Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Německo

Tato stránka poskytuje přehled judikatury v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Judikatura prezentovaná v hlavních bodech

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

ne

Spolkový správní soud :

ano, v případě zvláštních rozhodnutí

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud :

ano

Spolkový sociální soud :

ano

Spolkový patentový soud :

ne


Důležité rozsudky spolkového správního soudu obsahují v názvu hlavní body, což uživateli usnadňuje jejich vyhledávání.

Rozsudky spolkového finančního dvora v záhlaví shrnují stěžejní body rozsudku.

Rozsudky spolkového pracovního soudu jsou ukládány pod údajem o senátu, datu a jednacím číslem.

Příklad popisu v hlavních bodech

U spolkového správního soudu vyloučení nákladů na léky zvyšujících potenci, které nesplňují podmínky podpory, odporuje čl. odst. 1 Základního zákona (GG – Grundgesetz).

U spolkového finančního dvora: nelze uplatnit sníženou sazbu daně na služby řízení a správy registrovaného spolku pro přidružené asociace členů – působnost § 68, odst. 2 písm. b) AO – Abgabenordnung (zákon o správě daní a poplatků) – hospodářská soutěž ve smyslu § 65 odst. 3 AO.

U spolkového pracovního soudu: 10. senát, 11.2.2009, 10 AZR 222/08, zvláštní platba – zohlednění jednostranného souboru pravidel zaměstnavatele – výhrada změny.

Formáty

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

dokument

metadata

dokument

metadata

Jaké formáty se používají?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pdf

Spolkový správní soud:

html

Spolkový finanční dvůr:

html

Spolkový pracovní soud :

x html 1

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pdf

Spolkový správní soud:

pdf

Spolkový finanční dvůr:

html

Spolkový patentový soud:

pdf

Spolkový patentový soud:

žádné


Další řízení

Jsou k dispozici informace:

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

 o opravných prostředcích?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o tom, zda řízení stále probíhá?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud : ne

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ano

Spolkový správní soud: ne

Spolkový finanční dvůr: ne

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový sociální soud: ne

Spolkový patentový soud : ne

o dalším řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

o řízení u Evropského soudního dvora?

o řízení u Evropského soudu pro lidská práva?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr ne

Spolkový správní soud:

ne

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud:

ano

Spolkový sociální soud:

ne

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

Ne

Spolkový správní soud :

ano, v některých případech

Spolkový finanční dvůr:

ano

Spolkový pracovní soud :

ano

Spolkový sociální soud :

ne

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

ne

Spolkový správní soud :

ne

Spolkový finanční dvůr:

Spolkový sociální soud :

ne

Spolkový patentový soud : ne

Spolkový patentový soud :

ne

Spolkový patentový soud :

ne


Spolkový patentový soud tyto informace sděluje, pouze jsou-li citovány s celým textem rozhodnutí.

Spolkový správní soud zveřejňuje informace o řízení o předběžné otázce u Evropského soudního dvora na internetu.

Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni?

Na úrovni soudů?

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr: ne

Spolkový patentový soud: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový pracovní soud: ne

Spolkový patentový soud: ne

Spolkový správní soud: ano

Spolkový finanční dvůr: ano

Spolkový pracovní soud: ano


Pro Spolkový správní soud jsou pravidla stanovena v § 55 Verwaltungsgerichtsordnung (správní soudní řád), současně s § 169 a § 173 Gerichtsverfassungsgesetz (ústavní zákon o soudech) a § 1 Informationsfreiheitsgesetz (zákona o svobodném přístupu informacím).

Pro Spolkový finanční dvůr obecně platí zásada rovného zacházení s médii. Pro rozhodnutí Spolkového finančního dvora tedy platí datum zveřejnění. K tomuto datu je tisk informován o rozhodnutích, rozhodnutí jsou zveřejněna na internetu a rozeslána předplatitelům atd.

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Zveřejňuje se judikatura v plném znění, nebo pouze určitý výběr?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

pouze výběr

Spolkový správní soud:

pouze výběr

Spolkový finanční dvůr:

pouze výběr

Spolkový pracovní soud:

úplné zveřejnění

Spolkový sociální soud:

úplné zveřejnění

Spolkový patentový soud:

v plném znění

Provádí-li se výběr, jaká se pro něj uplatňují kritéria?

Spolkový nejvyšší soudní dvůr:

všechna rozhodnutí s odůvodněním

(„důvody pro rozhodnutí“)

Spolkový správní soud :

ano, v případě zásadních rozhodnutí

Spolkový finanční dvůr:

Všechna rozhodnutí Spolkového finančního dvora jsou na internetu a rovněž jsou zveřejněna v databázi JURIS: tj. všechna rozhodnutí, jejichž obsah si zasluhuje zdokumentování (nejsou zveřejňována rozhodnutí bez uvedení důvodů pro rozhodnutí).

Rozhodnutí jsou na internetu přístupná po dobu 4 let, poté jsou vymazána.

Spolkový finanční dvůr také zajišťuje elektronické zasílání rozhodnutí (je možno si objednat jednotlivá rozhodnutí s uvedením konkrétního jednacího čísla).


V případě Spolkového sociálního soudu je výběr rozhodnutí zveřejněn v plném znění.

Poslední aktualizace: 26/11/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.