Vnitrostátní judikatura

Finsko

Tento oddíl přináší přehled finské judikatury.

Obsah zajišťuje
Finsko

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

U nejvyšších soudů a většiny ostatních soudů se klíčová slova a hlavní body zobrazují společně s daty a registračním číslem.

Příklad hlavních bodů

Nejvyšší soud Finska

klíčové slovo

Pracovní smlouva – Převod podniku – Dopad výkladu směrnice

Registrační číslo: S2006/340

Datum podání: 29.1.2009

Datum rozhodnutí: 23.4.2009

Spis: 835

stručný přehled

Případ se týká práva zaměstnance, který ukončil pracovní poměr během převodu podniku, aby od nabyvatele obdržel kompenzaci na základě oddílu 6 kapitoly 7 zákona o pracovních smlouvách s ohledem na čl. 4 odst. 2 směrnice Rady EU 2001/23/ES.

právní předpisy

Zákon o pracovních smlouvách 55/2001, kapitola 7, oddíl 6

Směrnice Rady EU 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, článek 4 odstavec 2


V tabulce jsou uvedené dostupné informace o rozhodnutích nejvyššího soudu. Oddíl klíčových slov zahrnuje klíčová slova a data rozhodnutí, ve stručném přehledu je popsán hlavní obsah rozhodnutí a odkazy na právní předpisy obsahují informace o příslušných vnitrostátních právních předpisech a předpisech EU.

Formáty

Finská judikatura je dostupná v HTML formátu.

Další řízení

Informace o dalších řízeních jsou dostupné u následujících soudů:

  • Všeobecné informace o opravných prostředcích jsou dostupné u nejvyššího soudu a ostatních soudů
  • Informace o probíhajících řízeních jsou dostupné jak u nejvyššího soudu, tak i u ostatních soudů
  • Výsledky řízení o opravných prostředcích jsou dostupné u nejvyššího soudu a ostatních soudů
  • Informace o nezměnitelnosti rozhodnutí jsou dostupné u nejvyššího soudu a ostatních soudů
  • Informace o řízeních před jiným soudem (jako je ústavní soud) nejsou u nejvyššího soudu ani ostatních soudů dostupné
  • Informace o dalších řízeních u Evropského soudního dvora jsou dostupné u nejvyššího soudu, nikoli však u ostatních soudů.

Pravidla zveřejňování

Pro zveřejňování judikatury na vnitrostátní úrovni a na úrovni soudů existují závazné předpisy.

Celou judikaturu zveřejňují nejvyšší soudy a specializované soudy. U ostatních soudů se zveřejňuje pouze výběr judikatury, a to podle důležitosti případu, výkladu nových právních předpisů nebo jejich změn a potřeby sjednocení výkladu.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.