В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Шотландия

Настоящия раздел ви предоставя описание на съдебната практика на Обединеното кралство, по специално във връзка с юрисдикцията на Шотландия. Описанието е съсредоточено върху съдебната практика, която можете да намерите в бази данни, достъпни за обществеността.

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Съдебна практика, която е достъпна в Шотландия

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Шотландия от Обединеното кралство е достъпна за обществеността.

Граждански съдилища

Публикува се съдебната практика на Върховния съд на Шотландия (Court of Session) и на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords), които на 1 октомври 2009 г. ще бъдат заменени от новия Върховен съд на Обединеното Кралство (Supreme Court of the United Kingdom). Съдебни решения на съдилищата на шерифа (Sheriff Courts), които представляват особен интерес, също се публикуват.

Наказателни съдилища

Публикува се съдебната практика на съдилищата на шерифа (Sheriff Courts) и на Върховния съд по правораздаване (High Court of Justiciary), който е Върховният наказателен съд (Supreme Criminal Court) за Шотландия.

Решения от семейни дела и някои наказателни дела могат да бъдат направени анонимни.

Съдебна практика се публикува от 1998 г. насам. Веднага след постановяване на решението съдебната практика обикновено се публикува между 24 часа и 2 седмици по-късно.

Бази данни с правна информация

Съдебната служба на Шотландия (Scottish Court Service) публикува съдебните решения на съдилищата на шерифа, Върховния съд на Шотландия и Върховния съд по правораздаване на своя уебсайт от септември 1998 г. насам. Възможни са два отделни начина на търсене, които обхващат Върховния съд на Шотландия и Върховния съд по правораздаване и съдилищата на шерифа. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Съдебни решения от Апелативната комисия на Камарата на лордовете за периода от 14 ноември 1996 г. до 30 юли 2009 г. също са достъпни. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Съществуват редица национални архиви с данни и бази данни с правна информация.

Базата данни на Bailii (Британски и ирландски институт за правна информация (British and Irish Legal Information Institute) съдържа сбирка от решенията от Върховния съд на Шотландия от 1879 г., Върховния съд по правораздаване от 1914 г. насам, Съда на Шерифа от 1998 г. насам и Камарата на лордовете (House of Lords) от 1838 г. насам. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Уебсайтът Bailii също съдържа подробна информация относно решения от различни трибунали на Обединеното кралство:

 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата за административни обжалвания, Administrative Appeals Chamber)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по финансово-данъчни спорове, Finance and Tax)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по поземлени спорове, Lands Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ, Health Education and Social Care Chamber Health Education and Social Care Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по данъчни спорове)
 • Апелативен трибунал на Обединеното кралство по въпроси, свързани с конкуренцията (United Kingdom Competition Appeals Tribunal)
 • Служба за разрешаване на спорове  Nominet на Обединеното кралство (Nominet UK Dispute Resolution Service)
 • Специална апелативна комисия по имиграционни въпроси (Special Immigrations Appeals Commission)
 • Апелативен трибунал по трудови спорове (Employment Appeal Tribunal) на Обединеното кралство.
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Tribunals Decisions) на Обединеното кралство
 • Трибунал по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Asylum and Immigration Tribunal) на Обединеното кралство
 • Трибунал по информационни спорове (Information Tribunal) на Обединеното кралство, включващ Състав за жалби по въпросите на националната сигурност (National Security Appeals Panel)
 • Решения на Специалните комисари по подоходния данък (Special Commissioners of Income Tax) на Обединеното кралство
 • Решения на Комисарите по социална сигурност и подкрепа на децата (Social Security and Child Support Commissioners) на Обединеното кралство
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) на Обединеното кралство
 1. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата ( (VAT & Duties Tribunals), Customs) Мита, Customs) на Обединеното кралство
 2. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Акциз, Excise) на Обединеното кралство
 3. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху застрахователните премии, Insurance Premium Tax) на Обединеното кралство
 4. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху депонирането на отпадъци, Landfill Tax) на Обединеното кралство

Връзки по темата

Bailii, Камара на лордовете (House of Lords), уебсайт на на Bailii, Камара на лордовете (House of Lords), Съдебна служба на Шотландия (Scottish Courts Service), Върховен съд на Шотландия и Върховен съд по правораздаване (Court of Session and the High Court of Justiciary), съдилища на шерифа (Sheriff Courts)

Последна актуализация: 06/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.