Национална съдебна практика

Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната практика в Швеция, както и описание на съответни бази данни със съдебна практика.

Съдържание, предоставено от
Швеция

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавие

Върховни съдилища

Други съдилища

Съдебна практика, представена със заглавия

Да

Да


Заглавията са под формата на изречение или няколко изречения, описващи същността на делото.

Пример за заглавие/заглавия

„Въпрос, касаещ купувачите на върнато имущество; грешки във връзка с имуществото в рамките на разумен срок, след като са забелязали или е следвало да забележат грешката.“

Формати

Съдебната практика е достъпна в HTML формат.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация

относно обжалване?

Не

Не

относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

относно резултата от обжалването?

Не

Не

относно неотменимостта на решението?

Не

Не

относно последващи производства пред 

    друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

    Съда на Европейските общности?

    Съда по правата на човека?

Не

Не


Системата съдържа само решения, които са влезли в правна сила.

Правила относно публикуването

на национално равнище?

на равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебна практика?

Да

Да


Има правителствен указ, който урежда, наред с други неща, начина на публикуване на лични данни в базата данни със съдебна практика.

Върховни съдилища

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само подбрана част от нея?

само подбрана част

само подбрана част


Същият указ гласи още, че съдът сам решава кои решения следва да се приемат за ръководни и да се публикуват в базата данни.

Върховни съдилища

Други съдилища

Анонимизирани ли са съдебните решения, публикувани в интернет?

Да

Да

Ако да,

всички решения ли?

Да

Да


Последна актуализация: 05/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.