Vnitrostátní judikatura

Belgie

V tomto oddíle naleznete přehled zdrojů judikatury a informace o jejich obsahu a rovněž odkazy na příslušné databáze.

Obsah zajišťuje
Belgie

Internetové stránky k dispozici

Veřejná databáze belgické judikatury JUPORTAL byla zprovozněna na konci roku 2017.

Do judikatury v systému JUPORTAL lze nahlížet prostřednictvím internetového vyhledávače JUPORTAL, který od listopadu 2020 nahrazuje starší vyhledávač Jure-Juridat.

V části databáze JUPORTAL lze také vyhledávat s pomocí evropského vyhledávacího nástroje ECLI, který slouží k nahlížení do judikatury těchto justičních orgánů:

  • Ústavního soudu (Cour constitutionnelle),
  • kasačního soudu (Cour de cassation),
  • odvolacích soudů (Cours d'appel),
  • odvolacích pracovních soudů (Cours du travail),
  • soudů prvního stupně (Tribunaux de première instance),
  • obchodních soudů (Tribunaux de l'entreprise),
  • pracovních soudů (Tribunaux du travail).

Další řízení

Nejvyšší soudní dvůr

Ostatní soudy

Poskytují informace ohledně:

existence opravných prostředků?

Ano

Ano

skutečnosti, že věc je stále nerozhodnutá?

Ano

Ne

výsledku opravného prostředku?

Ano

Ne

nezvratné a definitivní povahy rozhodnutí?

Ne

Ne

skutečnosti, že řízení může pokračovat před

jiným soudem (Ústavním soudem …)?

Evropským soudním dvorem?

Evropským soudem pro lidská práva?

Ano

Ano

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne


Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

V případě rozhodnutí některých soudů?

Existují závazná pravidla pro zveřejňování soudních rozhodnutí?

Ne

Ne


Existují nezávazná etická pravidla.

Nejvyšší soudní dvůr

Ostatní soudy

Zveřejňuje se úplné znění, nebo jen výběr?

Výběr

Výběr

Pokud se zveřejňuje pouze výběr, podle jakých kritérií?

Společenský a právní zájem

Společenský a právní zájem

Poslední aktualizace: 04/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.