Vnitrostátní judikatura

Rakousko

Tento oddíl poskytuje informace o rakouské judikatuře a příslušných databázích právních informací.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Judikatura dostupná na internetu

Rozhodnutí rakouských soudních orgánů se zveřejňují ve Spolkovém systému právních informací (Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS)) a jsou k dispozici na stránkách http://www.ris.bka.gv.at/. Rozhodnutí nejvyšších soudů a správních soudů se zveřejňují v plném rozsahu, zatímco rozhodnutí ostatních soudů se zveřejňují pouze ojediněle.

Spolkový systém právních informací (RIS) je elektronická databáze spravovaná Úřadem spolkového kancléře. Slouží zejména k oznamování právních předpisů zveřejňovaných ve Spolkové sbírce zákonů (Bundesgesetzblatt) a přináší informace o právu Rakouské republiky.

Databáze RIS nabízí bezbariérový přístup (WAI-AA v souladu s WCAG 2.0).

Prezentace rozhodnutí / právních norem

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Prezentace rozhodnutí společně s právními normami

Ano

Částečně

Příklady právních norem

Číslo právní normy RS0127077

Číslo jednací 11 Os 87/11w

Datum rozhodnutí 25.8.2011

Znění právní normy

Spisová značka se zpravidla skládá z těchto částí: číslo soudního oddělení: 11, rejstříková značka: Os, běžné číslo: 87, a ročník: 11. Poté se doplní datum rozhodnutí: 25.8.2011.

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

V této rubrice naleznete Evropský identifikátor judikatury (ECLI). Jedná se o jednotný identifikátor soudních rozsudků v rámci členských států EU.

Formáty

Soudní rozhodnutí jsou dostupná v těchto formátech: XML, RTF, PDF a HTML.

Dotčené soudy a další instituce

Nejvyšší soudy

 • Nejvyšší soud
 • Ústavní soud
 • Správní soud

Soudy a další instituce

 • Vrchní zemské soudy (Oberlandesgerichte) a ostatní soudy (občanské a trestní právo)
 • Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 • Zemské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte (LVwG))
 • Spolkový finanční soud (Bundesfinanzgericht (BFG), externí)
 • Úřad pro ochranu údajů (Datenschutzbehörde) (před rokem 2014: Komise pro ochranu údajů (Datenschutzkommission))
 • Disciplinární komise (Disziplinarkommissionen), Disciplinární vrchní komise (Disziplinaroberkommission), Odvolací komise (Berufungskommission)
 • Úřad pro dohled nad zastoupením zaměstnanců (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (před rokem 2014: Komise pro dohled nad zastoupením zaměstnanců (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Komise pro rovné zacházení (Gleichbehandlungskommissionen) od roku 2014
 • Komise pro rovné zacházení (Gleichbehandlungskommissionen) od roku 2008 (externí)
 • Nezávislé správní senáty (Unabhängige Verwaltungssenate) (vybraná rozhodnutí z let 1991 až 2013, poté LVwG)
 • Finanční dokumentace (Finanzdokumentation), Nezávislý finanční senát (Unabhängiger Finanzsenat) (externí; rozhodnutí do roku 2013, poté BFG)
 • Nezávislý spolkový azylový senát (Unabhängiger Bundesasylsenat) (vybraná rozhodnutí z let 1998 až 2008)
 • Azylový soud (Asylgerichtshof) (rozhodnutí od července 2008 do roku 2013, poté BVwG)
 • Senát pro životní prostředí (Umweltsenat) (vybraná rozhodnutí z let 1994 až 2013, poté BVwG)
 • Spolkový senát pro komunikace (Bundeskommunikationssenat) (vybraná rozhodnutí z let 2001 až 2013, poté BVwG)
 • Úřady pro kontrolu zakázek (Vergabekontrollbehörden) (vybraná rozhodnutí do roku 2013, poté BVwG)

Poznámka: ne všechny níže poskytnuté odpovědi platí pro všechny výše uvedené soudy a senáty.

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace:

 • o opravných prostředcích?

Ne

Ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ano, pokud se rozhodnutí nejvyšších soudů zveřejní

 • o právní moci rozhodnutí?

Zveřejňují se pouze pravomocná rozhodnutí.

Zveřejňují se pouze pravomocná rozhodnutí.

 • o dalších řízeních u
 • jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?
 • Evropského soudního dvora?
 • Soudu pro lidská práva?
 • Informace o tom, že řízení stále probíhá u jiného vnitrostátního nebo mezinárodního vysokého soudu, jsou uvedeny ve zvláštních resumé rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Pravidla pro zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

Na úrovni soudů?

Existují pro zveřejňování soudních rozhodnutí závazná pravidla?

Ano

Ano

§§15, 15a zákona o Nejvyšším soudu (OGH-Gesetz (OGHG)), 48a zákona o organizaci soudů (Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)), § 23 zákona o Spolkovém finančním soudu (Bundesfinanzgerichtsgesetz (BFGG)), § 20 zákona o Spolkovém správním soudu (Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG))

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Zveřejňují se všechna soudní rozhodnutí, nebo pouze výběr?

S několika výjimkami.

Pouze malý výběr v oblasti řádného soudnictví, v plném rozsahu v oblasti správního soudnictví.

Pokud se provádí výběr, jaká se používají kritéria?

Zveřejňuje se úplné znění rozhodnutí a také jeho resumé.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, jimiž se zamítají odvolání bez podrobného odůvodnění, se nezveřejňují.

Zveřejňuje se úplné znění rozhodnutí a také jeho resumé.

Rozhodnutí ostatních soudů se zveřejňují, pokud jejich význam překračuje danou jednotlivou věc.

Poslední aktualizace: 04/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.