекса за административното съдебно производство.

Министерството на правосъдието управлява редица бази данни с правни документи, които са достъпни на http://www.dgsi.pt/. Те също така са публикувани в Държавен вестник и са достъпни на https://dre.pt/:

 • решения и становища на Конституционния съд относно противоконституционност или незаконосъобразност на даден закон или относно противоконституционно бездействие;
 • решения за хармонизиране на съдебната практика на Върховния съд и на Сметната палата и решения на Върховния административен съд, които по закон са общозадължителни;
 • решения на други съдилища, които са общозадължителни.

Представяне на решения/заглавия

На уебсайта http://www.dgsi.pt/ се предоставя достъп до набор от бази данни с прецеденти и до библиотеките за библиографски справки на Министерството на правосъдието.

При посещение на всяка от тези бази данни могат да се видят последните въведени документи, а навигационна лента дава достъп до различните позволени видове търсене (свободно търсене по термин, по област и по описание).

Страницата, на която се въвежда търсеният текст, както и страницата с резултатите от търсенето показват документите по тяхното заглавие, заедно със следната информация:

 • номер на делото;
 • дата на съдебното заседание;
 • докладващ съдия;
 • описание.

Пример за заглавия

Решения на Върховния съд

ДАТА НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВАЩ СЪДИЯ

ОПИСАНИЕ

25.3.2009 г.

08S2592

BRAVO SERRA

ИЗТИЧАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Формати

Пълният текст на решението е достъпен (в съответствие с правилата за защита на личните данни) в html формат.

Обхванати съдилища

Базите данни, достъпни на http://www.dgsi.pt/, съдържат съдебна практика на следните съдилища/субекти:

 • Върховен съд
 • Апелативни съдилища (Коимбра, Евора, Лисабон, Порто и Гимараеш)
 • Конституционен съд
 • Върховен административен съд
 • Централни административни съдилища (Северен съд и Южен съд)
 • Съд, уреждащ спорове за компетентност
 • Становища на Прокуратурата
 • Мирови съдии

Други дела

В Португалия се осигурява достъп до информация относно редица дела, както е посочено в таблицата по-долу.

Достъпна ли е информация:

Върховните съдилища

Другите съдилища

относно обжалванията?

Да

Да

дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

относно резултата от обжалванията?

Да

Да

относно неотменимостта на решението?

Не

Не

Други дела

— пред друг португалски съд (Конституционния съд, ...)?

— пред Съда на Европейския съюз?

— пред Европейския съд по правата на човека?

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Правила относно публикуването

На национално равнище няма задължителни правила за публикуването на съдебна практика. В Португалия обаче има задължителни правила относно публикуването, извършвано от съдилищата.

В Португалия се публикува само избрана част от съдебната практика. Приложимите критерии дали нещо трябва да се публикува са значимост и уместност.

Връзки по темата

Бази данни с правни документи

Последна актуализация: 29/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.