Vnitrostátní judikatura

Francie

V této části najdete přehled zdrojů judikatury a jejich obsah a také odkazy na příslušné databáze.

Obsah zajišťuje
Francie

Odkazy na dostupné internetové stránky

1. Oficiální obecný portál: Legifrance

2. Internetové stránky soudů druhého stupně:

3. Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti

Prezentace rozhodnutí, zkrácené verze

Obvykle jsou rozhodnutí uvedena seznamem klíčových slov neboli „abstraktem“, za nímž následuje zkrácená verze rozhodnutí (neboli shrnutí) obsahující nejdůležitější právní otázky a odkazy na zákony nebo předchozí rozhodnutí.

Příklad

V případě kasačního soudu obsahují dokumenty kromě identifikačních referenčních údajů také údaje analytické. Zkrácená verze rozhodnutí zpracovaná soudcem senátu, který vynesl rozsudek, je shrnutím posuzované právní otázky. Seznam hlavních bodů, sestavený na základě zkrácené verze rozhodnutí je sledem klíčových slov řazených podle důležitosti. Používaná klíčová slova pocházejí z nomenklatury kasačního soudu, tak jak je uvedena v ročních tabulkách Soudního věstníku, které jsou k dispozici v rubrice „seznam hlavních bodů“, přístupné kliknutím na seznam hlavních bodů ve formuláři pro odborné vyhledávání v judikatuře obecných soudů.

Příklad: Kasační soud, občanskoprávní senát 2, veřejné přelíčení konané ve čtvrtek dne 18. prosince 2008, dovolání č.: 07-20238, Napadené rozhodnutí: odvolací soud v Basse-Terre ze dne 23. dubna 2007

Seznam hlavních bodů a shrnutí: OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – Návrhy – Odvolací návrhy – Závěrečné písemné návrhy stran – Působnost

Odvolací soud porušil čl. 954 odst. 2 občanského soudního řádu, když považoval za zřeknutí se nároků a námitek jejich nezopakování v závěrečných písemných návrzích stran, přestože tyto nároky a námitky nebyly předmětem sporu a nepředstavovaly okolnost, která by svojí povahou vedla k ukončení řízení.

OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – Návrhy – Odvolací návrhy – Závěrečné písemné návrhy stran – Soulad s ustanoveními čl. 954 odst. 2 nového občanského soudního řádu – Procesní nečinnost – Dosah
OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – Návrhy – Odvolací návrhy – Závěrečné písemné návrhy stran – Definice – Vyloučení – Věc – Návrhy vyžadující dokazování

ROZSUDKY – Návrhy – Odvolací návrhy – Závěrečné písemné návrhy stran – Působnost

Předchozí soudní rozhodnutí: K pojmu závěrečné písemné návrhy stran ve smyslu čl. 954 odst. 2 občanského soudního řádu, viz: 2. obč. senát, 3. května 2001, č. 99-16.293, Věst. 2001, II, č. 87 (zamítnutí) a citované stanovisko; 2. obč. senát, 20. ledna 2005, č. 03-12.834, Věst. 2005, II, č. 20 (zrušení) a uvedené rozsudky

Použité právní předpisy: čl. 954 odst. 2 občanského právního řádu

Formáty

Judikatura je k dispozici v následujících formátech: (např. PDF, html, XML)? XML u rozsudků nejvyšších soudů, v ostatních případech ve formátu html.

Soudy druhého stupně, jejichž judikatura je pokryta

Nejvyšší soud

Kasační soud, Státní rada, Ústavní rada

Obecné soudy

Odvolací soudy a správní odvolací soudy

Specializované soudy

Účetní dvůr

Sledování probíhajících soudních řízení

Nejvyšší soud

Ostatní soudy 2. stupně

Jsou poskytovány informace týkající se:

Podání opravného prostředku?

Ano, pro Ústavní radu.

Zavádí se – pro kasační soud.

Výhradně stranám v případě Státní rady.

Ne

Skutečnosti, že věc je stále projednávána.

Ne

Ne

Výsledků opravného prostředku.

Ano

Ne

Neodvolatelné a definitivní povahy rozhodnutí

Ano

Ano

Skutečnosti, že řízení by mohlo pokračovat před

jiným soudem (ústavní soud…)?

Evropským soudním dvorem?

Evropským soudem pro lidská práva?

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pravidla zveřejňování

Na celostátní úrovni?

Pro rozhodnutí některých soudů druhého stupně?

Existují kogentní pravidla pro zveřejňování soudních rozhodnutí?

Ano

Ne

Kasační soud

Podle článku R433-3 zákona o organizaci soudnictví vede oddělení pro dokumentaci a výzkum databázi shromažďující pod stejnou nomenklaturou:

  • jak rozhodnutí a stanoviska kasačního soudu a při něm existujících soudů nebo soudních komisí nezávisle na tom, zda byla zveřejněna v měsíčních věstnících uvedených v článku R. 433-4,
  • tak rozhodnutí zvláštního významu vydaná jinými obecnými soudy.

Za tímto účelem jsou soudní rozhodnutí zvláštního významu předávána tomuto oddělení prvními předsedy odvolacích soudů nebo přímo předsedy nebo soudci řídícími soudy prvního stupně, a to za podmínek stanovených vyhláškou ministra spravedlnosti.

Databáze je veřejně přístupná za podmínek vztahujících se na veřejnou službu šíření práva prostřednictvím internetu.

Oddělení pro dokumentaci a výzkum vede samostatnou databázi shromažďující veškeré rozsudky vynesené odvolacími soudy a soudní rozhodnutí prvních předsedů těchto soudů nebo jejich zástupců. Podmínky pro předávání těchto rozsudků a rozhodnutí uvedenému oddělení a pro jejich využívání jsou stanoveny vyhláškou ministra spravedlnosti.

Podle článku R433-4 zpracovává oddělení pro dokumentaci a výzkum 2 měsíční věstníky, jeden pro občanskoprávní senáty, druhý pro trestní senát, v nichž jsou uvedena rozhodnutí a stanoviska, o jejichž zveřejnění rozhodl předseda senátu, který je vydal. Oddělení vydává periodické seznamy.

Státní rada

Podle článku L10 zákona o správním soudnictví jsou rozsudky veřejné. Uvádějí se v nich jména soudců, kteří je vydali.

Nejvyšší soud

Ostatní soudy druhého stupně

Je zveřejňováno úplné znění nebo vybraná část?

Úplná znění všech rozhodnutí on line.

Vybraná rozhodnutí v úplném znění v papírové podobě (kasační soud a Státní rada) a shrnutí z jiného výběru.

Zveřejňování odůvodnění u vybraných rozsudků odvolacích soudů.

V případě, že je zveřejňován výběr, jakými kritérii se řídí?

Výběr provádí soud

Výběr provádí soud

Poslední aktualizace: 13/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.