Vnitrostátní judikatura

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Státní rada

Nejvyšší soud (Nejvyšší kasační soud pro občanské a trestní právo)

Ostatní soudy

Judikatura prezentována podle nadpisů

ano

(souhrny rozhodnutí kolegia s odpovídajícími názvy jsou zveřejňovány od roku 2018)

ano

(všechna rozhodnutí ve věcech občanského a trestního práva od roku 2006)

ano

(souhrny rozhodnutí největších správních soudů jsou zveřejněny na internetových stránkách Státní rady)

(judikaturu lze vyhledávat na internetových stránkách soudu prvního stupně a odvolacího soudu v Pireu)

Příklady nadpisů

Závěti, automobily, zaměstnání, kompenzace, odvolání

Formáty

Státní rada a Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Jaké jiné formáty se používají?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (správní soudy)

ne

(ostatní soudy)

HTML (správní soudy)

ne

(ostatní soudy)

Další řízení

Státní rada

Nejvyšší soud

Správní soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace: o opravných prostředcích?

ano

ano

ano

ano

o tom, zda řízení stále probíhá?

ano

ano

ano

ano

o výsledku řízení o opravném prostředku?

ano

ano

ano

Soud prvního stupně a odvolací soud v Pireu

o nezaměnitelnosti rozhodnutí?

ano

ano

– Správní odvolací soud v Aténách ano, pokud proti němu nebylo podáno odvolání

ne

o dalším řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu, ...)?

Soudního dvora Evropské unie?

Soudu pro lidská práva?

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury?

ano

(osobní údaje – zákon č. 4624/19 a obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016)

ano

(osobní údaje – zákon č. 4624/19 a obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016)

Státní rada a Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Zveřejňuje se celá judikatura, nebo pouze její část?

– Státní rada: Přibližně 80 % všech rozhodnutí již bylo zveřejněno. Všechna rozhodnutí budou zveřejňována postupně.

– Nejvyšší soud zveřejňuje úplnou judikaturu v trestních a občanskoprávních rozhodnutích, s výjimkou rozhodnutí v řízení podle článku 565 občanského soudního řádu.

– Správní soudy: Zveřejněny jsou pouze části rozhodnutí soudů.

– Soud prvního stupně a odvolací soud v Pireu

Zveřejněny jsou pouze části rozhodnutí soudů.

Pokud jsou zveřejněny pouze části rozhodnutí, na základě jakých kritérií?

– Státní rada: Závažnost případu

– Správní odvolací soud v Aténách Závažnost případu

Státní rada

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Jsou soudní rozhodnutí zpřístupněna na internetu v anonymizované podobě (s odstraněním jmen)?

ano

ano

ano

Pokud ano, týká se to všech rozhodnutí?

Státní rada anonymizuje všechna rozhodnutí zveřejněná na jejích internetových stránkách.

ano

– s výjimkou rozhodnutí, která se týkají článku 565 občanského soudního řádu.

Rozhodnutí vydaná od roku

1990

2006

2017

Související odkazy

Nejvyšší soud

Státní rada

Odvolací soud v Aténách

Správní odvolací soud v Aténách

Správní soud prvního stupně v Aténách

Soud prvního stupně v Aténách

Poslední aktualizace: 04/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.