Vnitrostátní judikatura

Bulharsko

Tato část obsahuje přehled bulharské judikatury a popis jejích příslušných databází.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Spravedlnost vykonávají Nejvyšší kasační soud, Nejvyšší správní soud, odvolací soudy, okresní soudy (Okrazhen sad), vojenské soudy a oblastní soudy (Rayonen sad). Odsouzení a rozhodnutí jsou uložena v informačních databázích příslušných soudů, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Nejvyšší kasační soud je nejvyšší soudní instancí v trestních, obchodních a občanských věcech. Podle článku 124 bulharské ústavy vykonává Nejvyšší kasační soud nejvyšší soudní dohled nad správným a jednotným uplatňováním práva všemi soudy. Do jeho jurisdikce spadá celé Bulharsko.

Nejvyšší správní soud vykonává nejvyšší soudní dohled nad správným a jednotným uplatňováním práva správními soudy.

Do jurisdikce Nejvyššího správního soudu spadají:

 1. napadení zákonných předpisů, s výjimkou předpisů vydaných zastupitelstvy obcí;
 2. napadení aktů Rady ministrů, předsedy vlády, místopředsedů vlád a ministrů vydaných při výkonu jejich ústavního vedení a řídících pravomocí; v případech stanovených právními předpisy a v případech, kdy tyto orgány přenesly své pravomoci na dotčené úředníky, jsou jimi vydané správní akty napadeny u příslušného správního soudu;
 3. napadení rozhodnutí Nejvyšší soudní rady;
 4. napadení aktů Bulharské národní banky a jejích orgánů;
 5. kasační opravné prostředky a opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným v prvním stupni;
 6. odvolání účastníků řízení proti rozhodnutím a usnesením;
 7. žádosti o vydání konečných soudních rozhodnutí ve správních věcech, které mají být zrušeny;
 8. napadení jiných aktů stanovených právem.

Judikatura dostupná na internetových stránkách

Nejvyšší správní soud má internetové stránky od začátku roku 2002. Uvedené stránky byly vytvořeny, aby se vyhovělo potřebám fyzických a právnických osob a správních orgánů, jež vyžadují snadný přístup k informacím o soudní činnosti soudu.

Judikatura je dostupná na internetových stránkách soudu. Přístup do databáze podléhá standardní registraci, která je k dispozici všem (uživatelské jméno a heslo).

Nejvyšší kasační soud má internetové stránky, které poskytují přímý přístup k informační databázi soudu.

Prezentace rozhodnutí / názvy

Nejvyšší správní soud

Na internetu nejsou k dispozici názvy/nadpisy, které by odkazovaly na rozhodnutí nebo jiné činnosti Nejvyššího správního soudu. Akty se zveřejňují spolu s číslem, datem vydání a číslem věci, ke které se vztahují, například:

Rozhodnutí č. 5908 ze dne 23. června 2005 ve věci 4242/2005.

Nejvyšší kasační soud

Rozhodnutí jsou vydávána v tištěné podobě a zveřejňována ve věstníku, ročence a na internetových stránkách Nejvyššího kasačního soudu Bulharska.

Vyhledávat lze podle následujících kritérií: soud a jména účastníků řízení, číslo věci zaevidované u Nejvyššího kasačního soudu, číslo věci v oddělení Nejvyššího kasačního soudu.

Úplná znění rozhodnutí vydaných od 1. října 2008 (s odstraněnými osobními údaji) jsou k dispozici prostřednictvím odkazu „Výsledky vyhledávání“ v dolní části stránky.

Novinky a tiskové zprávy Nejvyššího kasačního soudu Bulharska jsou pravidelně zveřejňovány v sekci tiskové zprávy na webových stránkách nejvyššího soudu. Rozhodnutí ve věcech velkého veřejného zájmu jsou zveřejněna v uvedené části, jakož i v informační databázi Nejvyššího kasačního soudu.

Formáty

Nejvyšší správní soud

Judikatura je k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu v HTML formátu.

Nejvyšší kasační soud

Judikatura je k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího kasačního soudu ve formátu PDF.

Soudy

Další řízení


Nejvyšší soudy – Nejvyšší správní soud a Nejvyšší kasační soud

Ostatní soudy

Jsou k dispozici také informace o:

 • odvoláních?

ano

ano

 • tom, zda řízení stále probíhá?

ano

ano

 • výsledku odvolání?

ano

ano

 • nemožnosti podat proti rozhodnutí opravný prostředek?

ano

ano

 • dalším řízení před:

jinými vnitrostátními soudy (např. Ústavním soudem)

Soudním dvorem Evropské unie

Evropským soudem pro lidská práva?

Netýká se této položky.

Netýká se této položky.


Pravidla zveřejňování


Na celostátní úrovni

Na úrovni soudů

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury?

ano – článek 64 odst. 1 zákona o soudním systému

anoNejvyšší soudy

Ostatní soudy

Zveřejňuje se celá judikatura, nebo pouze její část?

Nejvyšší správní soud a Nejvyšší kasační soud – celá judikatura

Celá judikatura / pouze její část

Podle jakých kritérií se provádí výběr?

Netýká se této položky.

Netýká se této položky.

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.