National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Съдебна практика на държавите-членки - Белгия

Настоящият раздел предоставя информация за източниците на съдебната практика и съдържанието им, както и препратки към съответните бази данни.

Достъпни уебсайтове

Връзката отваря нов прозорецИнтернет сайтът JURIDAT дава възможност за търсене на информация в съдебната практика на Белгия.

Представяне на решенията, обобщения

Като правило решенията са въведени чрез списък от ключови думи или „abstract“, последван от обобщение (или резюме) на най-важните правни моменти и препратки към закони или по-рано приети решения.

Пример:

Списък от ключови думи или „abstract“: Спортни състезания — Футболни мачове — Сигурност — Закононарушение — Административна санкция — Обжалване пред полицейски съд — Права на защитата — Нарушение — Възражение — Отхвърляне на иска — Възобновяване на устната фаза на производството — Функция и задължения на съда

Обобщение: Съдията трябва да разпореди възобновяване на устната фаза на производството преди да отхвърли изцяло или частично даден иск въз основа на възражение, на което страните не са се позовали пред него, като нарушението на правата на защитата в производство за налагане на административна санкция съгласно закона от 21 декември 1998 г. относно сигурността по време на футболни мачове (1) (2). (1) Вж. Cass., 26 декември 1986 г., RG 5176, Pas., 1987, № 258; Cass., 3 април 1998 г., RG C.97.0087.F, Pas., 1998 г., № 191 и Cass., 17 май 2002 г. , RG C.01.0330.F, Pas., 2002 г., № 303. (2) Член 26, параграфи 1 и 2 от закона от 21 декември 1998 г. във вида, в който е бил в сила преди изменението му със закона от 25 април 2007 г.

Съдилища, чиято съдебна практика е обхваната

 • Върховен съд
 • Обикновени съдилища
 • Специализирани съдилища

Проследяване на хода на текущите съдебни производства

Върховен съд

Други съдилища

Предоставя ли се информация:

за направено обжалване?

Да

Да

за това дали дадено дело все още е висящо?

Да

Не

за резултата от евентуално обжалване?

Да

Не

за неотменимостта и окончателността на решението?

Не

Не

за възможността производството да продължи пред:

 Друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

 Съда на Европейските общности?

 Европейския съд по правата на човека?

Да

Да

Да /Не

Да /Не

Да /Не

Да /Не


Правила относно публикуването

На национално равнище?

По отношение на решенията на някои съдилища?

Съществуват ли задължителни правила по отношение на публикуването на съдебните решения?

Не

Не


Съществуват правила за поведение с незадължителен характер.

Върховен съд

Други съдилища

Пълният текст или подбрани части от него се публикуват?

Подбрани части

Подбрани части

Когато се публикуват подбрани части от текста, по какви критерии става това?

Интересите на обществото и правен интерес

Интересите на обществото и правен интерес


Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецJuridat

Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“

Последна актуализация: 06/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - България

В настоящия раздел се прави преглед на българската съдебна практика, както и на описанието и на връзките към съответните бази данни за съдебна практика.

Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, окръжните съдилища, военните съдилища и районните съдилища. Присъдите и решенията се съхраняват в информационни бази данни на съответните съдилища, както на хартиен носител, така и в електронен вид.

Върховният касационен съд (ВКС) е висшата съдебна инстанция по наказателни, търговски и граждански дела. Съгласно член 124 от Конституцията на Република България, Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.Юрисдикцията му обхваща цялата територия на Република България.

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

На Върховния административен съд са подсъдни:

 1. оспорванията срещу подзаконовите нормативни актове, освен тези на общинските съвети;
 2. оспорванията срещу актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите, издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление; в случаите, предвидени в закон, както и когато тези органи са делегирали правомощията си на съответните длъжностни лица, издадените от тях административни актове се оспорват пред съответния административен съд;
 3. оспорванията срещу решения на Висшия съдебен съвет;
 4. оспорванията срещу актове на органите на Българската народна банка;
 5. касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения;
 6. частни жалби срещу определения и разпореждания;
 7. молби за отменяне на влезли в сила съдебни актове по административни дела;
 8. оспорванията срещу други актове, посочени в закон.

Съдебна практика, достъпна на интернет страницата

Връзката отваря нов прозорецВърховният административен съд има интернет страница от началото на 2002 г. Страницата бе създадена, за да се отговори на потребностите на физически лица, юридически лица и административни органи, които имат нужда от лесен достъп до информация относно съдебната дейност на съда.

Съдебната практика е достъпна на интернет страницата на съда. Достъпът до базата данни става след регистрация, която е стандартна и свободна (потребителско име и парола).

Връзката отваря нов прозорецВърховният касационен съд има интернет страница, която предоставя пряк достъп до информационната база данни на Върховния съд.

Представяне на решения / Заглавия

Върховен административен съд

В интернет няма заглавия/рубрики, които да отвеждат към решения или други дейности на Върховния административен съд. Актът се публикува заедно с неговия номер, дата на постановяване и номер на делото, за което се отнася, например:

Решение №5908 от 23.06.2005 г. по Дело №4242/2005

Върховен касационен съд

Решенията се издават на хартиен носител и се публикуват в бюлетина, годишника и интернет страницата на Връзката отваря нов прозорецВърховния касационен съд на Република България.

Вариантите за търсене са: по данни на съда и имената на страните по делото; по номер на делото, регистриран във Върховния касационен съд; по номер на делото в отделение на Върховния касационен съд.

Пълният текст на решенията, постановени след 1 октомври 2008 г. (със заличени лични данни), е достъпен чрез връзка в долната част на страницата за „резултат от търсенето“.

Новини и съобщения за печата от Върховния касационен съд на Република България се публикуват редовно в раздела за съобщения за печата на интернет страницата на Върховния съд. Решения по дела от висок обществен интерес се публикуват в този раздел, както и в информационната база данни на Върховния касационен съд.

Формати

Върховен административен съд

Съдебната практика е достъпна на страницата на ВАС във формат HTML.

Върховен касационен съд

Съдебната практика е достъпна на страницата на ВКС в PDF формат.

Съдилища

По-нататъшни производства

Върховни съдилища - ВАС и ВКС

Други съдилища

Достъпна ли и информация относно:

 • обжалването?

Да

Да

 • дали дадено дело все още е висящо?

Да

Да

 • резултата от обжалването?

Да

Да

 • относно неотменимостта на решението

Да

Да

 • относно други производства пред:

друг национален съд (Конституционен съд...)

Съдът на ЕС

Европейският съд по правата на човека

не се прилага

не се прилага


Правила за публикуване

На национално равнище

На равнище съдилища:

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебна практика:

Да - член 64, параграф 1 от Закона за съдебната власт

Да


Върховни съдилища

Други съдилища

Пълната съдебна практика ли се публикува или избрана част от нея?

ВАС и ВКС - пълна съдебна практика

Пълна съдебна практика/само избрана част от нея

Какви критерии се прилагат когато се публикува избрана част?

не се прилага

не се прилага

Последна актуализация: 30/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Чешка република

Тази страница ви предоставя обща информация за съдебната практика в Чешката република, както и описание на съответните бази данни за съдебната практика и линкове към тях.

Съдебна практика, налична в интернет

Съдебната практика е публично достъпна на уебсайта на Министерството на правосъдието — Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.cz/ (под заглавие „Judikatura“ (съдебна практика).

Всяко от съдилищата по-долу поддържа база данни със собствената си съдебна практика:

 • Конституционен съд (Ústavní soud),
 • Върховен съд (Nejvyšší soud),
 • Върховен административен съд (ВАС) (Nejvyšší správní soud).

Резюмета на всички приети от ВАС решения се публикуват в анонимизирана форма на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на ВАС. Някои от решенията на ВАС, както и някои от решенията, взети от административни съдилища от по-долна инстанция, избрани от пленума на всички съдии на ВАС в зависимост от тяхната важност, са изложени по-подробно.

Представяне на решения/заглавия

Решенията са достъпни на уебсайтовете на съответните върховни съдилища.

Формати

Съдебната практика е налична в html формат.

Съдилища с достъпни бази данни

Следните съдилищата имат свои бази данни:

Производства на по-горна инстанция

Върховен съд

Други съдилища

Има ли налична информация:

относно обжалванията?

Не

Да (Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.cz/, под заглавие „InfoSoud“)

дали определено дело все още се разглежда?

Не

Да (под заглавие „InfoSoud“)

относно резултатите от обжалването?

Не

Да (под заглавие „InfoSoud“)

относно неотменимостта на решението?

Не

Не

относно производства на по-горна инстанция пред:

друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съд по правата на човека?

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването

на национално равнище?

на равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебната практика

Да

Да

Върховен съд

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрана част от нея?

Напълно анонимизирана

Напълно анонимизирана

Ако се избира определена част

какви критерии се използват?

Защита на личните данни

Бази данни с правна информация

Наименование и URL на базата данни

Връзката отваря нов прозорецПортал на публичната администрация

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Базата данни съдържа законодателството на Чешката република на чешки език.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Дания

В Дания не съществува база данни със съдебна практика.

Последна актуализация: 24/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Германия

Тази страница ви предоставя преглед на съдебната практика в Германия.

Съдебната власт е предоставена на съдиите; тя се упражнява от Федералния конституционен съд, федералните съдилища и съдилищата на 16-те провинции (Länder) (вж. член 92 от Основния закон).

Онлайн бази данни за съдебна практика

От 2010 г. Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите публикува избрани решения на Федералния конституционен съд, федералните върховни съдилища и Федералния патентен съд на уебсайта Връзката отваря нов прозорецRechtsprechung im Internet [онлайн съдебна практика]. Тази информация е достъпна безплатно за заинтересованите лица.

Освен това Федералният конституционен съд и федералните съдилища публикуват решения на собствените си уебсайтове. Тази информация се предоставя безплатно за нетърговска употреба. На уебсайтовете се публикуват и съобщения за медиите, в които се предоставя информация за важни висящи дела и за изхода от тях.

Тъй като Федерална република Германия е федерална държава, провинциите (Länder) организират публикуването на своите съдебни решения. За тази цел те са създали съответни уебсайтове, към които са предоставени връзки на уебсайта Връзката отваря нов прозорецJustizportal des Bundes und der Länder [портал за правосъдие на федералната държава и на провинциите].

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОнлайн съдебна практика

Връзката отваря нов прозорецФедерален конституционен съд

Връзката отваря нов прозорецФедерален върховен съд

Връзката отваря нов прозорецФедерален административен съд

Връзката отваря нов прозорецФедерален финансов съд

Връзката отваря нов прозорецФедерален съд по трудовоправни спорове

Връзката отваря нов прозорецФедерален съд по социалноосигурителни спорове

Връзката отваря нов прозорецФедерален патентен съд

Връзката отваря нов прозорецПортал за правосъдие на федералната държава и на провинциите

Последна актуализация: 24/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Естония

Настоящата страница предоставя информация за съдебната практика в Естония и описание на съответните бази данни със съдебна практика.

Съдебна практика, достъпна онлайн

Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища е достъпна онлайн от 2001 г. насам. Съдебната практика на Върховния съд е достъпна след реорганизацията на съдебната система през 1993 г. и се публикува в електронното издание на Riigi Teataja (естонския Държавен вестник) и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд. Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища се публикува в Връзката отваря нов прозорецелектронното издание на Riigi Teataja.

Задължението за осигуряване на достъп до съдебната практика е уредено в Закона за достъп до обществена информация, а специализираната уредба е дадена в различните процесуални кодекси. Обикновено всички окончателни съдебни решения се публикуват. Съгласно предвидените изключения по граждански и административни производства, по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна съдилищата не публикуват в съдебните си решения името на засегнатата страна (като го заменят с инициали или други знаци), нито личния ѝ идентификационен номер, датата на раждане, регистрационния ѝ номер и адреса. Също по граждански и административни производства съдилищата могат да решат по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна да публикуват само разпоредителната част на съдебно решение, което съдържа поверителни лични данни, или да не го публикуват изобщо, ако замяната на името на страната с инициали или други знаци може да наруши неприкосновеността на личния ѝ живот. Съдилищата могат да решат да публикуват само разпоредителната част на съдебно решение, ако то съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Всички окончателни съдебни решения по наказателни производства се публикуват, но се оповестяват само личните данни на обвиняемия (име и личен идентификационен номер или дата на раждане). По принцип личните данни на непълнолетните обвиняеми не се оповестяват (името им и личният им идентификационен номер или датата на раждане се заменят с инициали или други знаци). По наказателни производства съдилищата могат да решат по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна да публикуват само уводната и разпоредителната част или заключителната част на дадено съдебно решение, ако то съдържа поверителни лични данни. Същите правила важат, ако съдебното решение съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини и която позволява засегнатото лице да бъде разпознато, въпреки че имената му и други лични данни са били заменени с инициали или други знаци.

Публикуването на съдебната практика се счита за част от правораздаването, но публикуването на определена информация може да се оспорва. Следователно съдилищата трябва да обмислят по какъв начин следва да се публикуват съдебните решения.

Представяне на съдебните решения и заглавия


Върховен съд

Други съдилища

Съдебната практика представя ли се със заглавия?

Да

Не

Съдебната практика на Върховния съд може да се търси в Riigi Teataja и на уебсайта на Върховния съд по година, вид на делото, номер на делото, дата на съдебното решение, съдебен състав, вид на производството, вид на престъплението, анотация и съдържание. На уебсайта на Върховния съд съдебната практика може да се търси и по ключова дума.

