Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Bulharsko

V tomto oddíle naleznete přehled bulharské judikatury spolu s popisem a odkazy na její příslušné databáze. Nejvyšší správní soud (NSS) vykonává obecný dohled nad řádným a spravedlivým uplatňováním zákonů ve správním soudnictví. NSS se zabývá odvoláními a jinými druhy odporu proti úkonům vlády, předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů, vedoucích představitelů jiných orgánů přímo podřízených vládě, úkonům Nejvyšší soudní rady, úkonům Bulharské národní banky, úkonům okresních guvernérů a dalším úkonům, které stanoví zákon. Soud rozhoduje ve sporech o zákonnost odvozených právních předpisů. Coby kasační soudní orgán přezkoumává soudní rozhodnutí ve správních věcech a zabývá se žádostmi o zvrat pravomocných soudních rozhodnutí ve správních věcech. Nejvyšší kasační soud (NKS) je soudem nejvyššího stupně v trestních, obchodních a občanských věcech. Jeho pravomoc je dána pro celé území Bulharské republiky. Výkon soudnictví zajišťují Nejvyšší kasační soud, Nejvyšší správní soud, odvolací soudy, okresní soudy, vojenské soudy a oblastní soudy. Rozsudky a rozhodnutí jsou uchovávány v informačních databázích jednotlivých soudů v tištěné i elektronické podobě.

Obsah zajišťuje
Bulharsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Zpřístupnění judikatury na webových stránkách

Nejvyšší správní soud má vlastní webové stránky od počátku roku 2002. Stránky byly vytvořeny za účelem uspokojení potřeb jednotlivců, právnických osob a správních orgánů vyžadujících jednoduchý přístup k informacím o soudní činnosti soudu.

Na těchto webových stránkách je k dispozici judikatura. Přístup do databáze podléhá běžné a bezplatné registraci (uživatelské jméno a heslo).

Na webových stránkách Nejvyššího kasačního soudu je zajištěn přímý přístup k jeho

informační databázi.

Podoba rozhodnutí / nadpisy

Nejvyšší správní soud

Na webových stránkách nejsou k dispozici žádné titulky nebo nadpisy, které by rozhodnutí nebo jiné činnosti Nejvyššího správního soudu uváděly. Každý akt je označen svým číslem, datem vydání a číslem věci, na kterou odkazuje, např.:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Nejvyšší kasační soud

Rozsudky jsou vydávány v tištěné podobě a zveřejňovány ve věstníku, ročence a na webových stránkách Nejvyššího kasačního soudu Bulharské republiky.

Možnosti pro vyhledávání jsou následující: podle data soudního jednání a jmen účastníků řízení; podle čísla jednacího u Nejvyššího kasačního soudu; podle čísla jednacího u příslušné sekce Nejvyššího kasačního soudu.

Plné verze rozsudků (po odstranění osobních údajů) vydaných po 1. říjnu 2008 jsou přístupné prostřednictvím odkazu ve spodní části stránky pro vyhledávání.

Novinky a tisková prohlášení Nejvyššího kasačního soudu Bulharské republiky jsou pravidelně zveřejňovány v rubrice tiskového oddělení webových stránek nejvyššího soudu. Rozsudky ve věcech vysokého veřejného zájmu jsou zveřejňovány v uvedené rubrice a zároveň v informační databázi Nejvyššího kasačního soudu.

Formáty

Nejvyšší správní soud

Judikatura je na webových stránkách NSS přístupná ve formátu HTML.

Nejvyšší kasační soud

Na webových stránkách NKS je judikatura přístupná ve formátu PDF.

Zahrnuté soudní orgány

Další postupy

Nejvyšší soudy – NSS a NKS

Jiné soudy

Jsou k dispozici informace

  • ohledně odvolání?

ano

ano

  • o tom, zda řízení stále probíhá?

ano

ano

  • o výsledku odvolání?

ano

ano

  • o tom, zda je rozhodnutí nezrušitelné?

ano

ano

  • ohledně dalších řízení před                                  

 jiným vnitrostátním soudem (ústavní soud…)?

 Evropským soudním dvorem?

 Evropským soudem pro lidská práva?

informace není dostupná

informace není dostupná


Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

Na úrovni soudů?

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury:

ano – čl. 64 odst. 1 zákona o soudním systému

ano


Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Zveřejňuje se veškerá judikatura, nebo pouze vybrané případy?

NSS a NKS: veškerá judikatura

veškerá judikatura / pouze vybrané případy

Pokud jsou vybírány jen některé případy, jaká se uplatňují kritéria?

informace není dostupná

informace není dostupná


Poslední aktualizace: 17/12/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.