Национална съдебна практика

Испания

В Испания съдебната практика не се счита за източник на правото, тъй като в член 1, параграф 1 от испанския Граждански кодекс (Código Civil) като такива източници са определени законът, обичаят и общите принципи на правото (член 1, параграф 1 от испанския Граждански кодекс). Член 1, параграф 6 от испанския Граждански кодекс обаче гласи, че съдебната практика «„допълва правната уредба с доктрината, наложена с времето от Върховния съд (Tribunal Supremo) чрез неговото тълкуване и прилагане на закона, обичая и общите принципи на правото“». Освен това правото на достъп до публична информация е изрично признато в член 105, буква b) от испанската Конституция (Constitución Española).

Съдържание, предоставено от
Испания

Достъп до съдебна практика

В член 560, параграф 1, точка 10 от Органичния закон за съдебната власт (Ley Orgánica del Poder Judicial) едно от правомощията на Генералния съвет на съдебната власт (Consejo General del Poder Judicial) е определено, както следва: „официалното публикуване на съдебните и други решения на Върховния съд и на останалите съдебни органи.

За тази цел Генералният съвет на съдебната власт, при наличие на доклад на компетентните органи, регламентира начина, по който трябва да се разработят електронните съдебни регистри, вписването на данни в тях, обработването, разпространението и удостоверяването на данните, да се гарантира ненарушимостта, автентичността и възможността за достъп до регистрите, както и да се осигури спазването на законите в областта на защитата на личните данни“.

Освен това с член 560, параграф 1, точка 16, буква e) от Органичния закон за съдебната власт на Генералния съвет на съдебната власт се възлага правомощието да урежда нормативно материята относно публикуването и повторното използване на информация от съдебните решения, при стриктно спазване на разпоредбите на Органичния закон за съдебната власт.

С цел да се гарантира съответствие с разпоредбите на закона, през 1997 г. Генералният съвет на съдебната власт създаде Центъра за съдебна документация (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), със седалище в Сан Себастиан. В съответствие с разпоредбите на член 619 от Органичния закон за съдебната власт този технически орган на Генералния съвет на съдебната власт отговаря за подбора, управлението, обработването, разпространението и публикуването на правна информация относно законодателството, съдебната практика и правната доктрина.

Тази нова публична служба за достъп до съдебната практика на различните съдебни органи при най-добрите технически условия, със специална защита на лицата по отношение на автоматизираното обработване на данни и с подходящи механизми за подобряване на достъпността, оперативната съвместимост, качеството и възможностите за повторно използване на публикуваната информация, е организирана въз основа на правомощията, предвидени в Органичен закон № 6/1985 от 1 юли 1985 г. за съдебната власт, Закон № 19/2013 от 9 декември 2013 г. за прозрачността, достъпа до публична информация и доброто управление, Наредба № 1/1997 за Центъра за съдебна документация и Закон № 18/2015 от 9 юли 2015 г. за изменение на Закон № 37/2007 от 16 ноември 2007 г. за повторното използване на информация от обществения сектор, с който се транспонира Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.

С цел спазване на горепосочените актове Центърът за съдебна документация въвежда система за разпространение на съдебни и други решения чрез официалното публикуване на съдебните и други решения на Върховния съд и на други съдебни органи, които са достъпни а) свободно и безплатно за обществеността чрез използване на онлайн търсачка, след заличаване на личните данни; б) в среда, запазена за ползване само от съдебната власт, с допълнителни функционални възможности (връзки към националната и чуждестранна съдебна практика и законодателство, както и към решенията на Конституционния съд (Tribunal Constitucional), като част от функциите, присъщи на Генералния съвет на съдебната власт в качеството му на управителен орган на испанските съдии и съдилища; в) за международно разпространение на решения на испанските съдилища, публикувани от CENDOJ чрез уебсайта www.poderjudicial.es, с цел взаимно познаване на правните системи и на съдебната практика на държавите — членки на Европейския съюз, както е предвидено в Заключенията на Съвета (2011/C 127/01) относно «Европейския портал за електронно правосъдие», и чрез Ибероамериканската мрежа за съдебна информация и документация (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), както и за предоставяне на информация на различните потребители при повторно използване на информация от обществения сектор и на други потребители (които не използват повторно информация от обществения сектор) в съответствие с разпоредбите на горепосочените нормативни актове.

Базата данни на CENDOJ следва да се допълни също с базата данни на Конституционния съд, която съдържа информация за конституционната съдебна практика.

Съществуват и частни бази данни, достъп до които се предоставя срещу заплащане на такса.

Представяне на съдебната практика

По отношение на съдебната практика на Върховния съд CENDOJ е създал технологична платформа, структурирана като система за навигация, основана на раздели.

При търсене на информация в тази платформа се отваря раздел „RESULTADOS“ (т.е. резултати), в който се показват получените резултати, и друг, озаглавен „BÚSQUEDA“ (т.е. търсене), който дава достъп до формуляра за търсене във всеки един момент.

Търсачката позволява бърз и сигурен достъп до всички съдебни решения на Върховния съд. Можете да търсите решения, като използвате полета за избор, в които са идентифицирани или категоризирани тези решения, и/или полета за въвеждане на свободен текст.

Освен това има и опция за пряк достъп до 50-те последни решения на всяка юрисдикция чрез бутоните, които се появяват в долната част на екрана. По този начин можете да получите достъп до последните решения, въведени в базата данни, която съставлява основата на съдебната практика.