Съдебните решения на първоинстанционните и второинстанционните съдилища могат да се търсят по съответния вид производство, а в зависимост от вида производство делата могат да се търсят и по различни критерии. При всички видове производства съдебните решения могат да се търсят по номер на делото и ECLI номер, компетентен съд, вид производство, вид и дата на съдебното решение, начална дата на производството, анотация и съдържание. При наказателни дела съдебните решения могат да се търсят и по номер на досъдебното производство, категория и начин на уреждане на делото, вид производство, вид жалба и наказание или съответно основания за издаване на оправдателна присъда. Съдебните решения по граждански и административни дела могат да се търсят също и по категория дело, вид производство и начин на уреждане на делото.

Пример за заглавие

Контрол за конституционосъобразност на второто изречение на член 71, алинея 2 от Закона за авиацията.

Формати


Върховен съд

Други съдилища

Документ

Метаданни

Документ

Метаданни

Съдебната практика достъпна ли е във формат XML?

Не

Не

Не

Не

Какви други формати се използват?

HTML

HTML

PDF

HTML

Последващи производства


Върховен съд

Други съдилища

Предоставя ли се информация относно:

обжалването?

-

Не

това дали дадено дело е все още висящо?

Да

Не

резултата от обжалването?

-

Да

неотменимостта на съдебното решение?

Да

Да

последващи производства пред:

друг национален съд (напр. Конституционния съд)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съд по правата на човека?

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването


На национално равнище

На равнище съдилища

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебната практика?

Да

-

Правилата относно публикуването на съдебната практика са предвидени в съответните процесуални кодекси. Правилата в наказателното процесуално право и в гражданското процесуално право се различават.


Върховен съд

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

Само избрани дела.

Само избрани дела.

Какви критерии се прилагат, когато се публикуват само избрани части?

Критериите за подбор са следните:

1) съдебното решение трябва да е влязло в сила;

2) съдебното решение трябва да се публикува, ако:

а) (по граждански и административни дела) то не съдържа поверителни лични данни; съдебното решение се публикува, като имената се заменят с инициали или други знаци и по начин, който не нарушава неприкосновеността на личния живот; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини;

б) (по наказателни дела) то не съдържа поверителни лични данни или лични данни, до които по закон достъпът е ограничен по други причини, или ако имената и други лични данни са заменени в съдебното решение с инициали или други знаци, така че да не позволяват засегнатото лице да бъде разпознато; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Критериите за подбор са следните:

1) съдебното решение трябва да е влязло в сила;

2) съдебното решение трябва да се публикува, ако:

а) (по граждански и административни дела) то не съдържа поверителни лични данни; съдебното решение се публикува, като имената се заменят с инициали или други знаци и по начин, който не нарушава неприкосновеността на личния живот; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини;

б) (по наказателни дела) то не съдържа поверителни лични данни или лични данни, до които по закон достъпът е ограничен по други причини, или ако имената и други лични данни са заменени в съдебното решение с инициали или други знаци, така че да не позволяват засегнатото лице да бъде разпознато; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Бази данни с правна информация

Наименование и URL адрес на базата данни

Публикуваната съдебна практика на Върховния съд може да се намери на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд и на Връзката отваря нов прозорецRiigi Teataja.

Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища, която е влязла в сила и е публикувана, може да се намери чрез Връзката отваря нов прозорецтърсене в съдебната практика в Riigi Teataja.

Преюдициалните запитвания, отправени от естонските съдилища до Съда на Европейския съюз, може да се намерят чрез Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Върховния съд. Тук може да видите наименованието на съда, подал искане за преюдициално заключение, датата на подаване и съдържанието на искането, както и номера на делото по описа на естонските съдилища и по описа на Съда на Европейския съюз.

В Връзката отваря нов прозорецRiigi Teataja се публикуват резюмета на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

От 1996 г. насам Връзката отваря нов прозорецуебсайтът на съдилищата предоставя статистически данни относно производствата в първоинстанционните и второинстанционните съдилищата. Статистическа информация за Върховния съд може да бъде намерена на неговия Връзката отваря нов прозорецуебсайт. Статистически данни относно контрола за конституционосъобразност се публикуват от 1993 г. насам, а статистически данни относно административните, гражданските, наказателните дела и делата за наказуеми простъпки се публикуват от 2002 г. насам.

От 2006 г. на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Върховния съд се публикуват и анализи на съдебната практика по избрани теми.

Безплатен ли е достъпът до базите данни?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.

Последна актуализация: 09/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебна практика на държавите-членки - Ирландия

Настоящият раздел съдържа  преглед на ирландската съдебна практика, както и описание и връзки към съответните бази данни със съдебна практика.

Съдебната практика е изградена въз основа на прецеденти или предишни решения на съдилищата. При определени обстоятелства тези решения могат да бъдат задължителни за друг съд, ако фактите по случая са сходни. Обикновено съдилищата от по-ниска инстанция постановяват решенията си в съответствие с решенията на по-висшите съдилища. Съдебната практика се основава на две доктрини —  доктрината stare decisis и доктрината res judicata. Доктрината stare decisis означава доктрина за задължителния прецедент. Доктрината res judicata означава че по делото вече е била произнесена присъда. Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Съдебна практика, публикувана на уебсайт

Представяне на решенията

Голяма част от съдебната практика на ирландските съдилища е на разположение на обществеността.

Съдебната практика е достъпна безплатно на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Ирландия.

за Върховния съд (Supreme Court), Апелативния наказателен съд (Court of Criminal Appeal) и Висшия съд (High Court)). Съдебната практика на Върховния съд е също така достъпна на уебсайта на Върховния съд на Ирландия (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.supremecourt.ie/).

Съдебната практика на Върховния съд е достъпна от 2001 г., а тази на Апелативния наказателен съд и Висшия съд — от 2004 г.

Съдебната практика на Върховния съд, Апелативния наказателен съд и Висшия съд е също така достъпна безплатно в базата данни на Връзката отваря нов прозорецBAILII (Британски и ирландски институт за правна информация) и в базата данни на Връзката отваря нов прозорецIRLII (Ирландска инициатива за правна информация).

Следните сборници от документи са достъпни чрез уебсайта BAILII:

Правила за публикуване

Няма задължителни правила за публикуване на съдебната практика на национално ниво или на ниво съдилища. Всички отложени решения на върховните съдилища се публикуват. (Това са случаите, когато съдията/съдът се оттеглят за определен период от време, за да обмислят и съставят решението.)

Съдебни решения, постановени ex tempore, т.е. когато съдът не се оттегля преди произнасяне на съдебното решение, се публикуват само ако в тях се повдига особен правен въпрос или ако съдът, който ги постановява, изрично разпорежда това.

Съдържанието, което се публикува в интернет

във връзка със съдебните решения не е представено анонимно, освен ако това се изисква по закон или е разпоредено от съда. По закон някои случаи не трябва да бъдат разглеждани в открито съдебно заседание и определени законови разпоредби изискват името на жертвата да не бъде разкривано. В такива съдебни решения имената са анонимни.

Всички съдебни решения, взети при закрити врати (in camera) или които съдържат чувствителни лични данни за страна или свидетел, са също анонимни.

Преди да бъдат публикувани на уебсайта, съдебните решения се предоставят на хартиен носител на:

 • Всички съдии
 • Библиотеките на професионалисти в областта на правото:
  • Главния прокурор (Attorney General),
  • Главния държавен юрисконсулт (Chief State Solicitor) и
 • Различни правителствени отдели.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Ирландия

Последна актуализация: 11/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Гърция

Представяне на решенията/Заглавия


Държавен съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Върховен съд (Άρειος Πάγος) (касационен съд по граждански и наказателни дела)

Други съдилища

Съдебна практика, представена с заглавия

Да

(резюмета на решенията, постановени в пленум, със съответното заглавие се публикуват от 2018 г. насам)

Да

(всички съдебни решения по наказателни и граждански дела от 2006 г. насам)

Да

(резюмета на решенията на най-големите административни съдилища се публикуват на уебсайта на Държавния съвет)

Във Връзката отваря нов прозорецВърховния съд малък процент от решенията по наказателни дела са категоризирани по заглавие от 2006 г. насам. Следователно достъпът до съдебните решения може да бъде направен по заглавие. Достъп до съдебните решения по граждански и наказателни дела може да се получи чрез номер на публикацията.

Връзката отваря нов прозорецАтинският апелативен съд (Εφετείο Αθηνών) не публикува решения по граждански и наказателни дела онлайн. Решенията по граждански дела се публикуват на съответните административни уебсайтове с номера и резюмета, но не са категоризирани. Не се публикуват нито номерата, нито резултатите от решенията по наказателни дела.

Примери за заглавия

Измама, изнасилване, забавена издръжка, подкуп

Формати


Държавен съвет и Върховен съд

Други съдилища

Документ

Метаданни

Документ

Метаданни

Какви други формати се използват?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (административни съдилища)

Не

Други съдилища

HTML (административни съдилища)

Не

Други съдилища

Последващи производства


Държавен съвет

Върховен съд

Административни съдилища

Други съдилища

Има ли информация

относно възможността за обжалвания?

Да

Да

Да

Да

относно това дали дадено дело е все още висящо?

Да

Да

Да

Да

относно резултата от обжалвания?

Да

Да

Да

—Не

—Атински първоинстанционен съд (Πρωτοδικείο Αθηνών): Да (за обжалвания пред по-нисшестоящи съдилища)

относно неотменимостта на решението?

Да

Да

— Апелативен административен съд на Атина: Да, ако не е обжалвано

Не

по отношение на по-нататъшните производства пред:

друг национален съд (Конституционен съд...)?

Съда на ЕС?

Съда по правата на човека?

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването


на национално равнище?

на равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебната практика?

Да

{лични данни – Закон 4624/19 и Общия регламент относно защитата на данните [Регламент (ЕС) 2016/679]}

Да

{лични данни – Закон 4624/19 и Общия регламент относно защитата на данните [Регламент (ЕС) 2016/679]}


Държавен съвет и Върховен съд

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

— Държавен съвет Около 80 % от всички решения вече са публикувани. Всички решения ще бъдат публикувани постепенно.

— Върховният съд публикува пълната съдебна практика по наказателни и граждански дела, с изключение на съдебните решения по реда на член 565 от Гражданския процесуален кодекс.

— Административни съдилища Публикуван е подбор от съдебни решения.

Ако се прави подбор, какви критерии се прилагат?

— Държавен съвет Значение на делото

— Апелативен административен съд на Атина: Значение на делото


Държавен съвет

Върховен съд

Други съдилища

Анонимизирани ли са съдебните решения, публикувани онлайн (отстранени ли са имената)?

Да

Да

Не

Ако отговорът е „да“,

всички решения?

Държавният съвет анонимизира всички съдебни решения, публикувани на неговия уебсайт.

Да

— с изключение на съдебните решения по реда на член 565 от Гражданския процесуален кодекс.


решения от

1990 г. насам

2006 г. насам


Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд

Връзката отваря нов прозорецДържавен съвет

Връзката отваря нов прозорецАпелативен съд на Атина

Връзката отваря нов прозорец Апелативен административен съд на Атина

Връзката отваря нов прозорецПървоинстанционен административен съд на Атина

Връзката отваря нов прозорецАтински първоинстанционен съд

Последна актуализация: 09/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Испания

В Испания съдебната практика не се счита за източник на правото, тъй като в член 1, параграф 1 от испанския Граждански кодекс (Código Civil) като такива източници са определени законът, обичаят и общите принципи на правото (член 1, параграф 1 от испанския Граждански кодекс).

Член 1, параграф 6 от испанския Граждански кодекс обаче гласи, че съдебната практика «„допълва правната уредба с доктрината, наложена с времето от Върховния съд (Tribunal Supremo) чрез неговото тълкуване и прилагане на закона, обичая и общите принципи на правото“».

Освен това правото на достъп до публична информация е изрично признато в член 105, буква b) от испанската Конституция (Constitución Española).

Достъп до съдебна практика

В член 560, параграф 1, точка 10 от Органичния закон за съдебната власт (Ley Orgánica del Poder Judicial) едно от правомощията на Генералния съвет на съдебната власт (Consejo General del Poder Judicial) е определено, както следва: „официалното публикуване на съдебните и други решения на Върховния съд и на останалите съдебни органи.

За тази цел Генералният съвет на съдебната власт, при наличие на доклад на компетентните органи, регламентира начина, по който трябва да се разработят електронните съдебни регистри, вписването на данни в тях, обработването, разпространението и удостоверяването на данните, да се гарантира ненарушимостта, автентичността и възможността за достъп до регистрите, както и да се осигури спазването на законите в областта на защитата на личните данни“.

Освен това с член 560, параграф 1, точка 16, буква e) от Органичния закон за съдебната власт на Генералния съвет на съдебната власт се възлага правомощието да урежда нормативно материята относно публикуването и повторното използване на информация от съдебните решения, при стриктно спазване на разпоредбите на Органичния закон за съдебната власт.

С цел да се гарантира съответствие с разпоредбите на закона, през 1997 г. Генералният съвет на съдебната власт създаде Центъра за съдебна документация (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), със седалище в Сан Себастиан. В съответствие с разпоредбите на член 619 от Органичния закон за съдебната власт този технически орган на Генералния съвет на съдебната власт отговаря за подбора, управлението, обработването, разпространението и публикуването на правна информация относно законодателството, съдебната практика и правната доктрина.

Тази нова публична служба за достъп до съдебната практика на различните съдебни органи при най-добрите технически условия, със специална защита на лицата по отношение на автоматизираното обработване на данни и с подходящи механизми за подобряване на достъпността, оперативната съвместимост, качеството и възможностите за повторно използване на публикуваната информация, е организирана въз основа на правомощията, предвидени в Органичен закон № 6/1985 от 1 юли 1985 г. за съдебната власт, Закон № 19/2013 от 9 декември 2013 г. за прозрачността, достъпа до публична информация и доброто управление, Наредба № 1/1997 за Центъра за съдебна документация и Закон № 18/2015 от 9 юли 2015 г. за изменение на Закон № 37/2007 от 16 ноември 2007 г. за повторното използване на информация от обществения сектор, с който се транспонира Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.

