Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Prezentace rozhodnutí / hlavní body


Státní rada (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Nejvyšší soud (Άρειος Πάγος) (Nejvyšší kasační soud pro občanské a trestní právo)

Ostatní soudy

Judikatura prezentována podle názvů

ano

(souhrny rozhodnutí kolegia s odpovídajícími názvy jsou zveřejňovány od roku 2018)

ano

(všechna rozhodnutí ve věcech občanského a trestního práva od roku 2006)

ano

(souhrny rozhodnutí největších správních soudů jsou zveřejněny na internetových stránkách Státní rady)

U Nejvyššího soudu je malé procento rozhodnutí v trestním řízení vynesených od roku 2006 roztříděno podle názvů. Tímto způsobem jsou zpřístupněna rozhodnutí spadající pod určitý název. Rozhodnutí ve věcech občanského a trestního práva jsou přístupná podle čísla zveřejnění.

Odvolací soud v Aténách (Εφετείο Αθηνών) nezveřejňuje obsah rozhodnutí ve věcech občanského a trestního práva na žádných internetových stránkách. Občanskoprávní rozhodnutí jsou zveřejňována na internetových stránkách příslušného soudu se svým číslem a stručným obsahem, aniž by byla rozdělena do kategorií. Trestněprávní rozhodnutí nejsou zveřejňována ani pod čísly, ani podle obsahu rozhodnutí.

Příklady názvů

Podvod, znásilnění, zpoždění plateb výživného, úplatkářství

Formáty


Státní rada a Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Jaké jiné formáty se používají?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (správní soudy)

ne

(ostatní soudy)

HTML (správní soudy)

ne

(ostatní soudy)

Další řízení


Státní rada

Nejvyšší soud

Správní soudy

Ostatní soudy

Je k dispozici informace:

o opravných prostředcích?

ano

ano

ano

ano

o tom, zda řízení stále probíhá?

ano

ano

ano

ano

o výsledku řízení o opravném prostředku?

ano

ano

ano

– ne

– Soud prvního stupně v Athénách (Πρωτοδικείο Αθηνών): ano (v případě opravných prostředků předložených soudům nižšího stupně)

o nezaměnitelnosti rozhodnutí?

ano

ano

– Správní odvolací soud v Athénách: ano, pokud nejsou použity opravné prostředky

ne

o dalším řízení u:

jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu)?

Soudního dvora Evropské unie?

Soudu pro lidská práva?

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Pravidla zveřejňování


na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury?

ano

{osobní údaje – zákon č. 4624/19 a obecné nařízení o ochraně osobních údajů [nařízení (EU) 2016/679]}

ano

{osobní údaje – zákon č. 4624/19 a obecné nařízení o ochraně osobních údajů [nařízení (EU) 2016/679]}


Státní rada a Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Zveřejňuje se celá judikatura, nebo pouze její část?

– Státní rada: Přibližně 80 % všech rozhodnutí je již zveřejněno. Všechna rozhodnutí budou postupně zveřejňována.

– Nejvyšší soud zveřejňuje úplnou judikaturu v trestních a občanskoprávních rozhodnutí, s výjimkou rozhodnutí v řízení podle článku 565 občanského soudního řádu.

– Správní soudy: Zveřejněny jsou pouze části rozhodnutí soudů.

Pokud jsou zveřejněny pouze části rozhodnutí, na základě jakých kritérií?

– Státní rada: Závažnost případu

– Správní odvolací soud v Aténách: Závažnost případu


Státní rada

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Jsou soudní rozhodnutí zpřístupněna na internetu v anonymizované podobě (s odstraněním jmen)?

ano

ano

ne

Jestliže nejsou,

týká se to všech rozhodnutí?

Státní rada anonymizuje všechna rozhodnutí zveřejněná na svých internetových stránkách.

ano

– s výjimkou rozhodnutí, která se týkají článku 565 občanského soudního řádu.


Rozhodnutí od roku

1990

2006


Související odkazy

Nejvyšší soud

Státní rada

Odvolací soud v Aténách

Odvolací správní soud v Aténách

Správní soud prvního stupně v Aténách

Soud prvního stupně v Aténách

Poslední aktualizace: 09/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.