Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Румъния

Настоящата страница ви предоставя преглед на съдебната практика в Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Съдебна практика, достъпна онлайн

Съдебната практика на Румъния е достъпна на уебсайта на Върховния съд (Върховен касационен съд).

Представяне на решения / Заглавия

На уебсайта на Върховния касационен съд са публикувани два вида решения:

 1. Резюмета на решения и техните заглавия. Образецът съдържа следната информация:
 • ключови думи;
 • резюме на правни области;
 • азбучен индекс;
 • законодателство, приложено в решението (номер и година на акта, членове);
 • кратко представяне на решението (личните данни не се предоставят: имената и личните данни на страните не се посочват, както и не се споменават имената на съдиите).
 1. Анонимизирани решения без заглавия (различно от резюмета на решения). Интерфейсът за търсене позволява търсене по 7 критерия:
 • отделни ключови думи,
 • израз,
 • раздел,
 • номер на решение,
 • година на решение,
 • номер на досие,
 • година на досие.

Заглавие в гражданско отделение

Пример за заглавие от Гражданското отделение:

 • Отнемане на право върху търговска марка. Изчисляване на срок от 5 години за неизползване на търговската марка. Повдигнато възражение по отношение на преждевременния характер на това действие.
 • Съдържание по области: Гражданско право. Право на интелектуална собственост. Търговска марка.
 • Азбучен индекс: Отнемане на право върху търговска марка
 • Срок на отнемане на правото
 • Преждевременност на действието
 • Закон № 84/1998: член 45, параграф 1, буква а).

Заглавие в наказателно отделение

Пример за заглавие от Наказателното отделение:

 • Компетентност на Върховния касационен съд. Съдебна компетентност предвид статута на лицето. Съдебна компетентност в случай на промяна на правния статут на обвиняемия.
 • Съдържание по области: Наказателно процесуално право. Обща част. Компетентност. Компетентност във връзка с предмета на делото и статута на лицето
 • Азбучен индекс: Наказателно процесуално право
 • Компетентност на Върховния касационен съд
 • Компетентност в случай на промяна на статута на обвиняемия
 • Наказателно-процесуален кодекс, член 29, параграф 1 и член 40.

Заглавие в портала на съдилищата

Пример за заглавие от Портала на румънските съдилища:

 • Заглавие: Превантивно задържане. Законно прекратяване на превантивното задържане на обвиняемия.
 • Вид на делото: Решение
 • Номер на делото: 55
 • Дата на делото: 1/7/2004
 • Свързани области: наказателно и гражданско съдопроизводство (обжалвания, компетентност и др.)
 • Институция (конкретен съд): Апелативен съд на Алба Юлия — наказателно отделение

Формати

Документи, предоставени от Върховния касационен съд и други съдилища са достъпни в html формат.

Включени съдилища

Съответните съдилища включват Върховния касационен съд и обикновените съдилища.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Има ли достъп до информация за:

обжалвания?

-

Да.

висящи дела?

-

Да

резултати от обжалвания?

-

Непряко. Трябва да се по дело, посочвайки фаза на производство „обжалване“.

неотменимостта на решението?

Има ли достъп до информация за неотменимостта на решенията на Върховния касационен съд?

Да

последващи производства пред:

други национални съдилища (Конституционен съд и др.)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съд по правата на човека?

-

Да

По отношение на обикновените съдилища достъп до информация се предоставя в Портала на съдилищата относно дела (досиета): фаза на производството (по същество, обжалване и т.н.), страни, заседания, внесени жалби и публикувани призовки (нововъведена функционалност). Достъпът до дадено дело е възможен чрез обща търсачка в Портала на съдилищата (нововъведена функционалност). Публикуваните резюмета на решения могат да включват информация относно неотменимостта на решението и последващи производства пред други национални съдилища (Конституционен съд).

Правила относно публикуването

Върховен касационен съд

Предвид значимостта и специфичното естество на делата и на съответните решения, е публикуван само подбор от съдебната практика на Върховния касационен съд на Румъния.

Публикациите на Върховния касационен съд се обновяват всеки месец и са достъпни от 2002 г. насам.

Други румънски съдилища

По отношение на другите румънски съдилища се публикува само подбор от решенията въз основа на значимостта и уникалността на съответните дела. Подборът се прави на нивото на всеки отделен съд.

Публикациите на другите румънски съдилища се обновяват всеки месец и са достъпни от 2004 г. насам.

Последна актуализация: 18/12/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.