С цел спазване на горепосочените актове Центърът за съдебна документация въвежда система за разпространение на съдебни и други решения чрез официалното публикуване на съдебните и други решения на Върховния съд и на други съдебни органи, които са достъпни а) свободно и безплатно за обществеността чрез използване на онлайн търсачка, след заличаване на личните данни; б) в среда, запазена за ползване само от съдебната власт, с допълнителни функционални възможности (връзки към националната и чуждестранна съдебна практика и законодателство, както и към решенията на Конституционния съд (Tribunal Constitucional), като част от функциите, присъщи на Генералния съвет на съдебната власт в качеството му на управителен орган на испанските съдии и съдилища; в) за международно разпространение на решения на испанските съдилища, публикувани от CENDOJ чрез уебсайта www.poderjudicial.es, с цел взаимно познаване на правните системи и на съдебната практика на държавите — членки на Европейския съюз, както е предвидено в Заключенията на Съвета (2011/C 127/01) относно «Европейския портал за електронно правосъдие», и чрез Ибероамериканската мрежа за съдебна информация и документация (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), както и за предоставяне на информация на различните потребители при повторно използване на информация от обществения сектор и на други потребители (които не използват повторно информация от обществения сектор) в съответствие с разпоредбите на горепосочените нормативни актове.

Базата данни на CENDOJ следва да се допълни също с базата данни на Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд, която съдържа информация за конституционната съдебна практика.

Съществуват и частни бази данни, достъп до които се предоставя срещу заплащане на такса.

Представяне на съдебната практика

По отношение на съдебната практика на Върховния съд CENDOJ е създал технологична платформа, структурирана като система за навигация, основана на раздели.

При търсене на информация в тази платформа се отваря раздел „RESULTADOS“ (т.е. резултати), в който се показват получените резултати, и друг, озаглавен „BÚSQUEDA“ (т.е. търсене), който дава достъп до формуляра за търсене във всеки един момент.

Търсачката позволява бърз и сигурен достъп до всички съдебни решения на Върховния съд. Можете да търсите решения, като използвате полета за избор, в които са идентифицирани или категоризирани тези решения, и/или полета за въвеждане на свободен текст.

Освен това има и опция за пряк достъп до 50-те последни решения на всяка юрисдикция чрез бутоните, които се появяват в долната част на екрана. По този начин можете да получите достъп до последните решения, въведени в базата данни, която съставлява основата на съдебната практика.

Системата съдържа и облак с ключови думи за най-често търсените теми; когато щракнете върху някоя от тях, на екрана се показват съдебни решения, свързани с тази тема.

Търсене чрез полета за избор

Някои от информационните полета за решенията може да са ограничени от набор от възможност стойности. Например:

 • Клетка „Юрисдикция“ [Jurisdicción] съдържа набор от области на правото: гражданско право, наказателно право, оспорване по административен ред, трудово право, военно право.
 • Клетка „Вид решения“ [Tipo de Resolución] дава възможност да бъдат избрани съдебни решения, разпореждания или споразумения на Върховния съд.
 • Дата на решението: бутонът „Календар“ [Calendario] позволява да бъде ограничено търсенето чрез въвеждане на дати.
 • Език [Idioma]: падащ списък, от който можете да изберете езика на решенията, до които желаете да получите достъп.

Търсене чрез полета за свободен текст

Освен полетата за избор, има и други полета за търсене на решения, които не са ограничени чрез набор от стойности, а позволяват да се изпише всякакъв текст и се използват за търсене по свободен текст.

РЕЗУЛТАТИ

След извършване на търсенето се появяват резултатите, като по подразбиране се показват по 10 резултата на страница.

Резултатите са представени по следния начин:

СВЪРЗАНИ ТЕРМИНИ — системата автоматично предлага свързани с направената справка термини, но само в средата с ограничен достъп.

ЗАГЛАВИЕ — тук се появяват номерът в Официалното хранилище на испанската съдебна практика (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) на намерената съдебна практика и номерът според европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI).

ПОДЗАГЛАВИЯ — тук се появяват следните информационни полета:

 • Вид орган: например Върховен съд.
 • Община: например Мадрид — Район: 1
 • Докладчик: например, собствено име... фамилно име (имена)...
 • Дело №: например 88/2007 г. — Дата: 26/06/2008 г.
 • Вид решение: например съдебно решение
 • Орган, по азбучен ред

Накрая, когато щракнете върху заглавието на желания резултат, се отваря нова страница, на която се показва цялото съдържание на намерения документ. Този документ е достъпен за обществеността във формат PDF.

Формат

Съдебните решения обикновено се съдържат в базите данни във формат PDF (за публичен достъп) и във формати RTF и HTML (в средата с ограничен достъп, разрешен само за съдебната власт).

Налични съдебни решения и други съдебни актове

 • Върховен съд

Върховен съд: Съдебната практика на Върховния съд се публикува за Ваша информация изцяло в интернет и достъпът до нея е свободен и безплатен. Публикувани са пълните текстове, като всички лични данни са заличени (анонимизирани) чрез ефективна търсачка, която изчиства тези данни, особено от текста на решенията. Достъпът до тази база данни се осъществява чрез Връзката отваря нов прозорецфункцията за търсене в CENDOJ Върховен съд.

 • Други съдилища

Освен решенията и споразуменията на Върховния съд, базата данни на CENDOJ предоставя и безплатен публичен достъп до съдебните решения, постановени от Националния наказателен и административен съд (Audiencia Nacional), висшите съдилища на автономните области в Испания (Tribunales Superiores de Justicia) и окръжните съдилища (Audiencias Provinciales), както и избрани разпореждания на тези колективни правораздавателни органи и съдебни решения и разпореждания, издадени от Централния военен съд (Tribunal Militar Central), регионалните военни съдилища (Tribunales Militares Territoriales) и от еднолични съдебни състави.

Други процедури

Налична ли е информация ...

 • за съдебните производства?
 • за това дали делото е приключило?
 • за изхода от съдебното производство?
 • за това дали решението е неотменимо?
 • за други процедури?

Информацията с отворен достъп за обществеността съдържа пълния текст на съдебните решения, без допълнителни пояснения, като това не засяга факта, че в много случаи самото решение съдържа информация за това дали то е окончателно (неотменимо) или не. Освен това тези решения включват и особените мнения, ако има такива. Въпреки това базата данни, достъпна в средата с ограничен достъп, разрешен само за съдебната власт (базата от документи на CENDOJ) съдържа връзки, които свързват обжалваното решение с постановеното от Висшия съд (Tribunal Superior), резюмета, смисъла на решението на съда, препратки към цитираните решения за или против тезата; цитирана, приложена или тълкувана съдебна практика; описание на съдебното решение — „прилага общи понятия“, „утвърждава иновативно решение или съдебна практика“, както и категоризация на решението по термините, използвани в правния тълковен речник на CENDOJ.

Правила за публикуване

Има ли задължителни правила за публикуването на съдебната практика на национално равнище или в зависимост от вида на съда?

Такива правила за заложени в член 560, параграф 1, точка 10 от Органичния закон за съдебната власт, който гласи, че компетентен по въпросите, свързани с официалното публикуване на съдебни и други решения, постановени от Върховния съд и от други съдебни органи, е Генералният съвет на съдебната власт.

Правила относно публикуването се съдържат също в наредбата, с която създава Центърът за съдебна документация.

Цялото решение ли се публикува или само извадки от текста? Ако се публикуват само извадки, какви критерии се прилагат?

Публикува се пълният текст на решенията, а не извадки от тях. Публикуват се всички съдебни решения, постановени от колективни правораздавателни органи и избрани решения на еднолични съдебни състави при описаните по-горе условия.

Връзки по темата

Търсачка за съдебната практика в Центъра за съдебна документация:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Последна актуализация: 23/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Франция

В този раздел ще намерите преглед на източниците на съдебна практика и тяхното съдържание, както и препратки към съответните бази данни.

Съдебна практика, достъпна онлайн

1. Общ официален портал: Връзката отваря нов прозорецLegifrance:

2. Сайтове на съдилищата:

3. Сайт на Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Представяне на решения, резюмета

По правило решенията се въвеждат чрез списък с ключови думи или „извлечение“, следван от резюме на най-важните правни въпроси и препратки към законодателството или към предходни решения.

Пример:

Документите за Касационния съд освен индивидуализиращи данни съдържат и аналитични данни. Резюмето, съставено от магистрат от състава, постановил решението, представлява кратко изложение на разглеждания правен въпрос. Заглавието, съставено въз основа на резюмето на решението, представлява поредица от ключови думи, подредени по ред на значението им. Използваните ключови думи са взети от номенклатурата на  Касационния съд, публикувана в изданията на годишните таблици на съдебния бюлетин, които могат да се намерят в рубриката „заглавия“; достъпни чрез щракване върху  Връзката отваря нов прозорецзаглавия във формуляра за експертно търсене в съдебната практика.

Връзката отваря нов прозорецПример Касационен съд, гражданско отделение 2, публично заседание – четвъртък, 18 декември 2008 г., № на жалбата: 07-20238, Обжалвано решение: Апелативен съд на Бас-Тер, 23 април 2007 г.

Заглавия и резюмета: ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС – Заключения - Заключения на апелативна инстанция – Заключителни изявления - Приложно поле

В нарушение на член 954, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс Апелативният съд е счел за оттеглени исковете и правните основания, които не са предявени отново в заключителните изявления, при положение че тези искове и правни основания не са определящи за предмета на спора и не представляват отклонения в развитието на производството от естество да го прекратят.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС – Заключения – Заключения на апелативна инстанция – Заключителни изявления – Съответствие с разпоредбите на член 954, алинея 2, от новия Граждански процесуален кодекс – Неприсъствено решение – Обхват
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - Заключения – Заключения на апелативна инстанция - Заключителни изявления – Определение – Изключение – Разглеждан случай – Заключения с искане за събиране на доказателства

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - Заключения - Заключения на апелативна инстанция – Заключителни изявления - Приложно поле

Съдебни прецеденти: По отношение на заключителните изявления по смисъла на член 954, алинея 2 от Гражданския процесуалния кодекс, вижте: Гр. отд. 2, 3 май 2001, № 99-16.293, Бюл. 2001, II, № 87 (отхвърлено), и цитираното становище ; Гр. отд. 2, 20 януари 2005, № 03-12.834, Бюл. 2005, II, № 20 (отменено), и цитираните решения

Нормативна уредба: член 954, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс.

Формати

Съдебната практика е достъпна в следните формати: (например  PDF, html, XML)? XML за решенията на върховните съдилища, ако не са във формат html.

Съдилища, чиято съдебна практика е включена

Върховен съд

Касационен съд, Върховен административен съд, Конституционен съвет

Общи съдилища

Апелативен съд и административни апелативни съдилища

Особени юрисдикции

Сметна палата

Проследяване на текущи съдебни производства

Върховен съд

Други съдилища

Предоставя ли се информация относно:

Постъпването на жалба?

Да, за Конституционния съвет.

В процес на въвеждане за Касационния съд.

Запазено за страните – за Върховния административен съд.

Не

Обстоятелството, че делото е все още висящо?

Не

Не

Изхода от жалбата?

Да

Не

Окончателния и необжалваем характер на дадено решение?

Да

Да

Обстоятелството, че производството може да бъде отнесено до:

друга съдебна инстанция (Конституционен съвет ...)?

Съда на Европейските общности?

Европейския съд за правата на човека?

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Правила относно публикуването

На национално ниво?

За решенията на определени съдилища?

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебните решения?

Да

Не

Касационен съд

Връзката отваря нов прозорецСъгласно член R433-3 от Кодекса на организацията на съдебната власт службата за документация и проучвания поддържа база данни, в която са събрани под една и съща номенклатура:

 • от една страна, решенията и становищата на Касационния съд, както и на съдилищата или съдебните комисии, прикрепени към него, публикувани или непубликувани в месечните бюлетини, посочени в  Връзката отваря нов прозорецчлен R. 433-4,
 • от друга страна, решенията, представляващи особен интерес, постановени от останалите съдилища.

С тази цел съдебните решения от особен интерес се изпращат на службата според условията, определени със заповед на министъра на правосъдието,  председателите на апелативните съдилища и пряко от председателите или съдиите, които ръководят първоинстанционните съдилища.

Базата данни е достъпна за обществеността при условията, приложими към публичната услуга за разпространение на правото през Интернет.

Службата за документация и проучвания поддържа отделна база данни, в която са събрани всички решения, постановени от апелативните съдилища и съдебни решения, постановени от първите председатели на тези съдилища или упълномощени от тях лица. Условията, при които тези становища и решения се предават на службата и се използват от нея, са определени с наредба на министъра на правосъдието.

Съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен R433-4 службата за документация и проучвания издава 2 месечни бюлетина, единият за гражданските отделения, а другият за наказателното отделение, в които се поместват решенията и становищата, чието публикуване е решено от председателя на състава, който ги е постановил. Службата съставя периодични таблици.

Върховен административен съд (Conseil d’Etat)

Съгласно член L10 на Връзката отваря нов прозорецАдминистративнопроцесуалния кодекс решенията са публични. В тях се посочват имената на съдиите, които са ги постановили.

Върховен съд

Други съдилища

Пълният текст ли се публикува или само избрана част?

Пълен текст на всички решения за базите, публикувани онлайн.

