Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Databáze Nejvyššího soudu Chorvatské republiky

SuPra“ obsahuje veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu od 1. ledna 1990. Vedle rozhodnutí Nejvyššího soudu databáze obsahuje významná rozhodnutí jiných soudů v Chorvatské republice.

Novější databáze judikatury „SupraNova“ obsahuje rozhodnutí městských soudů, krajských (župních) soudů, obchodních soudů, Nejvyššího obchodního soudu, Nejvyššího trestního soudu a Nejvyššího soudu Chorvatské republiky.

Ke každému rozhodnutí jsou k dispozici základní údaje: název soudu, který vydal rozhodnutí, název oddělení, druh řešené věci, datum vydání rozhodnutí a datum zveřejnění společně s úplným zněním ve formátu doc, pdf a html. Veškerá rozhodnutí vydaná po 1. lednu 2004 obsahují příslušné indexované informace a úplné znění.

Vedle mimořádně důležitých a zajímavých rozhodnutí se zveřejňují právní postoje (tzv. sentence).

Úplné znění, které je určeno široké veřejnosti, se liší od původního znění v části, jíž se chrání soukromí stran. Z důvodu ochrany účastníků řízení se v souladu s Pravidly anonymizace soudních rozhodnutí (Pravila o anonimizaciji sudskih odluka) a Pokyny k metodě anonymizace soudních rozhodnutí (Uputi o načinu anonimizacije sudskih odluka) předsedy Nejvyššího soudu Chorvatské republiky neuvádějí identifikační údaje fyzických a právnických osob.

Přijatá pravidla pro zveřejňování soudních rozhodnutí stanoví:

  1. že soudy nezávisle rozhodují, která významná rozhodnutí budou zveřejněna, a
  2. že se zveřejňují rozhodnutí nižších soudů, na něž se Nejvyšší soud Chorvatské republiky v souladu s článkem 396 občanského soudního řádu odvolává.

Při Nejvyšším správním soudu Chorvatské republiky v současné době existují dvě oddělení (důchodové, invalidní a zdravotní oddělení a finanční pracovněprávní a majetkověprávní oddělení) a Rada pro posuzování legality aktů s obecnou působností.

Útvar monitorování a kontroly soudní praxe obou těchto oddělení společně s vedoucí oddělení vyberou odpovídající rozhodnutí, která tato oddělení v průběhu měsíce přijala. Na konci roku vedoucí oddělení a Útvarů monitorování a kontroly soudní praxe vyberou nejdůležitější rozhodnutí, která vzešla z činnosti soudu, a připraví zpravodaj, jejž Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky pravidelně vydává každý rok.

Na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu Chorvatské republiky se zveřejňují rovněž sentence rozhodnutí, jež jsou obsaženy ve zpravodaji, a to v sekci, pod kterou spadají.

Na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu Chorvatské republiky se zveřejňují veškerá rozhodnutí Rady pro posuzování zákonnosti aktů s obecnou působností.

Poslední aktualizace: 04/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.