Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Irsko

V této části naleznete přehled o irské judikatuře, jakož i popis a odkazy na příslušné databáze judikatury.

Obsah zajišťuje
Irsko

Judikatura je vytvářena precedenty nebo předešlými rozhodnutími soudů. Jsou-li fakta případů podobná, mohou být za jistých okolností tato rozhodnutí závazná pro jiné soudy. Je obvyklé, že nižší soudy rozhodují v souladu s rozhodnutími vyšších soudů. Judikatura vychází ze dvou doktrín, doktríny vázanosti soudu předchozími rozhodnutími (stare decisis) a doktríny věci pravomocně rozsouzené (res judicata). Doktrína stare decisis znamená doktrínu závazných precedentů. Doktrína res judicata se týká věcí, které již byla rozsouzeny.

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí

Většina judikatury irských soudů je veřejně dostupná na internetu.

Judikatura je bezplatně k dispozici na internetové stránce Irské soudní služby (Courts Service of Ireland).

pro rozhodnutí Nejvyššího soudu, Odvolacího soudu pro trestní věci, Vrchního soudu – Supreme Court, Court of Criminal Appeal, High Court).  Judikatura Nejvyššího soudu je rovněž k dispozici na internetové stránce tohoto soudu (http://www.supremecourt.ie).

Judikatura Nejvyššího soudu je dostupná od roku 2001, Odvolacího soudu pro trestní věci a vrchního soudu od roku 2004.

Judikatura Nejvyššího soudu, Odvolacího soudu pro trestní věci, Vrchního soudu je rovněž bezplatně dostupná v databázi BAILII (Institut pro britské a irské právní informace – British and Irish Legal Information Institute) a v databázi IRLII (Iniciativa pro irské právní informace – Irish Legal Information Initiative) .

Tyto sbírky jsou dostupné prostřednictvím internetové stránky BAILII:

Pravidla pro zveřejňování

Neexistují závazná pravidla pro zveřejňování judikatury na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni soudů. Zveřejňují se všechny vyhrazené rozsudky Nejvyššího soudu. (Existují případy, kdy soudce / soud odročil vynesení rozsudku, aby mohl zvážit a sepsat písemné odůvodnění rozhodnutí.)

Rozsudky vynesené ex tempore, u kterých soud nemusí odročit jednání před jejich vynesením, se zveřejňují pouze tehdy, obsahují-li určitou právní otázku nebo jestliže soud, který je vynáší, tak výslovně rozhodne.

Obsah rozhodnutí zveřejňovaný na internetu není anonymizován, nestanoví-li zákon nebo soudce nenařídí jinak. U některých případů je zákonem vyžadováno, aby byly projednávány neveřejně, a některá zákonná ustanovení vyžaduji, aby jméno oběti nebylo zveřejněno. V takových rozhodnutí jsou jména anonymní.

Všechna rozhodnutí vynesená na neveřejných jednáních nebo u kterých rozsudek obsahuje citlivé osobní údaje o straně řízení či svědkovi jsou rovněž anonymizována.

Rozhodnutí byla před jejich zveřejněním na webových stránkách vydána v tištěné podobě pro:

  • všechny soudce
  • knihovny právnických profesí:
    • Attorney General,
    • Chief State Solicitor a
  • řadu ministerstev.

Související odkazy

Irská soudní služba - Courts Service of Ireland

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.