Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Rakousko

Tento oddíl poskytuje informace o rakouské judikatuře a příslušných databázích právních informací.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Judikatura dostupná na internetu

Rozsudky rakouských soudů jsou zveřejňovány ve spolkové databázi právních informací (Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS) a jsou k dispozici na stránkách http://www.ris.bka.gv.at/. Rozhodnutí nejvyšších soudů a správních soudů jsou zveřejňována vyčerpávajícím způsobem, zatímco rozhodnutí ostatních soudů jsou zveřejňována pouze ojediněle.

Databáze RIS je elektronická databáze provozovaná úřadem spolkového kancléře. Obsahuje zejména právní předpisy zveřejněné ve Spolkové sbírce zákonů (Bundesgesetzblatt) a přináší informace o právu Rakouské republiky.

Databáze RIS nabízí bezbariérový přístup (WAI-AA v souladu s WCAG 2.0).

Prezentace rozhodnutí / právní normy


Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Judikatura prezentována společně s právními normami

Ano

Částečně

Příklady právních norem

Číslo právní normy RS0127077

Číslo jednací 11 Os 87/11w

Datum rozsudku 25.8.2011

Znění právní normy

Číslo spisu se obecně skládá z těchto prvků: označení divize: 11, reference na druh řízení: Os, pořadové číslo: 87, a rok: 11. Poté se doplní datum rozsudku: 25.8.2011.

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

V této rubrice naleznete Evropský identifikátor judikatury (ECLI). Jedná se o jedinečný identifikátor soudních rozsudků v rámci členských států EU.

Formáty

Rozsudky jsou dostupné v těchto formátech: XML, RTF, PDF a HTML.

Soudy a další instituce

Nejvyšší soudy

 • Nejvyšší soud
 • Ústavní soud
 • Správní soud

Soudy a další instituce

 • Vyšší krajské soudy a ostatní soudy (Oberlandesgerichte und sonstige Gerichte) (občanské a trestní právo)
 • Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 • Krajské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte (LVwG))
 • Spolkový finanční soud (Bundesfinanzgericht (BFG), externí)
 • Orgán pro ochranu údajů (Datenschutzbehörde) (před rokem 2014: Komise pro ochranu osobních údajů (Datenschutzkommission))
 • Disciplinární komise (Disziplinarkommissionen), nejvyšší disciplinární komise (Disziplinaroberkommission), odvolací tribunál (Berufungskommission)
 • Orgán dozoru na zastoupení zaměstnanců (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (před rokem 2014: Komise pro dohled nad zastoupením zaměstnanců (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Komise pro rovné zacházení (Gleichbehandlungskommissionen) od roku 2014
 • Komise pro rovné zacházení od roku 2008 (externí)
 • Nezávislé správní senáty (vybraná rozhodnutí z let 1991 až 2013, poté LVwG)
 • Finanční dokumentace (Finanzdokumentation), Nezávislý finanční tribunál (Unabhängiger Finanzsenat) (externí; rozhodnutí do roku 2013, poté BFG)
 • Nezávislý spolkový tribunál pro věci azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat) (vybraná rozhodnutí z let 1998 až 2008)
 • Azylový soud (Asylgerichtshof) (rozhodnutí od července 2008 do roku 2013, poté BVwG)
 • Tribunál pro životní prostředí (Umweltsenat) (vybraná rozhodnutí z let 1994 až 2013, poté BVwG)
 • Spolková rada pro telekomunikace (Bundeskommunikationssenat) (vybraná rozhodnutí z let 2001 až 2013, poté BVwG)
 • Orgány pro přezkum veřejných zakázek (Vergabekontrollbehörden) (vybraná rozhodnutí do roku 2013, poté BVwG)

Poznámka: ne všechny níže poskytnuté odpovědi platí pro všechny výše uvedené soudy a tribunály.

Další řízení


Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace:

 • o opravných prostředcích?

Ne

Ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ano, pokud jsou rozhodnutí nejvyšších soudů zveřejňována

 • o právní moci rozsudku?

Pouze pravomocné rozsudky se zveřejňují.

Pouze pravomocné rozsudky se zveřejňují.

 • o dalších řízeních u
 • jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?
 • Evropského soudního dvora?
 • Soudu pro lidská práva?
 • Ze zvláštních resumé rozsudků Nejvyššího soudu vyplývá, že u jiného vnitrostátního nebo mezinárodního vrchního soudu řízení stále probíhá.

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Pravidla pro zveřejňování


Na úrovni členských států?

Na úrovni soudů?

Existují pro zveřejňování judikatury závazná pravidla?

Ano

Ano

§§15, 15a zákona o Nejvyšším soudu (OGH-Gesetz (OGHG)), 48a zákona o organizaci soudů (Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)), § 23 zákona o Spolkovém finančním soudu (Bundesfinanzgerichtsgesetz (BFGG)), § 20 zákona o Spolkovém správním soudu (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG))


Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Zveřejňují se všechny rozsudky, nebo pouze výběr?

S několika výjimkami.

Pouze malý výběr v oblasti obecných soudů, komplexní v oblasti správního soudnictví

Pokud se provádí výběr, jaká se používají kritéria?

Zveřejňuje se úplné textové znění rozsudku a také jeho resumé.

Rozsudky Nejvyššího soudu, které zamítají odvolání bez podstatného odůvodnění, nejsou zveřejňovány.

Zveřejňuje se úplné textové znění rozsudku a také jeho resumé.

Rozsudky ostatních soudů jsou zveřejňovány, pokud jejich význam překračuje danou jednotlivou věc.

Poslední aktualizace: 08/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.