Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Испания

В Испания съдебната практика не се счита като източник на право, тъй като член 1.1 от гражданския кодекс определя като такива закона, обичая и общите принципи на правото (чл. 1.1 ГК). Въпреки това, член 1.6 от гражданския кодекс постановява, че съдебната практика „допълва правната уредба с доктрината, която се установява трайно от Върховния съд, който тълкува и прилага закона, обичая и общите принципи на правото“.

Съдържание, предоставено от
Испания
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Достъп до съдебната практика

Член 560.1.10 от Органичния закон за съдебната власт определя като компетенции на Генералния съвет на съдебната власт „официалното публикуване на присъдите и другите решения на Върховния съд и останалите съдебни органи.

За тази цел Генералният съвет на съдебната власт, при предварителен доклад на компетентните администрации, регламентира начина, по който трябва да се изработят електронните регистри на присъдите, тяхното вписване, обработка, публикуване и заверяване, за да се контролира тяхната цялост, автентичност и достъпност, както и да се осигури спазването на законите в областта на защитата на личните данни“.

За да изпълнят разпоредбите на закона, Генералният съвет на съдебната власт създаде през 1997 г. Центъра за съдебна документация (CENDOJ), със седалище в Сан Себастиан.

Конфигурирането на тази нова публична услуга за достъп до съдебната практика в различните съдебни органи при оптимални технически условия, както и специалната защита на личните данни във връзка с автоматизираната обработка на данни се основават на правомощията и мненията, отразени в различни планове, програмни декларации с политически характер и норми, създадени в различни области.

Към базата данни на CENDOJ трябва да се добави базата на Официалния държавен вестник, който съдържа информация за конституционната съдебна практика.

Съществуват също така частни бази данни с ограничен достъп срещу заплащане на такса.

Представяне на съдебната практика

По отношение на съдебната практика на Върховния съд, CENDOJ е създал технологична платформа, която се структурира в система за навигация, основана на подпрозорци.

При търсене на информация се отваря подпрозорец РЕЗУЛТАТИ (който показва получените резултати) и друг, наречен ТЪРСЕНЕ (чрез който можете да отидете във всеки един момент към формуляра).

Търсачката позволява бърз и сигурен достъп до всички съдебни решения на Върховния съд. Търсенето на решения се извършва чрез избор на полета, които идентифицират или класифицират тези решения и/или чрез полета за свободен текст.

Освен това има и опция за пряк достъп до 50-те последни решения на всяка юрисдикция, чрез бутоните, които се появяват в долната част на екрана. По този начин можете да получите достъп до последните решения, получени и включени в базата данни, която е в основата на съдебната практика.

Търсене чрез полета за избор

Някои от информационните полета за решенията може да са ограничени от набор възможности. Например:

 • Кутия „Юрисдикция“: избира се област, която ви интересува: гражданска, наказателна, административни спорове, трудова, военна.
 • Кутия „Вид решения“: може да изберете присъди, разпореждания или спогодби на Върховния съд.
 • Дата на решението: бутонът „Календар“ ви позволява да съкратите търсенето по дати.
 • Език: подвижен бутон, с който може да изберете езика на решенията, които ви интересуват.

Търсене чрез полета със свободен текст

Освен чрез полета за избор, има и други полета при решенията, които не са ограничени, а може да поберат всяка текстова редица и с които можем да осъществим свободно търсене.

РЕЗУЛТАТИ

След извършване на търсенето резултатите се появяват по подразбиране в страници по 10 от 10.

Резултатите са представени по следния начин:

СВЪРЗАНИ ИЗРАЗИ, системата автоматично предлага свързани с направената консултация изрази.

ЗАГЛАВИЕ, появява се номерът ROJ на търсената юриспруденция.

ПОДЗАГЛАВИЯ, появяват се следните информационни полета:

 • Вид орган: например, Върховен съд. Военно отделение
 • Община: например, Мадрид -- Секция: 1
 • Съставил: например, ANGEL JUANES PECES
 • № обжалване: например 88/2007 -- Дата: 26/06/2008 г.
 • Вид Решение: например Присъда
 • Орган, азбучен ред

Най-сетне, като кликнете върху заглавието на желания резултат се отваря нова страница, на която се показва цялото съдържание на искания документ. Този документ се отваря във формат PDF.

Формат

Присъдите обикновено се намират в базите данни във формати PDF, RTM и HTML.

Присъди и разпореждания, които са на разположение

 • Върховен съд

Върховен съд: неговата юриспруденция се публикува изцяло в интернет за свободно и безплатно ползване. Текстовете са качени в пълния им текст, изчистени от лични данни и с ефективна търсачка по целия текст на решенията. В тази база данни може да се влезе от CENDOJ TS .

 • Други съдилища

Базата данни на CENDOJ предоставя безплатно разпорежданията и присъдите, издадени от националните магистратури, висшите съдилища и провинциалните съдилища.

Други процедури

Има ли на разположение информация?

 • За обжалванията?
 • Дали делото е решено?
 • За резултата от обжалванията?
 • За неотменимостта на решението?
 • За други процедури?

Не. Единствената информация на разположение е пълният текст на присъдите. Информацията за хода на процеса се съдържа в самата присъда, а не в базата данни.

Норми за публикуване

Има ли обвързващи норми за публикуване на юриспруденцията на национално ниво или в зависимост от вида на съдилищата?

Член 107 от LOPJ (Органичен закон за съдебната власт) постановява, че Генералният съвет на съдебната власт е компетентен за официалното публикуване на присъдите и други решения постановени от Върховния съд и другите съдебни органи.

Правила за публикуване има и в Правилника, с който се създава Центърът за съдебна документация.

Цялата присъда ли се публикува или само извадки? Ако е вярно последното, какви критерии се прилагат?

Присъдите се публикуват в пълния им текст.

Връзки по темата

Търсачка по съдебна практика на Центъра за съдебна документация

Последна актуализация: 12/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.