Избрани решения в пълен текст на хартия (Касационен съд и Върховен административен съд) и резюмета на други избрани решения.

Публикуване на мотивите за избрани решения на апелативни съдилища.

В случай че се публикува избрана част, по какви критерии става това?

По избор на съда

По избор на съда

Последна актуализация: 13/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебна практика на държавите-членки - Хърватия

База данни на Върховния съд на Република Хърватия

Базата данни „SuPra“ съдържа всички решения на Върховния съд от 1 януари 1990 г. насам. В допълнение към тези решения базата данни съдържа най-важните решения на другите съдилища в Република Хърватия.

По-новата база данни със съдебна практика — „SupraNova“ — съдържа решенията на общинските (районните) съдилища, жупанийските (окръжните) съдилища, търговските съдилища, Висшия търговски съд, Висшия съд за простъпки и Върховния съд на Република Хърватия.

За всяко съдебно решение е достъпна следната информация: наименованието на съда, постановил решението, наименованието на отделението, видът на делото, датата на решението и датата на публикуване, заедно с пълния текст в doc, pdf и html формат. За всички решения, постановени от 1 януари 2004 г. насам, пълният текст е придружен и от съответна индексирана справочна информация.

В случаите на особено важни решения, представляващи особен интерес, се публикуват и правни становища.

Пълният текст, публикуван за широката общественост, се различава от оригиналния текст с цел да се защити неприкосновеността на личния живот на страните по делото. Това се постига чрез заличаване на цялата информация за самоличността на физическите и юридическите лица в съответствие с Връзката отваря нов прозорецПравилата за гарантиране на анонимност на съдебните решения и Указанията за начина на гарантиране на анонимност на съдебните решения на председателя на Върховния съд на Република Хърватия.

Правилата относно публикуването на съдебните решения предвиждат, че:

 1. съдилища сами подбират най-значимите решения, които да бъдат публично оповестени, и
 2. решенията на съдилищата от по-ниска инстанция, на които се позовава Върховният съд на Република Хърватия, се публикуват в съответствие с член 396а от Гражданския процесуален закон

Висшият административен съд на Република Хърватия понастоящем се състои от две отделения (отделение „Пенсии, инвалидност и здравни въпроси“, и отделение по финансово, трудово и вещно право) и Съвета за оценка на законосъобразността на общите административни актове.

Службата за мониторинг и преглед на съдебната практика към всяко от тези отделения, съвместно с председателя на съответното отделение, прави подбор на по-значимите решения, по които са работили отделенията през съответния месец. В края на годината председателите на отделенията и Службата за мониторинг и преглед на съдебната практика се срещат, за да изберат най-важните решения, постановени от съда, които се подготвят за публикуване в ежегодния бюлетин на Висшия административен съд на Република Хърватия.

Правните становища по решенията, включени в бюлетина, също се публикуват на уебсайта на Висшия административен съд на Република Хърватия в съответния раздел по материя.

Всички решения на Съвета за оценка на законосъобразността на общите административни актове се публикуват на уебсайта на Висшия административен съд на Република Хърватия.

Последна актуализация: 04/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Италия

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната практика в Италия, както и описание и връзки към съответни бази данни със съдебна практика.

Съдебна практика, достъпна онлайн

Италианската съдебна система предоставя публични данни за съдебната практика, които са достъпни на различни уебсайтове.

Връзката отваря нов прозорецCorte di Cassazione — Касационният съд на Италия — е най-висшестоящият съд в съдебната система. Той разполага с много богат интернет портал, включващ две основни секции:

Едната от тях е посветена на текущите граждански и наказателни дела. Достъпът е запазен за идентифицирани и упълномощени адвокати по специфични дела, в съответствие с италианското законодателство в областта на защитата на личните данни. Достъпът се осъществява чрез валиден цифров сертификат, вложен в смарт карта.

Другата секция се състои от системата Връзката отваря нов прозорецItalgiure DB, която е достъпна през същия портал. Секцията съдържа милиони документи за приключени съдебни процеси (предимно присъди) по граждански и наказателни дела. Тези данни са свободно достъпни за служители на съдебната система (съдии, прокурори, съдебни администратори), а също така могат да бъдат използвани от адвокати, университети и други заинтересовани лица срещу заплащане на символична абонаментна такса.

Информацията, налична в съдебните регистри, както и регистрите със съдебна практика и електронните документи в цифровизираните гражданско-правни съдебни досиета, могат да бъдат намерени онлайн във всички първоинстанционни и апелативни съдилища.

Адвокатите и експертите, назначени от съда и разполагащи със специална карта (смарт карта, съвместима с Carta Nazionale dei Servizi) имат достъп до Връзката отваря нов прозорецПортала за ИТ услуги (Portale dei Servizi Telematici).

Информацията, налична в съдебните регистри на мировите съдии (giudice di pace) също може да бъде намерена в този портал.

На този портал може да бъде получен достъп до информация от съдебните регистри с премахнати лични данни, без специално разрешение.

Представяне на решения / Заглавие

Текущите производства по заявени теми са достъпни по имена на страните или номер на дело съгласно общия регистър на Върховния съд или на трибунала.

Приключени дела също могат да бъдат търсени чрез извеждане на пълния текст, по тема или по специфични данни (дата на действието, име на страната).

Формати

Документите и данните на съдебната практика са налични в PDF и html формат.

Съдилища

Върховен касационен съд

Информацията е налична на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния касационен съд.

Обикновени съдилища

Обновеният списък с връзки към обикновените съдилища може да бъде намерен на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието.

Последващи производства

Върховен съд

Други съдилища

Налична ли е информация

относно това дали дадено дело все още е висящо

Да

Да

относно резултата от обжалването

Да

Не

относно неотменимостта на решението

Да

Да

Когато е наличен уебсайт на отделен трибунал или на апелативен съд, той често включва информация относно това как да се заведе дело, как да се предяви иск или как да се изиска обжалване.

Бази данни с правна информация

 1. Връзката отваря нов прозорецItalgiure DB осигурява достъп до база данни, съдържаща информация за множество съдебни решения, предимно такива на Върховния съд. Уебсайтът съдържа над 35 милиона документи (включително закони и подзаконови нормативни актове, както и препратки към научни разработки).

Достъпът до базите данни е ограничен, както е обяснено по-горе.

 1. Голяма част от съдебната практика на апелативните съдилища и други съдилища е достъпна посредством Връзката отваря нов прозорецПортала за ИТ услуги, както е описано по-горе.
Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Кипър

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Няма официален уебсайт, на който се публикуват съдебните решения. На уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд (Ανώτατο Δικαστήριο) се публикуват подбрани наскоро постановени съдебни решения.

Редица частни уебсайтове предлагат както безплатен, така и платен достъп до съдебната практика.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПодбрани наскоро постановени съдебни решения

Последна актуализация: 23/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Съдебна практика на държавите-членки - Латвия

Настоящият раздел ви предоставя информация за съдебната практика в Латвия.

Съдебна практика, достъпна онлайн

Връзката отваря нов прозорецБазата данни за съдебна практика е съществена част от Връзката отваря нов прозорецПортала на националните съдилища (Latvijas Tiesu portāls). Тя съдържа решенията на Върховния съд, разпределени по области на съдебна практика.

Считано от 1 януари 2007 г, всички решения на латвийскитеадминистративни съдилища се публикуват онлайн в Портала на националните съдилища.

Избрани решения на всички съдилища по граждански и наказателни дела също се публикуват (особено ако биха представлявали интерес за обществеността). Тези решения се публикуват в Портала на националните съдилища. Решенията на Върховния съд са достъпни също така на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд .

Представяне на решения/заглавия

Връзката отваря нов прозорецБаза данни за съдебна практика

Номер на дело (Lietas numurs)

Вид дело (Lietas veids)

Дата (Datums)

Картон за образуване (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Граждански дела (Civillietas)

XXXX-XX-XX

Заглавие на резюмето (Tēzes virsraksts):

2. (Основни съображения) (Galvenā tēze)

3. (Допълнителна правна информация) (Papildu tiesiskā informācija)

Щракнете върху „Atvērt kartīti“, за да получите достъп до записа на решението, който се състои от две части: основни данни и допълнителни данни. Допълнителните данни включват следната информация:

 1. заглавието на резюмето на решението;
 2. основните съображения в решението (обикновено 2-3 съображения);
 3. информация относно правните актове, правните принципи, съдебната практика и правната доктрина, на които се основава решението;
 4. резюме на решението.

Формати

Решенията в Връзката отваря нов прозорецбазата данни за съдебна практика на Портала на националните съдилища са са достъпни в HTML формат.

Решенията, публикувани в Връзката отваря нов прозорецПортала на националните съдилища са достъпни в PDF или DOC формат.

Компетентни съдилища

Върховен съд

Решенията на Върховния съд са достъпни в Връзката отваря нов прозорецбазата данни за съдебна практика и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд .

Обикновени съдилища

Решенията на обикновените съдилища са достъпни на уебсайта на  Връзката отваря нов прозорецПортала на националните съдилища .

Последващи производства

Информация относно последващите производства може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецПортала на националните съдилища чрез използване на функцията „Ход на производството“ (Tiesvedības gaita) в раздела „E-услуги“ (E-pakalpojumi) .

Чрез въвеждане на номера на делото може да се получи информация относно съответния съд, съдията, на когото е разпределено делото, графика на заседанията , подадените жалби, изхода от производствата по обжалване и отмяната на решения.

Правила относно публикуването

Ако делото се гледа в открито заседание, съдебното решение (състоящо се от уводна част, описателна част, мотиви и диспозитив), става публично достъпна информация от датата, на която то е произнесено.

Ако  решението не бъде произнесено в съдебно заседание  (например ако дадено дело се разглежда изцяло в рамките на писмена процедура), решението се счита за публично достъпна информация от датата на неговото постановяване.

Ако делото се гледа при закрити врати и ако уводната част и диспозитивът на съдебното решение бъдат прочетени в открито съдебно заседание, тези части от съответното съдебно решение се считат за публично достъпна информация и могат да бъдат публикувани.

Съгласно Връзката отваря нов прозорецПостановление №123 на Министерския съвет (прието на 10 февруари, 2009 г., в сила от 18 февруари, 2009 г.), ) преди публикуването на съдебните решения, долуизброените лични данни на физически лица се заместват, както следва:

 1. собственото и фамилното име на лицето – с инициали;
 2. личният идентификационен номер  – с думите „личен идентификационен номер“;
 3. адресът на местожителство на лицето – с думите „местожителство“;
 4. адресът на недвижимия имот – с думата „адрес“;
 5. кадастралният номер на недвижим имот в кадастъра – с думите „кадастрален номер“;
 6. регистрационният номер на превозното средство – с думите „регистрационен номер“.

Съдържащите се в съдебните решения данни за съдии, прокурори, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители се публикуват.

Отдел „Съдебна практика“ на Върховния съд подбира най-важните и актуални решения, предназначени за публикуване (в съответните случаи).

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Литва

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавие

След приключване на търсене, резултатите се извеждат по следния начин:

Съд

Година

Вид на делото

Номер на делото

Съдия

Дата на решението

Резултат от заседанието по делото

Гражданско, наказателно или административно

Собствено име, фамилно име и код

Връзка към файла с решението в .DOC формат


Формати

Съдебната практика е достъпна в следния формат:

*.doc

Обхванати съдилища

Следните съдилища са представени в базата данни:

 1. Връзката отваря нов прозорецВърховен съд (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Връзката отваря нов прозорецАпелативен съд (Apeliacinis teismas)
 3. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд в Каунас (Kaunas) (Kauno apygardos teismas)
 5. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд в Клайпеда (Klaipeda) (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд в Паневежис (Panevezys) (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Връзката отваря нов прозорецОкръжен съд в Шяуляй (Siauliai) (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Връзката отваря нов прозорецВърховен административен съд (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Връзката отваря нов прозорецРегионален административен съд във Вилнюс (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Връзката отваря нов прозорецРегионален административен съд в Каунас (Kaunas) (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Връзката отваря нов прозорецРегионален административен съд в Клайпеда (Klaipeda) (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Връзката отваря нов прозорецРегионален административен съд в Шяуляй (Siauliai) (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Регионален административен съд в Паневежис (Panevezys) (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация:

 • относно обжалване?

Не

Не

 • относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

 • относно резултата от обжалването?

Не

Не

 • относно неотменимостта на решението?

Не

Не

 • относно последващи производства пред:

друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

Съда на Европейските общности?

Съда по правата на човека?

Не

Не


Правила относно публикуването

 • Решенията на съдилищата се публикуват в съответствие с Регламент № 13P-378PDF(148 Kb)lt. на Съдебния съвет от 2005 г.
 • Публикува се пълното анонимизирано решение.
Последна актуализация: 18/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Люксембург

Този раздел съдържа информация за съдебната практика на люксембургските съдилища.

Онлайн база данни със съдебна практика

Съдебните решения се представят онлайн по дата или номер.

Формати

Съдебната практика е достъпна във формат PDF.

Съдилища

Уебсайтът на Министерството на правосъдието съдържа раздел, посветен на Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд, в който е достъпен списък на решенията на Съда.

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецАдминистративния съд (Cour administrative) и Първоинстанционния административен съд (Tribunal administratif) на Люксембург също съдържа база данни с решенията на тези две съдилища.

Решенията на Конституционния съд, Касационния съд (Cour de Cassation) и административните съдилища (анонимизирани) могат да бъдат намерени на уебсайта на съдебната администрация.

Други производства

Налице е информация и относно:

 • жалби;
 • статус на дадено дело (напр. висящо);
 • резултатите от обжалването;
 • неотменимостта на постановените решения;
 • други производства пред Конституционния съд и административните съдилища.

