Vnitrostátní judikatura

Česko

V tomto oddílu naleznete přehled judikatury České republiky, jakož i popis a propojení na příslušné databáze judikatury.

Obsah zajišťuje
Česko

Judikatura dostupná na internetu

Judikatura je přístupná veřejnosti na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://www.justice.cz, odkaz Judikatura.

Každý z následujících soudů vede databázi své vlastní judikatury:

  • Ústavní soud;
  • Nejvyšší soud (NS); a
  • Nejvyšší správní soud (NSS).

Výtahy ze všech rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou v anonymizované podobě zveřejňovány na webové stránce Nejvyššího správního soudu: Webová stránka NSS. Některá rozhodnutí NSS, stejně jako některá rozhodnutí vydaná nižšími správními soudy a vybraná plénem všech soudců NSS na základě důležitosti těchto rozhodnutí, jsou rozpracována podrobněji.

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Rozhodnutí jsou zpřístupněna na webových stránkách příslušných vyšších soudů.

Formáty

Judikatura je k dispozici ve formátu HTML.

Dotčené soudy

Do systému jsou zapojeny následující soudy

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

o opravných prostředcích?

Ne

Ano (http://www.justice.cz, odkaz InfoSoud)

o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ano (InfoSoud)

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ano (InfoSoud)

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

o dalším řízení u

jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne


Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury

Ano

Ano


Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Je judikatura zveřejňována v plném znění nebo je k dispozici pouze výběr?

plné anonymizované znění

plné anonymizované znění

Pokud se provádí výběr,

jaká jsou kritéria tohoto výběru?

ochrana osobních údajů


Právní databáze

Název a URL databáze

Portál veřejné správy

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Tato databáze obsahuje právní předpisy České republiky v češtině.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.