Системата съдържа и облак с ключови думи за най-често търсените теми; когато щракнете върху някоя от тях, на екрана се показват съдебни решения, свързани с тази тема.

Търсене чрез полета за избор

Някои от информационните полета за решенията може да са ограничени от набор от възможност стойности. Например:

 • Клетка „Юрисдикция“ [Jurisdicción] съдържа набор от области на правото: гражданско право, наказателно право, оспорване по административен ред, трудово право, военно право.
 • Клетка „Вид решения“ [Tipo de Resolución] дава възможност да бъдат избрани съдебни решения, разпореждания или споразумения на Върховния съд.
 • Дата на решението: бутонът „Календар“ [Calendario] позволява да бъде ограничено търсенето чрез въвеждане на дати.
 • Език [Idioma]: падащ списък, от който можете да изберете езика на решенията, до които желаете да получите достъп.

Търсене чрез полета за свободен текст

Освен полетата за избор, има и други полета за търсене на решения, които не са ограничени чрез набор от стойности, а позволяват да се изпише всякакъв текст и се използват за търсене по свободен текст.

РЕЗУЛТАТИ

След извършване на търсенето се появяват резултатите, като по подразбиране се показват по 10 резултата на страница.

Резултатите са представени по следния начин:

СВЪРЗАНИ ТЕРМИНИ — системата автоматично предлага свързани с направената справка термини, но само в средата с ограничен достъп.

ЗАГЛАВИЕ — тук се появяват номерът в Официалното хранилище на испанската съдебна практика (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) на намерената съдебна практика и номерът според европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI).

ПОДЗАГЛАВИЯ — тук се появяват следните информационни полета:

 • Вид орган: например Върховен съд.
 • Община: например Мадрид — Район: 1
 • Докладчик: например, собствено име... фамилно име (имена)...
 • Дело №: например 88/2007 г. — Дата: 26/06/2008 г.
 • Вид решение: например съдебно решение
 • Орган, по азбучен ред

Накрая, когато щракнете върху заглавието на желания резултат, се отваря нова страница, на която се показва цялото съдържание на намерения документ. Този документ е достъпен за обществеността във формат PDF.

Формат

Съдебните решения обикновено се съдържат в базите данни във формат PDF (за публичен достъп) и във формати RTF и HTML (в средата с ограничен достъп, разрешен само за съдебната власт).

Налични съдебни решения и други съдебни актове

 • Върховен съд

Върховен съд: Съдебната практика на Върховния съд се публикува за Ваша информация изцяло в интернет и достъпът до нея е свободен и безплатен. Публикувани са пълните текстове, като всички лични данни са заличени (анонимизирани) чрез ефективна търсачка, която изчиства тези данни, особено от текста на решенията. Достъпът до тази база данни се осъществява чрез функцията за търсене в CENDOJ Върховен съд.

 • Други съдилища

Освен решенията и споразуменията на Върховния съд, базата данни на CENDOJ предоставя и безплатен публичен достъп до съдебните решения, постановени от Националния наказателен и административен съд (Audiencia Nacional), висшите съдилища на автономните области в Испания (Tribunales Superiores de Justicia) и окръжните съдилища (Audiencias Provinciales), както и избрани разпореждания на тези колективни правораздавателни органи и съдебни решения и разпореждания, издадени от Централния военен съд (Tribunal Militar Central), регионалните военни съдилища (Tribunales Militares Territoriales) и от еднолични съдебни състави.

Други процедури

Налична ли е информация ...

 • за съдебните производства?
 • за това дали делото е приключило?
 • за изхода от съдебното производство?
 • за това дали решението е неотменимо?
 • за други процедури?

Информацията с отворен достъп за обществеността съдържа пълния текст на съдебните решения, без допълнителни пояснения, като това не засяга факта, че в много случаи самото решение съдържа информация за това дали то е окончателно (неотменимо) или не. Освен това тези решения включват и особените мнения, ако има такива. Въпреки това базата данни, достъпна в средата с ограничен достъп, разрешен само за съдебната власт (базата от документи на CENDOJ) съдържа връзки, които свързват обжалваното решение с постановеното от Висшия съд (Tribunal Superior), резюмета, смисъла на решението на съда, препратки към цитираните решения за или против тезата; цитирана, приложена или тълкувана съдебна практика; описание на съдебното решение — „прилага общи понятия“, „утвърждава иновативно решение или съдебна практика“, както и категоризация на решението по термините, използвани в правния тълковен речник на CENDOJ.

Правила за публикуване

Има ли задължителни правила за публикуването на съдебната практика на национално равнище или в зависимост от вида на съда?

Такива правила за заложени в член 560, параграф 1, точка 10 от Органичния закон за съдебната власт, който гласи, че компетентен по въпросите, свързани с официалното публикуване на съдебни и други решения, постановени от Върховния съд и от други съдебни органи, е Генералният съвет на съдебната власт.

Правила относно публикуването се съдържат също в наредбата, с която създава Центърът за съдебна документация.

Цялото решение ли се публикува или само извадки от текста? Ако се публикуват само извадки, какви критерии се прилагат?

Публикува се пълният текст на решенията, а не извадки от тях. Публикуват се всички съдебни решения, постановени от колективни правораздавателни органи и избрани решения на еднолични съдебни състави при описаните по-горе условия.

Връзки по темата

Търсачка за съдебната практика в Центъра за съдебна документация:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Последна актуализация: 29/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.