Цялата съдебна практика на Върховния съд (Cour Supérieure de Justice), Конституционния съд и Административния съд и Първоинстанционния административен съд е публикувана на Връзката отваря нов прозорецПортала относно правосъдието на Люксембург и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорец административните съдилища.

Правила относно публикуването

Конституционните дела трябва да бъдат публикувани в Връзката отваря нов прозорецДържавен вестник («„Mémorial“»).

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецАдминистративни съдилища

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецПортал относно правосъдието на Люксембург

Последна актуализация: 19/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Съдебна практика на държавите-членки - Унгария

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната практика в Унгария, както и описание и връзки към съответни бази данни със съдебна практика.

Съдебна практика, която е публикувана на уебсайтове

Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и администрирането на съдилищата предвижда от 1 януари 2012 г.,че Curia (Върховният съд на Унгария), петте регионални апелативни съдилища и административните и трудовите съдилища (последните единствено когато административното решение, предмет на преразглеждане в административно дело, е постановено в първоинстанционно производство и решението на съда не е предмет на обжалване по общия ред) са задължени да публикуват решението по съществото на делото в електронен формат в сборника с унгарски съдебни решения (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Понастоящем сборникът с унгарски съдебни решения е достъпен на уебсайта на регистъра на анонимните решения (Anonim Határozatok Tára - връзка: Връзката отваря нов прозорецhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (В миналото съгласно Закон XC от 2005 г. относно свободата на електронната информация Върховният съд и петте регионални апелативни съдилища бяха задължени да публикуват всички свои решения по същество от 1 юли 2007 г.)

Решенията, постановени в следните производства, са изключение и следователно не трябва да бъдат публикувани в сборника със съдебни решения:

 • решения на съда, постановени в производства за заповед за плащане, принудително изпълнение, фирмени дела, производства по несъстоятелност и ликвидация, както и производства, включващи регистри, поддържани от съда;
 • решения, постановени в брачни производства, производства с цел определяне на бащинство и произход, производства относно прекратяване на родителска отговорност, както и производства за настойничество могат да не бъдат публикувани, ако едната от страните го изисква;
 • решения, постановени в производства, включващи предполагаеми сексуални престъпления, не могат да бъдат публикувани без съгласието на жертвата.

Нещо повече, Curia е задължен да публикува решенията за еднакво прилагане на законодателството (връзка: Връзката отваря нов прозорецhttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), принципните съдебни постановления (връзка: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) и принципните съдебни решения (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Те също така са достъпни на уебсайта на регистъра на анонимните решения (връзка: Връзката отваря нов прозорецhttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Председателят на съда, който постановява решението, трябва да го публикува в сборника със съдебни решения в рамките на 30 дни след изготвянето на решението в писмен вид.

Описанието на публикуваното решение трябва да включва името на съда и на законодателната област, годината на постановяване на решението, референтния номер, както и разпоредбите, въз основа на които решението е постановено от съда.

Като правило всички лични данни на страните трябва да бъдат заличени от решенията („анонимно решение“), а страните трябва да бъдат идентифицирани в зависимост от процесуалното качество, в което те участват в производството.

Представяне на решения / Заглавия

Няма специфични заглавия, тъй като системата за търсене извежда всички съответни данни в резултатите. В списъка с резултатите присъства идентификационен номер, който се отнася за данни, които също така са извадени в списъка с резултатите (съд, вид процедура).

(Подробните правила за обозначаване на решенията, публикувани в сборника със съдебни решения, са посочени в Наредба № 29/2007 на министъра на правосъдието и националната полиция от 31 май 2007 г.)

Формати

Съдебната практика е достъпна в .rtf формат

Обхванати съдилища

Curia и регионалните апелативни съдилища са задължени да публикуват всички решения по същество. Всички решения от по-нисшестоящите съдилища, пряко свързани с тези решения, също трябва да се публикуват.

Административните и трудовите съдилища са задължени да публикуват своите решения по същество единствено когато те са постановени в първоинстанционни административни производства и когато решението на съда не е предмет на обжалване по общия ред.

Освен това председателите на съдилищата могат да решат дали да публикуват други решения по същество.

Централен уебсайт: Връзката отваря нов прозорецСъд.

Последващи производства

Curia

Други съдилища

Налична ли е информация

относно обжалване?

Не

Не

 • относно това дали дадено дело все още не е приключило?

Не

Не

 • относно резултата от обжалването?

Не

Не

 • относно неотменимостта на решението?

Да

Да

 • относно последващи производства пред

друг унгарски съд (Конституционния съд…)

Съда на Европейския съюз?

Съда по правата на човека?

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването


на национално равнище?

на равнището на съдилищата?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебна практика?

Да

Да

Curia

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само подбрана част от нея?

Цялата съдебна практика

Само подбрана част

Ако се извършва подбор,

какви критерии се прилагат?

Петте апелативни съдилища публикуват всички решения по същество. Всички решения на по-нисшестоящи съдилища, пряко свързани с тези решения, също следва да се публикуват.

Освен това председателите на съдилищата могат да решат дали да публикуват други решения по същество.

Считано от 1 юли 2007 г.

Бази данни с правна информация

Наименование и интернет адрес на базата данни

Връзката отваря нов прозорецПортал на унгарските съдилища

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Считано от 1 юли 2007 г., всички решения по същество на Curia (известен преди 1 януари 2012 г. като Върховния съд), както и на петте регионални апелативни съдилища, а от 1 януари 2012 г. и решенията по същество на административните и трудовите съдилища при административни дела (при които преразглежданото административно решение е постановено в рамките на първоинстанционно производство и решението на съда не е предмет на обжалване по общия ред).

Всички решения на по-нисшестоящите съдилища, пряко свързани с тези решения.

Други решения, определени от председателя на съда.

Всички лични данни на страните трябва да бъдат заличени от решенията и страните трябва да бъдат идентифицирани в зависимост от процесуалното качество, в което те участват в производството. Въпреки това следната информация не трябва да бъде заличена:

 • името на органа, който изпълнява държавни или местни правителствени функции или други обществени функции, предвидени в законодателството, и освен ако в закона не е посочено друго, първото име и фамилията или имената (обединени като „име“) и длъжността на лицето, действащо в това качество, когато въпросното лице е участвало в производството по силата на своята обществена функция;
 • името на адвоката, действащ като упълномощен представител или защитник;
 • името на физическото лице, загубило делото като ответник, както и името и адреса на седалището на юридическите лица или органите, които не са юридически лица, ако решението е постановено в производство, в рамките на което съществува право по закон да се предявяват искания от обществен интерес;
 • наименованието и адреса на седалището на бизнес организациите или фондациите, както и името на техния представител;
 • данни, достъпни поради съображения, свързани с обществения интерес.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърсене в сборника с унгарски съдебни решения

Последна актуализация: 06/04/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Малта

Настоящата страница съдържа информация относно съдебната практика в Малта.

Съдебна практика

Представяне на решения / Заглавие

Макар и в съдебната практика да не се срещат ключови думи като заглавие, в приложението за национални съдебни решения (част от Системата за управление на съдебната практика, използвана от съдилищата) има функция, чрез която се индексират някои съдебни решения, считани за представляващи интерес. Например набор от ключови думи заедно с резюме на решението са свързани със записа.

За всички съдебни решения се използва един специфичен шаблон, който се състои от националния герб, съда, имената на съдиите от съдебния състав, датата на заседанието, референтен номер на делото и страните по делото (А срещу Б), последвани от текста на съдебното решение. Шрифтът, горният и долният колонтитул също са зададени в шаблона.

Формати

Съдебната практика е достъпна в PDF формат.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация:

 • относно обжалването?

Да

Да

 • относно това дали дадено дело все още е висящо?

Да

Да

 • относно резултата от обжалването?

Да

Да

 • относно неотменимостта на решението?

Да

Да

 • относно последващи производства пред

- друг вътрешен съд (Конституционния съд …)?

- Съда на Европейските общности?

- Съда по правата на човека?

Да

Не

НеДа

Не

Не


Правила относно публикуването

на национално равнище?

на равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебна практика?

Да

Да


Съгласно настоящите правни норми решението следва да се обяви публично, но не се посочва чрез какви средства.

В Малта се публикува цялата съдебна практика.

Всички решения на съдилищата по семейно право се анонимизират. Освен това, ако председателят на състава постанови да не се публикува името на някоя от участващите или обвиняемите страни в съдебния процес, решението по това дело също се анонимизира.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Холандия

Онлайн съдебна практика

От 9 декември 1999 г. съдебната практика на районните съдилища (rechtbanken), апелативните съдилища (gerechtshoven), Върховния съд на Нидерландия (Hoge Raad der Nederlanden), Отдела по административни спорове на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Централния апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep) и Апелативния трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het bedrijfsleven) се публикува в интернет. Съдебните решения могат да се търсят в базата данни за съдебна практика на адрес Връзката отваря нов прозорецrechtspraak.nl по текст, номер на делото, дата на съдебното решение или на публикацията, съдебен орган, (под)юрисдикция, номер ECLI или референтен номер на публикацията.

Представяне на решенията/Заглавие

Заглавието представлява „указване на съдържанието“ и може да съдържа анотация (едно изречение), кратко или обширно резюме, някои ключови думи, параграф, обобщаващ закона, приложим по делото, или точен цитат на най-важната част от решението.

Пример за заглавия

Право, приложимо в областта на отдаването под наем: прекратяване на договор за наем на офис помещение (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Формати

Съдебните решения са публикувани на адрес Връзката отваря нов прозорецrechtspraak.nl в HTML формат. За професионални (повторни) потребители данните са достъпни и в RDF формат.

Обхванати съдилища

Съдебните решения на всички съдилища могат да бъдат намерени на уебсайта чрез Връзката отваря нов прозорецтърсене на съдебни решения. Това се отнася за следните съдилища:

 • Върховен съд на Нидерландия
 • Отдел по административни спорове на Държавния съвет
 • Централен апелативен трибунал
 • Апелативен трибунал за търговски и промишлени спорове
 • четирите апелативни съдилища
 • единадесетте районни съдилища

Производства на по-висока инстанция


Висши съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация:

– относно обжалването?

Да

Да

– относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

– относно резултата от обжалването?

Да

Да

– относно неотменимостта на решението?

Не

Не

– относно производствата на по-горна инстанция пред:

– друг вътрешен съд (Конституционния съд и т.н.)?

– Съда на Европейския съюз?

– Европейския съд по правата на човека?

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Правила относно публикуването

Съдилища са разработили две насоки относно публикуването на съдебна практика. Едната се отнася до анонимизирането (премахването на личните данни), а другата — до подбора.

Насока за анонимизирането на адрес rechtspraak.nl

В насоката за анонимизирането се предписва анонимизиране на публикуваните съдебни решения. Това означава, че съдебните решения не могат да съдържат информация за лица, които не са професионално свързани с делото.

Този набор от насоки се основава на препоръка R (95) 11 „Относно подбора, обработването, представянето и архивирането на съдебни решения в системи за извличане на правна информация“ на Съвета на Европа: най-висшестоящите съдилища публикуват всички дела, освен ако те очевидно не представляват правен или обществен интерес, докато останалите съдилища публикуват само делата, които представляват несъмнен правен или обществен интерес. В нидерландските насоки тези понятия се разработват подробно.

Последна актуализация: 24/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебна практика на държавите-членки - Австрия

Настоящият раздел ви представя преглед на съдебната практика на Австрия, както и връзки към съответните бази данни със съдебна практика.

Бази данни със съдебна практика, достъпни онлайн

Решенията на австрийските съдилища се публикуват в правната информационна система на Република Австрия и справки с тях могат да се правят на следния уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.ris.bka.gv.at/. Решенията на най-висшите съдилища и на административните съдилища се публикуват изцяло, решенията на останалите съдилища се публикуват в определени случаи.

Правната информационна система (Rechtsinformationssystem — RIS) на Република Австрия е електронна база данни, която се поддържа и управлява от австрийското Федерално Канцлерство. В нея се обнародват законодателните актове, публикувани в австрийския Държавен вестник (Bundesgesetzblatt), и се предоставя информация за правото на Федерална Република Австрия.

RIS предоставя неограничен онлайн достъп (WAI-AA в съответствие с WCAG 2.0).

Представяне на решенията/сигнатура


Върховни съдилища

Други съдилища

Представяне на съдебната практика посредством сигнатура

Да

Отчасти

Пример за сигнатура:

Сериен номер RS0127077

Служебен номер 11 Os 87/11w

Дата на съдебното решение 25.8.2011

Текст на сигнатурата

Обикновено сигнатурите са съставени от следните елементи: номер на състава: („11“), означение за вида на производството: („Os“), служебен номер на делото: („87“) и година: („11“). След това се добавя датата на постановяване на съдебното решение: („25.8.2011“).

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Тук може да бъде намерен Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI). ECLI представлява уникален идентификатор на съдебните решения в държавите — членки на ЕС.

Формат

Съдебните решения са достъпни в следните формати: XML, RTF, PDF и HTML.

