Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: maďarština
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Maďarsko

Tato část poskytuje přehled o maďarské judikatuře a rovněž popis příslušných databází judikatury a odkazy na ně.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Judikatura dostupná na internetu

Zákon CLXI z roku 2011 o organizaci a správě soudů stanoví, že ode dne 1. ledna 2012 musí Kúria (maďarský nejvyšší soud), všech pět krajských odvolacích soudů a správní a pracovní soudy (posledně jmenované pouze v případě, že bylo přezkoumávané správní rozhodnutí ve správní věci vydáno v řízení prvního stupně a proti soudnímu rozhodnutí nebyl podán řádný opravný prostředek) zveřejňovat meritorní rozhodnutí v digitální podobě ve sbírce maďarských soudních rozhodnutí (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). V současné době je sbírka maďarských soudních rozhodnutí dostupná na internetových stránkách rejstříku anonymizovaných rozhodnutí (Anonim Határozatok Tára – adresa: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Nejvyšší soud a pět krajských odvolacích soudů muselo v minulosti podle zákona XC z roku 2005 o svobodě elektronických informací zveřejňovat ode dne 1. července 2007 všechna svá meritorní rozhodnutí.)

Rozhodnutí přijatá v následujících řízeních tvoří výjimku, proto nemusí být ve sbírce soudních rozhodnutí zveřejněna:

 • soudní rozhodnutí ve věcech platebních rozkazů, exekucí, soudních sporů společností, konkurzního a likvidačního řízení a řízení týkajících se rejstříků vedených soudem;
 • zveřejněna nesmí být rovněž rozhodnutí v manželských věcech, v řízeních za účelem určení otcovství a původu, v řízeních o zbavení rodičovské zodpovědnosti a v opatrovnických řízeních, nepřeje-li si to některá ze stran;
 • rozhodnutí v řízení o údajných sexuálních trestných činech nesmí být zveřejněna bez souhlasu oběti.

Kúria musí kromě toho zveřejňovat rozhodnutí o jednotnosti (adresa: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), zásadní rozsudky (adresa: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) a zásadní soudní rozhodnutí (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Tato rozhodnutí jsou rovněž dostupná na stránkách rejstříku anonymizovaných rozhodnutí (adresa: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Předseda soudu, který vydal rozhodnutí, je musí zveřejnit ve sbírce soudních rozhodnutí do 30 dnů od jeho archivace v písemné podobě.

Popis zveřejněného rozhodnutí musí obsahovat název soudu a legislativní oblast, rok vydání rozhodnutí, číslo jednací a ustanovení, na jejichž základě soud rozhodnutí vydal.

Všechny osobní údaje zúčastněných stran musí být zpravidla z rozhodnutí odstraněny („anonymizovaná rozhodnutí“) a strany musí být identifikovány podle své úlohy v řízení.

Přehled rozhodnutí / názvy

Nepoužívají se konkrétní názvy, neboť vyhledávač ukazuje všechny potřebné údaje o každém výsledku vyhledávání. V seznamu výsledků vyhledávání je uvedeno identifikační číslo rozhodnutí, které je rovněž uvedeno mezi údaji v seznamu výsledků (soud, typ řízení).

(Podrobná pravidla pro označování rozhodnutí, jež jsou zveřejněna ve sbírce soudních rozhodnutí, jsou stanovena v nařízení ministerstva spravedlnosti a vymahatelnosti práva č. 29/2007 ze dne 31. května 2007.)

Formáty

Judikatura je dostupná ve formátu .rtf.

Dotčené soudy

Kúria (nejvyšší soud) a krajské odvolací soudy musí zveřejňovat všechna meritorní rozhodnutí. Zveřejněna musí být také všechna rozhodnutí nižších soudů přímo spojená s těmito rozhodnutími.

Správní a pracovní soudy musí zveřejňovat svá meritorní rozhodnutí pouze v případě, že byla vydána ve správním řízení prvního stupně a proti soudnímu rozhodnutí nebyl podán řádný opravný prostředek.

Předsedové soudů se pak mohou rozhodnout, zda hodlají zveřejnit i další meritorní rozhodnutí.

Centrální internetová stránka: Soud.

Další řízení

Kúria (nejvyšší soud)

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

o opravných prostředcích?

Ne

Ne

 • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

 • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

 • o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ano

Ano

 • o dalším řízení u

jiného maďarského soudu (Ústavního soudu…)?

Evropského soudního dvora?

Evropského soudního dvora pro lidská práva?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

Na vnitrostátní úrovni

Na úrovni soudů

Existují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury?

Ano

Ano

Kúria (nejvyšší soud)

Ostatní soudy

Zveřejňuje se kompletní judikatura, nebo pouze její výběr?

Kompletní judikatura

Pouze výběr

Provádí-li se výběr,

jaká kritéria se používají?

Pět odvolacích soudů zveřejňuje všechna meritorní rozhodnutí. Zveřejněna musí být také všechna rozhodnutí nižších soudů přímo spojená s těmito rozhodnutími.

Předsedové soudů se pak mohou rozhodnout, zda hodlají zveřejnit i další meritorní rozhodnutí.

Od 1. července 2007.

Právní databáze

Název a URL databáze

Portál maďarských soudů

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Stručný popis obsahu

Všechna meritorní rozhodnutí Kúrie (do 1. ledna 2012 tzv. Nejvyšší soud) a pěti krajských odvolacích soudů od 1. července 2007 a meritorní rozhodnutí správních a pracovních soudů ve správních věcech od 1. ledna 2012 (pokud bylo přezkoumávané správní rozhodnutí vydáno v řízení prvního stupně a proti soudnímu rozhodnutí nebyl podán řádný opravný prostředek).

Všechna rozhodnutí nižších soudů přímo spojená s těmito rozhodnutími.

Další rozhodnutí podle uvážení předsedy soudu.

Všechny osobní údaje zúčastněných stran musí být z rozhodnutí odstraněny a strany musí být identifikovány podle své úlohy v řízení. Odstraněny však nesmí být tyto informace:

 • název subjektu zastávajícího funkce státní nebo místní správy nebo jakékoli jiné veřejné funkce stanovené v právních předpisech a (nestanoví-li zákon jinak) jméno a příjmení, případně jména (dále jen „jméno“ nebo „název“) a funkci osoby takto jednající, účastní-li se řízení na základě své veřejné funkce,
 • jméno právního zástupce jednajícího jakožto oprávněný zástupce nebo obhájce,
 • jméno fyzické osoby, která vedla neúspěšnou obhajobu, a jméno/název a sídlo právnických osob či subjektů bez právní subjektivity, bylo-li rozhodnutí vydáno v řízení, v němž je zákonem přiznáno právo uplatnit nároky veřejného zájmu,
 • název a sídlo obchodních organizací či nadací a jména jejich zástupců,
 • údaje dostupné na základě veřejného zájmu.

Související odkazy

Vyhledávání ve sbírce maďarských soudních rozhodnutí

Poslední aktualizace: 06/04/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.