Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Словакия

Настоящата страница ви предоставя информация за съдебната практика на Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Съдебна практика на обикновените съдилища

Съдебната практика на всички съдилища от правосъдната система на Словакия е достъпна на словашки език в базата данни онлайн JASPI.

Съдебна практика на Върховния съд

Съдебната практика на Върховния съд е достъпна на словашки език на уебсайта на Върховния съд.

Формати

Съдебната практика на обикновените съдилища е на разположение в html формат, а съдебната практика на Върховния съд — в pdf формат.

Последващи производства

Имате достъп до информация относно:

  • резултата от обжалванията
  • неотменимостта на решението.

Правила относно публикуването

Съдебните решения в Словакия нямат обща правнозадължителна сила. Те не са източник на правото. Все пак решенията, вземани от съдилищата, съблюдават решенията на Върховния съд на Словакия, които де факто са източници на правото.

Последна актуализация: 27/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.