V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Anglie a Wales

Tato část popisuje judikaturu Spojeného království se zaměřením na jurisdikci Anglie a Walesu. Popis se soustřeďuje na judikaturu, která se nachází v databázích, k nimž má volný přístup veřejnost.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Judikatura dostupná v Anglii a Walesu

Většina judikatury soudů Spojeného království v jurisdikci Anglie a Walesu je přístupná veřejnosti.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu (Supreme Court) a hmotněprávní rozhodnutí Civilního odvolacího soudu (Civil Court of Appeal) se zveřejňují ve sbírce rozhodnutí. Rozhodnutí Správního soudu (Administrative Court) a vybraná rozhodnutí vrchního soudu (High Court), jež jsou předmětem zvláštního právního nebo veřejného zájmu, se zveřejňují. Rozhodnutí trestního úseku (Division) odvolacího soudu se zveřejňují, pokud jsou předmětem zvláštního právního nebo veřejného zájmu. Rozhodnutí přijatá v případech spadajících do rodinného práva a v některých trestních věcech mohou být anonymizována. Rozhodnutí Tribunálu prvního stupně (First-tier Tribunal) a Vrchního tribunálu (Upper Tribunal) se zveřejňují, pokud jsou předmětem zvláštního právního nebo veřejného zájmu.

Rozsudek se obvykle zveřejňuje do 24 hodin až dvou týdnů od jeho vynesení. Je-li rozsudek písemný, obvykle se zveřejňuje v den jeho vynesení.

Právní databáze

Rozhodnutí Sněmovny lordů: archiv. Sněmovna lordů byla do 30. července 2009 nejvyšším odvolacím soudem Spojeného království. Rozhodnutí Sněmovny lordů vydaná od 14. listopadu 1996 do 30. července 2009 jsou k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.

Archiv Parlamentu. Rozhodnutí Sněmovny lordů vydaná před rokem 1996 je možné získat pomocí archivu Parlamentu (Parliamentary Archives). V archivu jsou uloženy záznamy o odvolacích řízení a další záznamy Sněmovny lordů týkající se výkonu jejích soudních funkcí od roku 1621.

Internetové stránky Nejvyššího soudu (Supreme Court). Od 1. října 2009 je Nejvyšší soud Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom) příslušný ve všech právních otázkách občanskoprávních věcí ve Spojeném království a všech trestních věcí v Anglii a Walesu a v Severním Irsku. Všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou k dispozici na jeho internetových stránkách.

The Incoporated Council of Law Reporting (ICLR) je nezisková právní organizace založená v roce 1865, která zveřejňuje sbírky soudních rozhodnutích Nejvyššího soudu (Superior Court) a Odvolacího soudu (Appellate Court) Anglie a Walesu. Většina produktů ICLR je dostupná pouze na základě předplatného, ale vydává také zpravodaj WLR Daily, který nabízí zdarma shrnutí případu do 24 po vydání rozsudku, a poskytuje zdarma i nástroj na vyhledávání případů (Case Search).

Britský a irský ústav pro právní informace (The British and Irish Legal Information Institute – BAILII) poskytuje zdarma on-line přístup k velmi obsáhlému souboru britských a irských materiálů primárního práva včetně judikatury. Nástroj pro vyhledávání umožňuje uživatelům vyhledávat případy u konkrétních soudů nebo ve více jurisdikcích.

Prostřednictvím projektu Open Law také ústav BAILII identifikuje významné případy z minulosti a umisťuje je na internetové stránky s volným a neomezeným přístupem v zájmu podpory právního vzdělávání.

Nedávno ústav BAILII na základě spolupráce s ICLR zpřístupnil odkazy na shrnutí rozsudků na stránkách ICLR (pokud existují) a zavedl možnost zakoupit si autorizovanou zprávu ICLR o případu ve formátu PDF.

Na internetových stránkách BAILII jsou k dispozici sbírky rozhodnutí těchto soudů:

Anglické sbírky soudních rozhodnutí (The English Reports) (z let 1220 až 1873) jsou k dispozici na stránkách CommonLII

Tribunály

Stránky BAILII obsahují také podrobnosti o rozhodnutích různých tribunálů Spojeného království:

Související internetové odkazy

BAILLII, Sněmovna lordů, internetové stránky Nejvyššího soudu, ICLR

Poslední aktualizace: 08/10/2014

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.