Vnitrostátní judikatura

Estonsko

Tento oddíl poskytuje informace o estonské judikatuře a popis příslušné databáze.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Judikatura dostupná na internetu

Judikatura soudů prvního a druhého stupně je na internetu k dispozici od roku 2001. Judikatura Nejvyššího soudu je přístupná od reorganizace soustavy soudů v roce 1993 a zveřejňuje se v elektronickém vydání Riigi Teataja (Estonský úřední věstník) a na internetových stránkách Nejvyššího soudu. Judikatura soudů prvního a druhého stupně je dostupná v elektronickém vydání věstníku Riigi Teataja.

Zákon o veřejných informacích stanovuje povinnost zpřístupňovat judikaturu, přičemž konkrétnější úprava je uvedena v právních předpisech upravujících soudní řízení. Všechna konečná rozhodnutí se obvykle zveřejňují. Výjimky jsou stanoveny pro soudní řízení v občanských a správních věcech, kdy soudy nezveřejňují ve svých rozhodnutích, buď z vlastního podnětu, nebo z podnětu dotčené osoby, jméno dotčené osoby (nahradí jej iniciálami nebo jinými znaky), její osobní identifikační číslo, datum narození a adresu. V rámci řízení v občanských a správních věcech mohou soudy rovněž rozhodnout, buď z vlastního podnětu, nebo z podnětu dotčené osoby, že se zveřejní pouze výrok rozhodnutí obsahující citlivé osobní údaje, nebo že předmětné rozhodnutí nebude vůbec zveřejněno, pokud nahrazení jména dotčené osoby iniciálami nebo jinými znaky může poškodit její soukromí. Soudy dále mohou zveřejnit pouze výrok rozsudku, pokud celé rozhodnutí obsahuje osobní údaje, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu.

Všechna konečná rozhodnutí v trestním řízení se zveřejňují, zpřístupněny jsou však pouze osobní údaje obžalovaného (jméno, osobní identifikační číslo nebo datum narození). Zpravidla se nezveřejňují osobní údaje obžalovaných nezletilých osob (jejich jméno, osobní identifikační číslo nebo datum narození jsou nahrazeny iniciálami nebo jinými znaky). V trestních řízeních mohou soudy z vlastního podnětu, nebo z podnětu dotčené osoby, zveřejnit úvod a výrok nebo závěrečnou část rozsudku v případě, že rozhodnutí obsahuje citlivé osobní údaje. To samé platí pro rozsudky obsahující informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu a které i přesto, že další osobní údaje byly nahrazeny iniciálami nebo jinými znaky, umožňují zjistit totožnost dané osoby.

Zveřejňování judikatury se pokládá za součást výkonu spravedlnosti a zveřejnění konkrétních údajů je možné napadnout. Soudy proto musí zvážit, jakým způsobem budou svá rozhodnutí zveřejňovat.

Prezentace rozhodnutí a názvů


Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Je judikatura prezentovaná s názvy?

ano

ne

V judikatuře Nejvyššího soudu lze vyhledávat v Riigi Teataja a na internetových stránkách Nejvyššího soudu podle těchto kritérií: rok, druh věci, číslo věci, datum rozhodnutí, složení soudu, druh řízení, druh protiprávního jednání, anotace a obsah. Na internetových stránkách Nejvyššího soudu věnovaných judikatuře lze rovněž vyhledávat podle klíčových slov.

Judikaturu soudů prvního a druhého stupně lze vyhledávat podle druhu řízení a v závislosti na druhu řízení podle dalších kritérií. U všech řízení lze judikaturu vyhledávat podle čísla věci a čísla ECLI, soudního pracoviště, druhu řízení, druhu rozhodnutí a data jeho vydání, data zahájení řízení, anotace a obsahu. V trestních věcech lze rozhodnutí vyhledávat rovněž podle čísla jednacího přípravného řízení, kategorie věci a usnesení, druhu řízení, druhu trestného činu a trestu nebo například důvodů pro zproštění obžaloby. Rozhodnutí v občanských a správních věcech lze vyhledávat podle kategorie věci, druhu řízení a usnesení.

Příklady názvu

Přezkum ústavnosti druhé věty v paragrafu 71 odstavci 2 leteckého zákona.

