Национална съдебна практика

Съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) прилагат и тълкуват правото на съответната държава-членка, както и правото на ЕС. Поради това в интерес на гражданите и юристите е да имат достъп не само до съдебната практика на тяхната държава-членка, но и до съдебната практика на другите държавите-членки на ЕС.

Повечето държави-членки разполагат с една или повече бази данни с решения и становища на своите съдилища — относно правото на ЕС, националното право и също така регионалното и/или местното право. Информацията, достъпна в интернет, понякога може да е ограничена до определени съдилища (например върховните съдилища) или до определени видове решения.

Можете да търсите съдебна практика на държавите-членки или чрез база данни на съответната държава-членка — ако изберете едно от обозначенията, показани вдясно, ще бъдете пренасочени към съответната национална страница; или може да използвате една от европейските бази данни (списъкът по-долу не е изчерпателен):

  • JURE, база данни, създадена от Европейската комисия, съдържа съдебна практика по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и относно признаването и изпълнението на съдебни решения в държава, различна от държавата на издаване на решението. Тук се включва съдебна практика по съответните международни конвенции (т.e. Брюкселската конвенция от 1968 г., Конвенцията от Лугано от 1988 г.), както и съдебна практика на ЕС и държавите-членки.
  • Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (ACA Europe) осигурява две бази данни със съдебна практика на държавите-членки, свързана с прилагането на правото на ЕС, наречени „JuriFast" и „Dec.Nat". Решенията се предоставят на оригиналния език с резюме на английски и френски език. Базата данни „Dec.Nat" съдържа и препратки към и анализи на национални решения, които са били предоставени от Генерална дирекция „Библиотека, изследвания и документация“ на Съда.
  • В уебсайта Мрежа на председателите на върховните съдилища в ЕС можете да намерите адресите на редица национални бази данни (както и бази данни на някои страни кандидатки), които съдържат съдебната практика на върховните съдилища на тези държави-членки.
  • Информационният портал на Агенцията на ЕС за основните права включва база данни с национални решения на съдилища и специални органи, свързани с въпроси от областта на антидискриминационното право.
  • CODICES, база данни, създадена от така наречената Венецианска комисия към Съвета на Европа, съдържа съдебна практика по конституционни въпроси не само на държавите-членки на ЕС, но и на други членове на Съвета на Европа.

Освен това европейският портал e-Justice също предоставя информация относно различни съдилища в държавите-членки. Много от тези съдилища имат уебсайт, в който предоставят база данни със своята съдебна практика.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.