Съдилища и други институции, за които се отнася

Върховни съдилища

 • Върховен съд (Oberster Gerichtshof)
 • Конституционен съд (Verfassungsgerichtshof)
 • Административен съд (Verwaltungsgerichtshof)

Съдилища и други институции

 • Окръжни апелативни съдилища (Oberlandesgerichte) и други съдилища (граждански и наказателни дела)
 • Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht)
 • Окръжни административни съдилища (Landesverwaltungsgerichte)
 • Федерален финансов съд (Bundesfinanzgericht) (външен)
 • Орган за защита на личните данни (Datenschutzbehörde) (преди 2014 г.: Комисия за защита на личните данни (Datenschutzkommission))
 • Дисциплинарни комисии, Върховна дисциплинарна комисия, Апелативен трибунал (Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 • Надзорен орган за представителство на служителите (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (преди 2014 г: Надзорна комисия за представителство на служителите (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Комисии за равноправно третиране (Gleichbehandlungskommissionen) от 2014 г.
 • Комисии за равноправно третиране (Gleichbehandlungskommissionen) от 2008 г. (външни)
 • Независими административни съдилища (unabhängige Verwaltungssenate) — избрани решения от 1991 до 2013 г., след това окръжни административни съдилища)
 • Финансова документация, Независим финансов съд (Unabhängiger Finanzsenat), (външен; решения до 2013 г., след това Федерален финансов съд)
 • Независим федерален трибунал по въпросите на убежището (unabhängiger Bundesasylsenat) (избрани решения от 1998 до 2008 г.)
 • Съд по дела за убежище (Asylgerichtshof) (решения от юли 2008 до 2013 г., след това Федерален административен съд)
 • Трибунал по въпросите на околната среда (Umweltsenat) (избрани решения от 1994 до 2013 г., след това Федерален административен съд)
 • Федерален съвет по комуникациите (Bundeskommunikationssenat) (избрани решения от 2001 до 2013 г., след това Федерален административен съд)
 • Контролни органи в областта на обществените поръчки (избрани решения до 2013 г., след това Федерален административен съд)

Забележка: Не всички отговори, публикувани по-долу, са приложими за всички горепосочени съдилища и трибунали.

Последващи производства


Върховни съдилища

Други съдилища

Има ли информация относно:

 • подадени жалби?

Не

Не

 • това дали производството е висящо?

Не

Не

 • резултатите от обжалванията?

Не

Да, доколкото се публикуват решенията на най-висшите съдилища

 • неотменимостта на решенията?

Публикуват се само решенията, които не подлежат на отмяна.

Публикуват се само решенията, които не подлежат на отмяна.

 • Последващи производства пред:
 • друг национален съд (Конституционен съд и др.)?
 • Съда на Европейския съюз?
 • Европейския съд по правата на човека?
 • Специални резюмета на решенията на Върховния съд посочват дали има висящо производство пред друг национален или международен съд.

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Правила относно публикуването


На национално равнище?

На равнище съдилища?

Има ли задължителни правила относно публикуването на решенията?

Да

Да

§§Членове 15 и 15a от Закона за Върховния съд, §член 48a от Закона за съдебната власт, §член 23 от Закона за Федералния финансов съд, §член 20 от Закона за Федералния административен съд


Върховни съдилища

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

С няколко изключения

Само малък подбор от решенията на обикновените съдилища; разширен подбор от решенията на административните съдилища

Ако се прави подбор, какви критерии се прилагат?

Публикува се пълният текст на решението, както и резюме.

Решения на Върховния съд, с които се отхвърлят жалби без подробно да се излагат мотивите, не се публикуват.

Публикува се пълният текст на решението, както и резюме.

Решенията на другите съдилища се публикуват, ако тяхната значимост надхвърля отделното дело.

Последна актуализация: 08/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Полша

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавия

Върховни съдилища

Други съдилища

Съдебната практика, представена със заглавия

 • Конституционен съд (Trybunał Konstytucyjny)
 • Върховен административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Върховен съд (Sąd Najwyższy) (решенията на четири отделения):
  • Наказателното отделение,
  • Гражданското отделение,
  • Отделението, занимаващо се с въпроси по трудово право, социалноосигурително право и обществени въпроси
  • Военното отделение

Не


Пример за заглавие/я

Конституционен съд — Общностна субсидия за дейностите на частна детска градина.

Обяснение

Решение от 18.12.2008 г., номер K 19/07

Вид на решението (съдебно решение/ решение/...), дата и референтен номер на досието на делото.

Общностна субсидия за дейностите на частна детска градина.

Заглавие

Z.U. 2008 / 10A / 182

Публикувано в официалния сборник решения на Конституционния съд, издаден от службата на съда

Dz. U. 2008.235.1618 от 30.12.2008 г.

Публикувано в Официален вестник

Връзки към съдебното решение във формат MS WORD и PDF


Върховен административен съд

7.4.2009 г.

Съдебното решение не подлежи на обжалване

Дата на получаване

10.9.2007 г.

Наименование на съда

Върховен административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny)

Имена на съдиите

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Символ с описание:

6110 ДДС

Ключови думи:

Процедура на данъчно облагане

ДДС

Други дела, имащи отношение:

Връзката отваря нов прозорецI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Връзката отваря нов прозорецI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Срещу:

Директора на Финансовата камара

Съдържание:

Обжалваното съдебно решение е отменено, а делото е прехвърлено на районния административен съд за повторно разглеждане

Позоваване на законодателството:

Връзката отваря нов прозорецDz.U. 2005 nr 8 poz 60 чл. 70, пар. 1, чл. 108 пар. 2, точка 2, буква a), чл. 116, пар. 1, чл. 118, пар. 1, чл. 127, чл. 151, чл. 152, чл. 187, чл. 188, чл. 191
Закон за процедурата на данъчно облагане от 29 август 1997 г. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Връзката отваря нов прозорецDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 чл. 141, пар. 4, чл. 145, пар. 1, точка 1, буква а), чл. 151
Закон за процедурата на административните съдилища от 30 август 2002 г. (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Връзката отваря нов прозорецDz.U. 1934 nr 93 poz 836 чл. 1, чл. 2, чл. 4, чл. 20.
Постановление на президента на Република Полша от 24 октомври 1934 г. относно съдържанието на производството (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem) Производство по закона за корпоративно възстановяване.


Формати

 • Конституционен съд (Trybunał Konstytucyjny)— DOC, PDF
 • Върховен административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny) — HTML
 • Върховен съд (Sąd Najwyższy) — PDF

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Може ли да бъде получена информация за обжалвания?

Да, от конституционния съд.

Всички решения на Върховния съд са свързани с жалби.

Няма налични данни

Делото все още ли предстои да бъде разгледано?

Да, в конституционния съд.

Обжалването ще бъде направено пред Върховния съд в зависимост от съдържанието на съдебното решение.

Няма налични данни

Резултатът от обжалванията?

Да

Няма налични данни

Решението подлежи ли на обжалване?

Да, пред конституционния съд

Да, когато делото е заведено във Върховния административен съд

Решението ще бъде направено в зависимост от съдържанието на съдебното решение.

Няма налични данни

Има ли предишни производства пред друг вътрешен съд:

Конституционния съд?

Външен съд:

Съда на Европейските общности?

Съда за правата на човека?

Не

Няма налични данни


На уебсайта могат да бъдат намерени решения на окръжните административни съдилища (първа инстанция), както и на Върховния административен съд (втора инстанция). Съществува и връзка между съдебни решения по сходни теми.

Правила относно публикуването

Съществуват задължителни правила за публикуването на съдебната практика в Полша. Те се отнасят до:

 • Конституционния съд (Trybunał Konstytucyjny), чиято съдебна практика се публикува изцяло
 • Върховния административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny), чиято съдебна практика се публикува изцяло
 • Върховния съд (Sąd Najwyższy), от чиято съдебна практика се публикуват само избрани случаи

Задълженията на Върховния съд (Sąd Najwyższy), свързани с публикуването, са посочени в член 7 на Закона за Върховния съд (23 ноември 2002 г.) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Съгласно правилника с инструкции на Върховния съд , говорителят на съда и помощниците на съдията отговарят за службата за публикациите.

Член 190 от Конституцията на Полша предвижда публикуване на съдебната практика на Конституционния съд (Trybunał Konstytucyjny).

Пълната версия на съдебното решение се публикува на уебсайта веднага щом съдиите подпишат обосновката.

Член 42 от Закона за организацията на административните съдилища (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) също така налага задължение за публикуване на председателя на Върховния административен съд (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). По-подробни правила са определени в наредбата на председателя на Върховния административен съд, която изисква създаване на централна база данни на съдебните решения и информация за делата на административните съдилища, както и осигуряване на достъп до тези решения на уебсайта.

Последна актуализация: 10/12/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Португалия

На настоящата страница се предоставя информация за съдебната практика в Португалия.

В Португалия правото на информация относно съдебната система е основно право на гражданите, изрично предвидено в член 20, алинея 2 от Конституцията на Португалия и приложено със Закон № 34/2004 от 29 юли 2004 г., в неговата настояща версия, за установяване на правила за достъп до правосъдие и до съдилищата.

Съгласно член 4 от този закон правителството е задължено да предприеме мерки за оповестяване на информация за закона и правната система, а Министерството на правосъдието е отговорно за предоставянето на правна информация чрез публикуване или всякакви други форми на комуникация с оглед гарантиране на по-добро упражняване на правата и изпълнение на задълженията, определени в закона.

Публикуването на съдебни решения е международен принцип, заложен както в член 10 от Всеобщата декларация за правата на човека, така и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека. Този принцип е залегнал на първо място в член 206 от Конституцията (също и по отношение на съдебните заседания) и в различни закони, които уреждат различни юрисдикции, а именно:

 • членове 163 и 606 от Гражданско-процесуалния кодекс;
 • член 86, алинея 1, член 87 и член 321, алинея 3 от Наказателнопроцесуалния кодекс;
 • членове 3 и 115 от Закона, регламентиращ организацията, функционирането и процедурите на Конституционния съд;
 • член 30 от Кодекса за административното съдебно производство.

Министерството на правосъдието управлява редица бази данни с правни документи, които са достъпни на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dgsi.pt/. Те също така са публикувани в Държавен вестник и са достъпни на Връзката отваря нов прозорецhttps://dre.pt/:

 • решения и становища на Конституционния съд относно противоконституционност или незаконосъобразност на даден закон или относно противоконституционно бездействие;
 • решения за хармонизиране на съдебната практика на Върховния съд и на Сметната палата и решения на Върховния административен съд, които по закон са общозадължителни;
 • решения на други съдилища, които са общозадължителни.

Представяне на решения/заглавия

На уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dgsi.pt/ се предоставя достъп до набор от бази данни с прецеденти и до библиотеките за библиографски справки на Министерството на правосъдието.

При посещение на всяка от тези бази данни могат да се видят последните въведени документи, а навигационна лента дава достъп до различните позволени видове търсене (свободно търсене по термин, по област и по описание).

Страницата, на която се въвежда търсеният текст, както и страницата с резултатите от търсенето показват документите по тяхното заглавие, заедно със следната информация:

 • номер на делото;
 • дата на съдебното заседание;
 • докладващ съдия;
 • описание.

Пример за заглавия

Връзката отваря нов прозорецРешения на Върховния съд

ДАТА НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВАЩ СЪДИЯ

ОПИСАНИЕ

25.3.2009 г.

08S2592

BRAVO SERRA

ИЗТИЧАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Формати

Пълният текст на решението е достъпен (в съответствие с правилата за защита на личните данни) в html формат.

Обхванати съдилища

Базите данни, достъпни на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dgsi.pt/, съдържат съдебна практика на следните съдилища/субекти:

 • Върховен съд
 • Апелативни съдилища (Коимбра, Евора, Лисабон, Порто и Гимараеш)
 • Конституционен съд
 • Върховен административен съд
 • Централни административни съдилища (Северен съд и Южен съд)
 • Съд, уреждащ спорове за компетентност
 • Становища на Прокуратурата
 • Мирови съдии

Други дела

В Португалия се осигурява достъп до информация относно редица дела, както е посочено в таблицата по-долу.

Достъпна ли е информация:

Върховните съдилища

Другите съдилища

относно обжалванията?

Да

Да

дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

относно резултата от обжалванията?

Да

Да

относно неотменимостта на решението?

Не

Не

Други дела

— пред друг португалски съд (Конституционния съд, ...)?

— пред Съда на Европейския съюз?

— пред Европейския съд по правата на човека?

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Правила относно публикуването

На национално равнище няма задължителни правила за публикуването на съдебна практика. В Португалия обаче има задължителни правила относно публикуването, извършвано от съдилищата.

В Португалия се публикува само избрана част от съдебната практика. Приложимите критерии дали нещо трябва да се публикува са значимост и уместност.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецБази данни с правни документи

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебна практика на държавите-членки - Румъния

Настоящата страница ви предоставя преглед на съдебната практика в Румъния.

Съдебна практика, достъпна онлайн

Съдебната практика на Румъния е достъпна на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд (Върховен касационен съд).

Представяне на решения / Заглавия

На уебсайта на Върховния касационен съд са публикувани два вида решения:

 1. Връзката отваря нов прозорецРезюмета на решения и техните заглавия. Образецът съдържа следната информация:
 • ключови думи;
 • резюме на правни области;
 • азбучен индекс;
 • законодателство, приложено в решението (номер и година на акта, членове);
 • кратко представяне на решението (личните данни не се предоставят: имената и личните данни на страните не се посочват, както и не се споменават имената на съдиите).
 1. Анонимизирани решения без заглавия (различно от резюмета на решения). Връзката отваря нов прозорецИнтерфейсът за търсене позволява търсене по 7 критерия:
 • отделни ключови думи,
 • израз,
 • раздел,
 • номер на решение,
 • година на решение,
 • номер на досие,
 • година на досие.

Заглавие в гражданско отделение

Пример за заглавие от Връзката отваря нов прозорецГражданското отделение:

 • Отнемане на право върху търговска марка. Изчисляване на срок от 5 години за неизползване на търговската марка. Повдигнато възражение по отношение на преждевременния характер на това действие.
 • Съдържание по области: Гражданско право. Право на интелектуална собственост. Търговска марка.
 • Азбучен индекс: Отнемане на право върху търговска марка
 • Срок на отнемане на правото
 • Преждевременност на действието
 • Закон № 84/1998: член 45, параграф 1, буква а).