Formáty


Nejvyšší soud

Ostatní soudy

dokument

metadata

dokument

metadata

Je judikatura dostupná ve formátu XML?

ne

ne

ne

ne

Jaké jiné formáty se používají?

HTML

HTML

PDF

HTML

Další řízení


Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace o:

odvoláních?

ne

tom, zda řízení stále probíhá?

ano

ne

výsledku odvolání?

ano

nemožnosti podat proti rozhodnutí opravný prostředek?

ano

ano

dalším řízení před:

jiným vnitrostátním soudem (např. ústavním soudem)?

Soudním dvorem Evropské unie?

Evropským soudem pro lidská práva?

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Pravidla zveřejňování


Na celostátní úrovni

Na úrovni soudů

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury?

ano

Pravidla pro zveřejňování judikatury stanoví příslušné procesní právní předpisy. Pro trestní a občanské řízení existují odlišná pravidla.


Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Zveřejňuje se celá judikatura, nebo pouze její část?

Pouze část.

Pouze část.

Podle jakých kritérií se provádí výběr?

Výběr se provádí na základě těchto kritérií:

1) musí jít o pravomocné rozhodnutí;

2) rozhodnutí může být zveřejněno, jestliže:

a) (v občanských a správních věcech) neobsahuje žádné citlivé osobní údaje, ve zveřejněném rozhodnutí jsou jména nahrazena iniciálami nebo jinými znaky, a to takovým způsobem, aby nebylo poškozeno soukromí dané osoby; rozhodnutí neobsahuje žádné informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu;

b) (v trestních věcech) neobsahuje žádné citlivé osobní údaje nebo osobní údaje, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu, nebo pokud jsou jména a jiné osobní údaje nahrazeny v rozhodnutí iniciálami nebo jinými znaky, tak aby totožnost dané osoby nemohla být zjištěna; rozhodnutí neobsahuje žádné informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu.

Výběr se provádí na základě těchto kritérií:

1) musí jít o pravomocné rozhodnutí;

2) rozhodnutí může být zveřejněno, jestliže:

a) (v občanských a správních věcech) neobsahuje žádné citlivé osobní údaje, ve zveřejněném rozhodnutí jsou jména nahrazena iniciálami nebo jinými znaky, a to takovým způsobem, aby nebylo poškozeno soukromí dané osoby; rozhodnutí neobsahuje žádné informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu;

b) (v trestních věcech) neobsahuje žádné citlivé osobní údaje nebo osobní údaje, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu, nebo pokud jsou jména a jiné osobní údaje nahrazeny v rozhodnutí iniciálami nebo jinými znaky, tak aby totožnost dané osoby nemohla být zjištěna; rozhodnutí neobsahuje žádné informace, které z právního hlediska podléhají některým dalším omezením přístupu.

Právní databáze

Název a URL databáze

Zveřejněná judikatura Nejvyššího soudu je k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu a v Riigi Teataja.

Rozhodnutí soudů prvního a druhého stupně, která nabyla právní moci a byla zveřejněna, lze vyhledat pomocí vyhledávače judikatury v Riigi Teataja.

Žádosti estonských soudů k Evropskému soudnímu dvoru o rozhodnutí o předběžné otázce jsou k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu. Zde naleznete název soudu, který žádá o rozhodnutí o předběžné otázce, datum podání, popis obsahu žádosti, estonské číslo jednací a číslo jednací věci u Soudního dvora EU.

Shrnutí judikatury Evropského soudu pro lidská práva je zpřístupňováno v estonském Riigi Teataja.

Na internetových stránkách soudů jsou uvedeny statistické údaje týkající se řízení u soudů prvního a druhého stupně od roku 1996. Statistické údaje týkající se řízení u Nejvyššího soudu jsou k dispozici na jeho internetových stránkách. Statistické údaje týkající se přezkumu ústavnosti jsou přístupné od roku 1993, zatímco statistické údaje týkající se správních, občanských, trestních a přestupkových věcí jsou přístupné od roku 2002.

Internetové stránky Nejvyššího soudu rovněž od roku 2006 přináší analýzy judikatury pro vybraná témata.

Je přístup do databází zdarma?

Ano, přístup do databází je zdarma.

Poslední aktualizace: 09/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.