Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Státní rada

Nejvyšší soud (kasační soud pro občanské a trestní právo)

Ostatní soudy

Judikatura prezentována podle názvů

Ne

Ano (veškerá trestní rozhodnutí od 2008 do 2011)

Ne

U Nejvyššího soudu (Άρειος Πάγος) jsou rozhodnutí v trestním řízení od roku 2008 (úplná řada do roku 2011) rozdělena do kategorií podle názvu. Tímto způsobem jsou zpřístupněna rozhodnutí spadající pod určitý název. Rozhodnutí ve věcech občanského a trestního práva jsou přístupná podle čísla zveřejnění.

Pokud jde o rozhodnutí Státní rady (Συμβούλιο της Επικρατείας) a Správního odvolacího soudu v Aténách (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – ΔΕΑ), je judikatura podle názvu přístupná pouze soudcům.

Odvolací soud v Aténách (Εφετείο Αθηνών) nezveřejňuje obsah rozhodnutí ve věcech občanského a trestního práva na žádné internetové stránce. Občanskoprávní rozhodnutí jsou zveřejňována na internetových stránkách příslušného soudu se svým číslem a stručným obsahem, aniž by byla rozdělena do kategorií. Trestněprávní rozhodnutí nejsou zveřejňována ani pod čísly, ani podle obsahu rozhodnutí.

Příklady názvů

Podvod, znásilnění, zpoždění plateb výživného, úplatkářství

Formáty

Státní rada a Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Jaké jiné formáty se používají?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (správní soudy)

Ne

(ostatní soudy)

HTML (správní soudy)

Ne

(ostatní soudy)
Další řízení

Státní rada

Nejvyšší soud

Správní soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

o opravných prostředcích?

Ano

Ne

Ano

Ano

o tom, zda řízení stále probíhá?

Ano

Ne

Ano

Ano

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ano

Ne

Ano

Ne

Soud prvního stupně v Aténách: Ano (v případě opravných prostředků předložených soudům nižšího stupně)

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ano

Ne

Správní odvolací soud v Aténách: Ano, pokud nejsou použity opravné prostředky

Ne

o dalším řízení u

jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu ...)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Platí nějaká závazná pravidla upravující zveřejňování judikatury?

Ano

(osobní údaje: zákon č. 2472/97; stanovisko č. 2/2006 orgánu na ochranu osobních údajů)

Ne

(pokud se jedná o úřední použití)

Státní rada a Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Je judikatura zveřejňována v plném znění nebo je k dispozici pouze výběr?

Státní rada: Výběr

Nejvyšší soud zveřejňuje úplnou judikaturu v trestních a občanskoprávních rozhodnutích a judikaturu v rozhodnutích, která se týkají použití článku 565 občanského zákoníku.

Správní odvolací soud v Aténách: Výběr

Pokud se provádí výběr, jaká jsou kritéria tohoto výběru?

Státní rada: Závažnost případu

Správní odvolací soud v Aténách: Závažnost případu

Státní rada

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Jsou soudní rozhodnutí zpřístupněna na internetu v anonymizované podobě (s odstraněním jmen)?

Ne

Ano

Ne

Jestliže nejsou,

týká se to všech rozhodnutí?

Ano

včetně rozhodnutí, která se týkají použití článku 565 občanského zákoníku.

rozhodnutí od roku

2007

Související odkazy

Nejvyšší soud

Státní rada

Odvolací soud v Aténách

Správní odvolací soud v Aténách

Správní soud prvního stupně v Aténách

Soud prvního stupně v Aténách

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.