Заглавие в наказателно отделение

Пример за заглавие от Връзката отваря нов прозорецНаказателното отделение:

 • Компетентност на Върховния касационен съд. Съдебна компетентност предвид статута на лицето. Съдебна компетентност в случай на промяна на правния статут на обвиняемия.
 • Съдържание по области: Наказателно процесуално право. Обща част. Компетентност. Компетентност във връзка с предмета на делото и статута на лицето
 • Азбучен индекс: Наказателно процесуално право
 • Компетентност на Върховния касационен съд
 • Компетентност в случай на промяна на статута на обвиняемия
 • Наказателно-процесуален кодекс, член 29, параграф 1 и член 40.

Заглавие в портала на съдилищата

Пример за заглавие от Връзката отваря нов прозорецПортала на румънските съдилища:

 • Заглавие: Превантивно задържане. Законно прекратяване на превантивното задържане на обвиняемия.
 • Вид на делото: Решение
 • Номер на делото: 55
 • Дата на делото: 1/7/2004
 • Свързани области: наказателно и гражданско съдопроизводство (обжалвания, компетентност и др.)
 • Институция (конкретен съд): Апелативен съд на Алба Юлия — наказателно отделение

Формати

Документи, предоставени от Върховния касационен съд и други съдилища са достъпни в html формат.

Включени съдилища

Съответните съдилища включват Върховния касационен съд и обикновените съдилища.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Има ли достъп до информация за:

обжалвания?

-

Да.

висящи дела?

-

Да

резултати от обжалвания?

-

Непряко. Трябва да се по дело, посочвайки фаза на производство „обжалване“.

неотменимостта на решението?

Има ли достъп до информация за неотменимостта на решенията на Върховния касационен съд?

Да

последващи производства пред:

други национални съдилища (Конституционен съд и др.)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съд по правата на човека?

-

Да

По отношение на обикновените съдилища достъп до информация се предоставя в Връзката отваря нов прозорецПортала на съдилищата относно дела (досиета): фаза на производството (по същество, обжалване и т.н.), страни, заседания, внесени жалби и публикувани призовки (нововъведена функционалност). Достъпът до дадено дело е възможен чрез обща търсачка в Портала на съдилищата (нововъведена функционалност). Публикуваните резюмета на решения могат да включват информация относно неотменимостта на решението и последващи производства пред други национални съдилища (Конституционен съд).

Правила относно публикуването

Върховен касационен съд

Предвид значимостта и специфичното естество на делата и на съответните решения, е публикуван само подбор от съдебната практика на Върховния касационен съд на Румъния.

Публикациите на Върховния касационен съд се обновяват всеки месец и са достъпни от 2002 г. насам.

Други румънски съдилища

По отношение на другите румънски съдилища се публикува само подбор от решенията въз основа на значимостта и уникалността на съответните дела. Подборът се прави на нивото на всеки отделен съд.

Публикациите на другите румънски съдилища се обновяват всеки месец и са достъпни от 2004 г. насам.

Последна актуализация: 18/12/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Съдебна практика на държавите-членки - Словения

Настоящата страница ви предоставя информация за съдебната практика на Словения.

Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Представяне на решенията/Заглавия

Пълният текст на решенията на Върховния съд на Република Словения, на четирите апелативни съдилища с обща компетентност, на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове и на Административния съд на Република Словения може да бъде намерен безплатно на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецсъдебната власт на Република Словения. Имената на страните не са посочени, тъй като решенията се редактират преди публикуването им. Освен оригиналния текст и ключови думи може да намерите подробна информация за правното основание на всяко решение, както и резюме на решението. Посочени са ключови думи, за да може ползвателят да намери приложимите правни институти и правната област, към която се отнася решението. В резюмето се съдържат основните аспекти на правните основания на решението на съда в рамките на 10 до 100 думи.

Представителна извадка на най-важните решения на Върховния съд може да намерите на английски език в рубриката Връзката отваря нов прозорец"Решения на Върховния съд от водещо значение".

Решенията, свързани с парично обезщетение на нематериална (непарична) вреда, присъдено в рамките на гражданско производство, могат да бъдат намерени чрез използването на Връзката отваря нов прозорецспециална програма за търсене, която позволява на ползвателя да търси подобна съдебна практика по вид на вредата и дата.

Нова пробна версия на подобрената програма за търсене на съдебна практика може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецhttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

След 8 февруари 2013 г. тя ще бъде достъпна на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sodnapraksa.si/.

Всички публикувани решения на Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд на Република Словения могат да бъдат намерени на неговия уебсайт. До пълния текст на становищата на мнозинството от съдиите и на отделните съдии (с особено и съвпадащо мнение) е осигурен безплатен достъп заедно с ключови думи, подробна информация за правното основание на решението и резюме. На английски език са преведени избрани особено важни решения. Всички особено важни решения на Конституционния съд, приети с мнозинство (с изключение на особените мнения), могат да бъдат намерени и в Официален вестник на Република Словения.

Пример на заглавия

Пример 1: Решение на Върховния съд на Република Словения

(Превод от Връзката отваря нов прозорецтекста на словенски език)

Документ №  VS1011121

Реф. №: Решение № I Up 44/2009

Съдебен състав: Административно право

Дата на заседанието: 12 март 2009 г.

Област: законодателство в областта на визите, убежището и имиграцията – (Общ административнопроцесуален закон – ZUP)

Правни институти: убежище – заседание – международна закрила – повторна молба – непълнолетно или малолетно лице, търсещо убежище – процесуална дееспособност на непълнолетно или малолетно лице

Правно основание: Закон за международната закрила (ZMZ): член 42, член 42, алинея 2, член 42, алинея 3, член 56, член 119; Общ административнопроцесуален закон (ZUP): член 46, член 237, член 237, алинеи 1—3; Закон за брака и семейните отношения (ZZZDR): членове 107—108; Граждански процесуален закон (ZPP): член 409; Закон за административните спорове (ZUS-1): член 27, член 27, алинея 3, член 64, член 64, алинеи 1—3, член 77.

Резюме: Дете, ненавършило 15-годишна възраст, не е процесуално дееспособно, така че административният орган не е нарушил процесуалните норми, ако не му е предоставил възможност да даде показания относно фактите и обстоятелствата, въз основа на които се основава административното решение.

Пример 2: Решение на Конституционния съд на Република Словения, дело № U-I-425/06

(съществува на Връзката отваря нов прозорецанглийски език)

Забележка: В английската версия на публикувания документ понякога се изпуска част от информацията от версията на словенски език, но винаги се запазва минимум резюмето на решението.

Нормативен акт: Закон за регистрацията на еднополовите граждански партньорства (Официален вестник на Република Словения, бр. 65/05) (ZRIPS), член 22.

Оперативни разпоредби: Член 22 от Закона за регистрацията на еднополовите граждански партньорства (Официален вестник на Република Словения, бр. 65/05) (ZRIPS) е противоконституционен. Народното събрание е длъжно да отстрани установената несъвместимост в срок от шест месеца след публикуването на решението в Официален вестник на Република Словения. Докато противоконституционната разпоредба във връзка с наследяването между партньори в регистрирани еднополови партньорства не бъде изменена, се прилагат същите норми, както при наследяването между съпрузи по силата на Закона за наследството (Официален вестник на Република Словения, бр. 15/76 и 23/78 и Официален вестник на Република Словения, бр. 67/01).

Резюме: От гледна точка на правото на наследяване след смъртта на един от партньорите, статутът на партньорите в регистрирани еднополови партньорства (член 22 от Закона за регистрацията на еднополовите граждански партньорства) по съществените си фактически и правни аспекти е съпоставим с този на съпрузите. Разликите при уреждането на наследството между съпрузите и между партньорите в регистрирани еднополови партньорства не се основават на обективни, нелични разграничителни обстоятелства, а на сексуалната ориентация. Сексуалната ориентация е едно от личните обстоятелства по член 14, алинея 1 от Конституцията. Тъй като не може да бъде установена конституционно допустима причина за това разграничение, оспорваната разпоредба е несъвместима с член 14, алинея 1 от Конституцията.

Дескриптори: 1.5.51.1.15.1 – Конституционно правосъдие – Решения – Вид решение на Конституционния съд – Производство за теоретично преразглеждане – Установяване на противоконституционност на разпоредба. 1.5.51.1.16 – Конституционно правосъдие – Решения – Вид решение на Конституционния съд – Производство за теоретично преразглеждане – Искане към законодателния орган да съгласува разпоредбата с Конституцията/закона. 5.2.2.1 – Основни права – Равенство (член 14, алинея 2) – Разграничителни критерии (член 14, алинея 1) – Пол.

Правно основание: Конституция на Република Словения (URS): член 14, алинеи 1 и 2; Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (EKČP): член 14; Закон за Конституционния съд (ZUstS): член 40, алинея 2, член 48.

Формати

Може да намерите Връзката отваря нов прозорецсъдебната практика на Върховния съд и на други общи и специализирани съдилища в HTML формат. Винаги може да намерите Връзката отваря нов прозорецсъдебната практика на Конституционния съд на Република Словения в HTML формат, а в някои случаи и в PDF формат.

Производства на по-горна инстанция

По отношение на Връзката отваря нов прозорецрешенията не е налична информация за това дали делото все още е висящо, дали решението е неотменимо или дали ще има последващи производства.

Уебсайтът на Конституционния съд обаче съдържа основна информация за висящите дела — като например номера на делото и дата на подаване на конституционната жалба. Ежеседмично се публикува и информация за дневния ред за всяка седмица, съдържащ списък на делата, които ще бъдат гледани на редовното пленарно заседание в четвъртък.

Правила относно публикуването

Съдилищата избират подходящата за публикуване съдебна практика. Основният критерий е степента на значимост на делото за развитието на съдебната практика на по-долните съдилища. Съдебните решения, които са от интерес за широката общественост, обикновено се публикуват, придружени от съобщение за медиите.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебна практика на Конституционния съд, Връзката отваря нов прозорецСъдебна практика

Последна актуализация: 05/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебна практика на държавите-членки - Словакия

Настоящата страница ви предоставя информация за съдебната практика на Словакия.

Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Съдебна практика на обикновените съдилища

Връзката отваря нов прозорецСъдебната практика на всички съдилища от правосъдната система на Словакия е достъпна на словашки език в базата данни онлайн JASPI.

Съдебна практика на Върховния съд

Връзката отваря нов прозорецСъдебната практика на Върховния съд е достъпна на словашки език на уебсайта на Върховния съд.

Формати

Съдебната практика на обикновените съдилища е на разположение в html формат, а съдебната практика на Върховния съд — в pdf формат.

Последващи производства

Имате достъп до информация относно:

 • резултата от обжалванията
 • неотменимостта на решението.

Правила относно публикуването

Съдебните решения в Словакия нямат обща правнозадължителна сила. Те не са източник на правото. Все пак решенията, вземани от съдилищата, съблюдават решенията на Върховния съд на Словакия, които де факто са източници на правото.

Последна актуализация: 10/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Финландия

Тази страница ви предоставя обща информация за съдебната практика на Финландия.

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавия

Що се отнася до върховните съдилища и повечето други съдилища, ключовите думи и заглавието се посочват заедно с датите и регистрационния номер.

Пример за заглавие/вия

Върховен съд на Финландия

ключова дума

Трудов договор — Прехвърляне на предприятие — Право на ЕС — Въздействие на тълкуването на директивата

Регистрационен номер: S2006/340

Дата на внасяне: 29.1.2009 г.

Дата на решението: 23.4.2009 г.

Досие: 835

кратко резюме

Делото касае правото на служител, който е напуснал по време на прехвърлянето на предприятие, да получи обезщетение от приобретателя на основание член 6 от глава 7 от Закона за трудовите договори, като се взема предвид член 4, параграф 2 от Директива 2001/23/ЕО на Съвета на ЕС.

законодателство

Закон за трудовите договори 55/2001, глава 7 член 6

Директива 2001/23/ЕО на Съвета на ЕС относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности, член 4, параграф 2


Таблицата по-горе представя наличната информация относно решенията на Върховния съд. Разделът с ключовите думи включва ключовите думи и датата на решението. Краткото резюме описва основното съдържание на решението, а позоваванията на законодателството съдържат информация за приложимото национално законодателство и законодателство на ЕС.

Формати

Съдебната практика във Финландия е достъпна във формат HTML.

Последващи производства

Информация за последващите производства се предоставя от следните съдилища:

 • обща информация относно обжалванията се предоставя от Върховния съд и другите съдилища
 • информация относно висящите дела се предоставя както от Върховния съд, така и от другите съдилища
 • резултатите от обжалванията се предоставят от Върховния съд и другите съдилища
 • информация относно неотменимостта на дадено решение се предоставя от Върховния съд и другите съдилища
 • информация за друг съд (като Конституционния съд) не се предоставя от Върховния съд или другите съдилища
 • информация относно последващите производства пред Съда на Европейските общности се предоставя от Върховния съд, но не и от другите съдилища.

Правила относно публикуването

На национално равнище и на равнище съдилища съществуват задължителни правила относно публикуването на съдебната практика.

Пълна съдебна практика се публикува от Върховния съд и специализираните съдилища. В другите съдилища се публикуват само избрани дела от съдебната практика в зависимост от степента на важност на делото, прилагането на ново законодателство или изменения на съществуващото законодателството, както и от необходимостта от хармонизиране на прилагането.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебна практика на държавите-членки - Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната практика в Швеция, както и описание на съответни бази данни със съдебна практика.

