Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: nizozemština
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Belgie

V tomto oddíle najdete přehled pramenů judikatury a jejich obsahu, stejně jako odkazy na příslušné databáze.

Obsah zajišťuje
Belgie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Užitečné internetové stránky

Internetová stránka JURIDAT umožňuje vyhledávat v belgické judikatuře.

Prezentace rozhodnutí, souhrny

Rozhodnutí jsou obvykle uvedena seznamem klíčových slov neboli „abstraktem“, po němž následuje souhrn (neboli résumé) nejdůležitějších právních otázek a odkazů na zákon nebo na předchozí rozhodnutí.

Příklad:

Seznam klíčových slov neboli „abstrakt“: Sportovní soutěže - Fotbalové zápasy - Bezpečnost - Porušení - Správní sankce - Projednávání u policejního soudu - Právo na obhajobu - Porušení - Výjimka - Zamítnutí žaloby - Znovuotevření projednávání - Poslání soudce

Souhrn: Soudce musí nařídit znovuotevření ústní části řízení předtím, než úplně nebo částečně zamítne žalobu na základě výjimky, na niž se před ním strany neodvolávaly, jako je porušení práva na obhajobu v rámci řízení o uvalení správní sankce na základě zákona z 21. prosince 1998 o bezpečnosti při fotbalových zápasech (1) (2). (1) Viz Kas., 26. prosince 1986, RG 5176, Pas., 1987, č. 258; Kas., 3. dubna 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, č. 191 a Kas., 17. května 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, č. 303. (2) Ustanovení čl. 26 §§ 1 a 2 zákona ze dne 21. prosince 1998, ve znění před změnou provedenou zákonem ze dne 25. dubna 2007.

Soudy, jejichž judikaturu stránky uvádějí

  • Nejvyšší soud
  • obecné soudy
  • specializované soudy

Průběžné sledování soudních řízení

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Poskytují informace ohledně:

existence opravných prostředků?

Ano

Ano

skutečnosti, že věc zůstane nerozhodnutá?

Ano

Ne

výsledku opravného prostředku?

Ano

Ne

nezvratné a definitivní povahy rozhodnutí?

Ne

Ne

skutečnosti, že řízení může pokračovat před

jiným soudem (Ústavním soudem…)?

Evropským soudním dvorem?

Evropským soudem pro lidská práva?

Ano

Ano

Ano/ne

Ano/ne

Ano/ne

Ano/ne


Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

V případě rozhodnutí některých soudů?

Existují závazná pravidla pro zveřejňování soudních rozhodnutí?

Ne

Ne


Jsou zde uvedena nezávazná pravidla chování.

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Zveřejňuje se úplné znění, nebo jen výběr?

Výběr

Výběr

Pokud se zveřejňuje pouze výběr, podle jakých kritérií?

Společenský a právní zájem

Společenský a právní zájem


Související odkazy

Juridat

Federální veřejná služba Soudnictví

Poslední aktualizace: 06/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.