Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Rakousko

Tento oddíl vám nabízí přehled rakouské judikatury a také popis příslušných databází judikatury a odkazy na ně.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Judikatura dostupná na internetu

Rozsudky rakouských soudů jsou zveřejňovány v databázi právních informací (Rechtsinformationssystem des Bundes - RIS) a jsou k dispozici na http://www.ris.bka.gv.at/.

Databáze RIS je elektronická databáze koordinovaná a provozovaná úřadem vlády. Obsahuje zejména právní předpisy zveřejněné v rakouské sbírce zákonů (Bundesgesetzblatt) a přináší informace o právu Spolkové republiky Rakousko.

Databáze RIS nabízí bezbariérový přístup (WAI-A v souladu s WCAG 1.0).

Prezentace rozhodnutí / nadpisy

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Judikatura prezentována společně s nadpisy

ano

ano

Příklady nadpisu

Pořadové číslo RS0127077

Číslo jednací 11 Os 87/11w

Datum rozsudku 25.8.2011

Znění právní věty

Nadpis obecně tvoří tyto prvky: označení divize: 11, reference na druh řízení: Os, pořadové číslo: 87, a rok: 11. Poté se doplní datum rozsudku: 25.8.2011.

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

V této rubrice naleznete  Evropský identifikátor judikatury (ECLI). Jedná se o jedinečný identifikátor soudních rozsudků v rámci členských států EU.

Formáty

Rozsudky jsou dostupné v těchto formátech: XML, RTF, PDF a HTML.

Soudy a další instituce

Nejvyšší soudy

 • Nejvyšší soud
 • Ústavní soud
 • Správní soud
 • Soud pro věci azylu

Soudy a další instituce

 • Krajské odvolací soudy a ostatní soudy (Oberlandesgerichte und sonstige Gerichte) (občanské a trestní právo)
 • Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 • Krajské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte (LVwG))
 • Spolkový finanční soud (Bundesfinanzgericht) (externí)
 • Orgán pro ochranu údajů (Datenschutzbehörde) (před 2014:  Komise pro ochranu osobních údajů (Datenschutzkommission))
 • Disciplinární komise (Disziplinarkommissionen), nejvyšší disciplinární komise (Disziplinaroberkommission), odvolací tribunál (Berufungskommission)
 • Orgán dozoru na zastoupení zaměstnanců (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (před 2014: Komise pro dohled nad zastoupením zaměstnanců (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Komise pro rovné zacházení (Gleichbehandlungskommissionen) od 2014
 • Komise pro rovné zacházení od 2008 (externí)
 • Nezávislé správní soudy (Unabhängige Verwaltungssenate)
 • Finanční dokumentace (Finanzdokumentation), Nezávislý finanční tribunál (Unabhängiger Finanzsenat) (externí), Soud pro věci azylu (Asylgerichtshof (AsylGH)
 • Nezávislý spolkový tribunálpro věci azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Tribunál pro životní prostředí
 • Spolková rada pro komunikace
 • Orgány pro přezkum veřejných zakázek

Poznámka: ne všechny níže poskytnuté odpovědi platí pro všechny výše uvedené soudy a tribunály.

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace o:

 • opravných prostředcích?

ne

ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

ne

ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

ne

ne

 • o nezměnitelnosti rozsudku?

Pouze nezměnitelné rozsudky se zveřejňují.

Pouze nezměnitelné rozsudky se zveřejňují.

 • o dalších postupech u
  • jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?
  • Evropského soudního dvora?
  • Soudu pro lidská práva?
 • Ze zvláštních resumé rozsudků Nejvyššího soudu vyplývá, že u jiného vnitrostátního nebo mezinárodního vrchního soudu řízení stále probíhá.

ano

ano

ano

ne

ne

ne

Pravidla pro zveřejňování

na úrovni členských států?

na úrovni soudů?

Existují pro zveřejňování judikatury závazná pravidla?

ano

ano

§ 15, 15a OGH-Gesetz (OGHG), 48a Gerichtsorganisationsgesetz (GOG), § 19 Asylgerichtshofgesetz (AsylgerichtshofG)

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Zveřejňují se všechny rozsudky, nebo pouze výběr?

pouze výběr

pouze výběr

Pokud se provádí výběr, jaká se používají kritéria?

Zveřejňuje se úplné textové znění rozsudku a také jeho resumé.

Rozsudky Nejvyššího soudu, které zamítají odvolání bez podstatného odůvodnění, nejsou zveřejňovány.

Rozsudky ostatních soudů jsou zveřejňovány, pokud jejich význam překračuje danou jednotlivou věc.

Zveřejňuje se úplné textové znění rozsudku a také jeho resumé.

Rozsudky Nejvyššího soudu, které zamítají odvolání bez podstatného odůvodnění, nejsou zveřejňovány.

Rozsudky ostatních soudů jsou zveřejňovány, pokud jejich význam překračuje danou jednotlivou věc.

Poslední aktualizace: 17/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.