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавие

Върховни съдилища

Други съдилища

Съдебна практика, представена със заглавия

Да

Да


Заглавията са под формата на изречение или няколко изречения, описващи същността на делото.

Пример за заглавие/заглавия

„Въпрос, касаещ купувачите на върнато имущество; грешки във връзка с имуществото в рамките на разумен срок, след като са забелязали или е следвало да забележат грешката.“

Формати

Съдебната практика е достъпна в HTML формат.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация

относно обжалване?

Не

Не

относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

относно резултата от обжалването?

Не

Не

относно неотменимостта на решението?

Не

Не

относно последващи производства пред 

    друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

    Съда на Европейските общности?

    Съда по правата на човека?

Не

Не


Системата съдържа само решения, които са влезли в правна сила.

Правила относно публикуването

на национално равнище?

на равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебна практика?

Да

Да


Има правителствен указ, който урежда, наред с други неща, начина на публикуване на лични данни в базата данни със съдебна практика.

Върховни съдилища

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само подбрана част от нея?

само подбрана част

само подбрана част


Същият указ гласи още, че съдът сам решава кои решения следва да се приемат за ръководни и да се публикуват в базата данни.

Върховни съдилища

Други съдилища

Анонимизирани ли са съдебните решения, публикувани в интернет?

Да

Да

Ако да,

всички решения ли?

Да

Да


Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебна практика на държавите-членки - Англия и Уелс

Настоящият раздел ви предоставя описание на съдебната практика в Обединеното кралство като се фокусира върху юрисдикциите в Англия и Уелс. Описанието е съсредоточено върху съдебната практика, която се намира в базите данни, достъпни безплатно за обществеността.

Съществуваща съдебна практика в Англия и Уелс

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Англия и Уелс от Обединеното кралство е достъпна за обществеността.

Всички дела на Върховния съд (Supreme Court) и всички решения по същество на Гражданския апелативен съд (Civil Court of Appeal) се публикуват. Всички решения на Административния съд и избрани дела от особен правен или обществен интерес на Висшия съд (High Court) също се публикуват. Личната информация от решения в областта на семейното право и някои наказателни дела може да бъде заличена. Решенията на Трибунала от първа инстанция (First-tier Tribunal) и Трибунала от по-горна инстанция (Upper Tribunal) се публикуват, когато са от правен или обществен интерес.

След като решението бъде постановено, обикновено то се публикува между 24 часа или 2 седмици след това. Ако решението е в писмен вид, то се публикува обикновено в деня на издаването му.

Бази данни с правна информация

Връзката отваря нов прозорецРешения на Камарата на лордовете (House of Lords): архив. Камарата на лордовете бе най-висшият апелативен съд в Обединеното кралство до 30 юли 2009 г. Всички решения на лордовете от 14 ноември 1996 г. до 30 юли 2009 г. могат да бъдат намерени на уебсайта на Парламента.

Връзката отваря нов прозорецПарламентарни архиви. Достъп до решенията на Камарата на лордовете до 1996 г. може да бъде получен посредством архива на Парламента. Архивите съдържат решения по въззивни дела и други записи на Камарата на лордовете, действаща като съдебен орган от 1621 г. насам.

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Върховния съд. От 1 октомври 2009 г. Върховният съд на Обединеното кралство придоби компетентност да извършва контрол на законосъобразността на всички граждански дела в Обединеното кралство и всички наказателни дела в Англия и Уелс и Северна Ирландия. Всички решения са налични на уебсайта на Върховния съд.

Връзката отваря нов прозорецОбединеният съвет за правни доклади (The Incoporated Council of Law Reporting) (ICLR) е правна организация с идеална цел, създадена през 1865 г. Тя публикува правни доклади по съдебните решения на висшите и апелативните съдилища в Англия и Уелс. Повечето от продуктите ѝ са достъпни посредством абонамент, но също така публикува Връзката отваря нов прозорецWLR Daily където се предоставят безплатни резюмета на дела в рамките на 24 часа след постановяването на решенията по тях и безплатна търсачка на дела Връзката отваря нов прозорецТърсене на дела.

BAILII Британско- ирландският институт за правна информация (BAILII) предоставя свободен онлайн достъп до съществен набор от британски и ирландски правни материали, включително съдебна практика. Търсачката позволява на потребителите да търсят дела в определени съдилища или в различни юрисдикции.

Посредством Връзката отваря нов прозорецOpen Law Project (Проект за отворено право), BAILII също подбира водещи дела от миналото и ги публикува безплатно в интернет в подкрепа на юридическото образование.

BAILII наскоро установи сътрудничество с ICLR и предоставя линкове към Връзката отваря нов прозорецрезюметата на ICLR на съдебни решения (ако има такова) с опция за закупуване на целия доклад на ICLR в PDF формат.

На Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Bailii може да бъде получен достъп до следните колекции:

Английските доклади (от 1220 г. to 1873 г.) могат да бъдат намерени на Връзката отваря нов прозорецCommonLII

Трибунали

BAILLII също съдържа подробна информация за решения на различни други трибунали на Обединеното кралство:

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецBAILLII Връзката отваря нов прозорецКамара на лордовете Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Върховния съд Връзката отваря нов прозорецICLR

Последна актуализация: 08/10/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебна практика на държавите-членки - Северна Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя описание на съдебната практика в Обединеното кралство, като се фокусира върху юрисдикцията на Северна Ирландия. Описанието е съсредоточено върху съдебната практика, която съществува в базите данни, достъпни за обществеността.

Съществуваща съдебна практика в Северна Ирландия

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Северна Ирландия от Обединеното кралство е достъпна за обществеността.

Публикува се съдебната практика на Кралския съд (Crown Court), Висшия съд (High Court), Апелативния съд (Court of Appeal) и Върховния съд (Supreme Court) на Обединеното кралство.

Решенията по семейни и някои наказателни дела биха могли да бъдат анонимни.

В Северна Ирландия съдебната практика се публикува от 1999 г..насам. Веднага след постановяване на решението, съдебната практика обикновено се публикува между 24 часа или 2 седмици след това.

Бази данни с правна информация

Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Северна Ирландия публикува на своя уебсайт решения на Кралския съд, Висшия съд и Апелативния съд от 1999 г. насам. Достъпът до тези решения е безплатен.

Решенията могат да бъдат получени от Апелативната комисия (Appellate Committee) на Връзката отваря нов прозорецКамарата на лордовете от 14 ноември 1996 г. до 30 юли 2009 г. От октомври 2009 г. Върховният съд замести Апелативната комисия на Камарата на лордовете и решенията му могат да бъдат намерени на неговия уебсайт. Достъпът до тези решения е безплатен.

Съществуват редица национални архиви с данни и бази данни с правна информация.

Базата данни на Връзката отваря нов прозорецBailii (Британския и ирландски институт за правна информация, British and Irish Legal Information Institute) съдържа решения на Кралския съд, на Канцлерското отделение на Висшия съд (High Court Chancery Division), решения на Семейното отделение на Висшия съд (High Court Family), на Отделението на кралската скамейка на Висшия съд (High Court Queen’s Bench), решения на главния съдия във Висшия съд, на Апелативния съд от ноември 1998 г. насам, на Връзката отваря нов прозорецКамарата на лордовете от 1838 г. и на Върховния съд от октомври 2009 г. насам. Достъпът до тези решения е безплатен.

Връзката отваря нов прозорецУебсайтът на Bailii също така съдържа подробна информация за решения на различни трибунали в Обединеното кралство:

 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по обжалване на административни спорове, Administrative Appeals Chamber)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по финансово-данъчни спорове, Finance and Tax)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по поземлени спорове, Lands Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ, Health Education and Social Care Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по данъчни спорове)
 • Трибунал по обжалване на спорове във връзка с конкуренцията (Competition Appeals Tribunal) на Обединеното кралство
 • Служба за решаване на спорове Nominet на UK (Nominet UK Dispute Resolution Service)
 • Специална комисия по обжалване във връзка с имиграцията (Special Immigrations Appeals Commission)
 • Апелативен трибунал по трудови спорове (Employment Appeal Tribunal) на Обединеното кралство
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Tribunals) на Обединеното кралство
 • Трибунал по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Asylum and Immigration Tribunal) на Обединеното кралство
 • Трибунал по информационни спорове (Information Tribunal) на Обединеното кралство, включващ Състав за жалби по въпросите на националната сигурност (National Security Appeals Panel)
 • Решения на Специалните комисари по подоходния данък (Special Commissioners of Income Tax) на Обединеното кралство
 • Решения на Комисарите по социална сигурност и подкрепа на децата (Social Security and Child Support Commissioners) на Обединеното кралство
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) на Обединеното кралство
 1. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Мита, Customs) на Обединеното кралство
 2. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Акциз, Excise) на Обединеното кралство
 3. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху застрахователните премии, Insurance Premium Tax) на Обединеното кралство
 4. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху депонирането на отпадъци, Landfill Tax) на Обединеното кралство

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецBailii

Връзката отваря нов прозорецКамара на лордовете (House of Lords)

Връзката отваря нов прозорецуебсайт на Bailii

Връзката отваря нов прозорецКамара на лордовете (House of Lords)

Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 16/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебна практика на държавите-членки - Шотландия

Настоящия раздел ви предоставя описание на съдебната практика на Обединеното кралство, по специално във връзка с юрисдикцията на Шотландия. Описанието е съсредоточено върху съдебната практика, която можете да намерите в бази данни, достъпни за обществеността.

Съдебна практика, която е достъпна в Шотландия

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Шотландия от Обединеното кралство е достъпна за обществеността.

Граждански съдилища

Публикува се съдебната практика на Върховния съд на Шотландия (Court of Session) и на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords), които на 1 октомври 2009 г. ще бъдат заменени от новия Върховен съд на Обединеното Кралство (Supreme Court of the United Kingdom). Съдебни решения на съдилищата на шерифа (Sheriff Courts), които представляват особен интерес, също се публикуват.

Наказателни съдилища

Публикува се съдебната практика на съдилищата на шерифа (Sheriff Courts) и на Върховния съд по правораздаване (High Court of Justiciary), който е Върховният наказателен съд (Supreme Criminal Court) за Шотландия.

Решения от семейни дела и някои наказателни дела могат да бъдат направени анонимни.

Съдебна практика се публикува от 1998 г. насам. Веднага след постановяване на решението съдебната практика обикновено се публикува между 24 часа и 2 седмици по-късно.

Бази данни с правна информация

Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия (Scottish Court Service) публикува съдебните решения на съдилищата на шерифа, Върховния съд на Шотландия и Върховния съд по правораздаване на своя уебсайт от септември 1998 г. насам. Възможни са два отделни начина на търсене, които обхващат Връзката отваря нов прозорецВърховния съд на Шотландия и Върховния съд по правораздаване и Връзката отваря нов прозорецсъдилищата на шерифа. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Съдебни решения от Апелативната комисия на Камарата на лордовете за периода от 14 ноември 1996 г. до 30 юли 2009 г. също са достъпни. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Съществуват редица национални архиви с данни и бази данни с правна информация.

Базата данни на Връзката отваря нов прозорецBailii (Британски и ирландски институт за правна информация (British and Irish Legal Information Institute) съдържа сбирка от решенията от Върховния съд на Шотландия от 1879 г., Върховния съд по правораздаване от 1914 г. насам, Съда на Шерифа от 1998 г. насам и Връзката отваря нов прозорецКамарата на лордовете (House of Lords) от 1838 г. насам. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Връзката отваря нов прозорецУебсайтът Bailii също съдържа подробна информация относно решения от различни трибунали на Обединеното кралство:

 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата за административни обжалвания, Administrative Appeals Chamber)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по финансово-данъчни спорове, Finance and Tax)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по поземлени спорове, Lands Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ, Health Education and Social Care Chamber Health Education and Social Care Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по данъчни спорове)
 • Апелативен трибунал на Обединеното кралство по въпроси, свързани с конкуренцията (United Kingdom Competition Appeals Tribunal)
 • Служба за разрешаване на спорове  Nominet на Обединеното кралство (Nominet UK Dispute Resolution Service)
 • Специална апелативна комисия по имиграционни въпроси (Special Immigrations Appeals Commission)
 • Апелативен трибунал по трудови спорове (Employment Appeal Tribunal) на Обединеното кралство.
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Tribunals Decisions) на Обединеното кралство
 • Трибунал по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Asylum and Immigration Tribunal) на Обединеното кралство
 • Трибунал по информационни спорове (Information Tribunal) на Обединеното кралство, включващ Състав за жалби по въпросите на националната сигурност (National Security Appeals Panel)
 • Решения на Специалните комисари по подоходния данък (Special Commissioners of Income Tax) на Обединеното кралство
 • Решения на Комисарите по социална сигурност и подкрепа на децата (Social Security and Child Support Commissioners) на Обединеното кралство
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) на Обединеното кралство
 1. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата ( (VAT & Duties Tribunals), Customs) Мита, Customs) на Обединеното кралство
 2. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Акциз, Excise) на Обединеното кралство
 3. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху застрахователните премии, Insurance Premium Tax) на Обединеното кралство
 4. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху депонирането на отпадъци, Landfill Tax) на Обединеното кралство

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецBailii, Връзката отваря нов прозорецКамара на лордовете (House of Lords), уебсайт на на Bailii, Връзката отваря нов прозорецКамара на лордовете (House of Lords), Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Шотландия (Scottish Courts Service), Връзката отваря нов прозорецВърховен съд на Шотландия и Върховен съд по правораздаване (Court of Session and the High Court of Justiciary), Връзката отваря нов прозорецсъдилища на шерифа (Sheriff Courts)

Последна актуализация: 06/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.