Vnitrostátní judikatura

Německo

Tato stránka poskytuje přehled judikatury v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo

Soudní moc je svěřena soudcům; je vykonávána Spolkovým ústavním soudem, spolkovými soudy a soudy 16 spolkových zemí (viz článek 92 Ústavy).

Judikatura dostupná na internetu

Pro občany, kteří o to mají zájem, Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele od roku 2010 bezplatně zveřejňuje na internetové stránce Judikatura dostupná na internetu vybraná rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, spolkových nejvyšších soudů a Spolkového patentového soudu.

Nezávisle na tom Spolkový ústavní soud a spolkové soudy zveřejňují rozhodnutí na svých příslušných internetových stránkách. Tyto informace jsou pro nekomerční účely k dispozici zdarma. Na internetových stránkách se uveřejňují také tiskové zprávy, které informují o důležitých projednávaných řízeních a jejich výsledcích.

Jelikož je Spolková republika Německo federální stát, stanovují si způsob zveřejňování rozhodnutí svých soudů samy spolkové země. K tomuto účelu si zřídily své vlastní internetové stránky. Odkazy na ně lze najít na Justičním portálu spolkového státu a spolkových zemí (Justizportal des Bundes und der Länder).

Související odkazy

Judikatura dostupná na internetu

Spolkový ústavní soud

Spolkový soudní dvůr

Spolkový správní soud

Spolkový finanční dvůr

Spolkový pracovní soud

Spolkový sociální soud

Spolkový patentový soud

Justiční portál spolkového státu a spolkových zemí

Poslední aktualizace: 24/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.