Vnitrostátní judikatura

Itálie

Tento oddíl nabízí přehled italské judikatury a popis příslušných databází judikatury a odkazy na ně.

Obsah zajišťuje
Itálie

Judikatura dostupná na internetu

Italský systém soudů nabízí informace o judikatuře, které jsou veřejně přístupné na různých internetových portálech.

Nejvyšší soud Italské republiky je nejvyšším soudem soustavy soudů. Jeho internetový portál je velice obsáhlý a má dvě hlavní části:

První z nich se věnuje stávajícím občanskoprávním a trestním věcem a přístup do ní je v souladu s italskými zákony na ochranu osobních údajů vyhrazen právníkům s identifikovanou totožností a oprávněním, kteří vystupují v konkrétních věcech. Přístup je zajištěn prostřednictvím platného digitálního certifikátu uloženého na kartě Smart Card.

Druhý oddíl tvoří systém Italgiure DB, který je přístupný prostřednictvím stejného portálu a obsahuje velké množství dokumentů o uzavřených soudních procesech (převážně rozsudky) jak v občanskoprávních, tak trestních věcech. Tyto informace jsou volně přístupné osobám působícím v soudnictví (soudcům, státním zástupcům, soudním úředníkům) a přístup k nim mohou mít také advokáti, univerzity a jiné zainteresované osoby za úhradu relativně nízkého předplatného.

U všech tribunálů a odvolacích soudů je možné konzultovat online informace zanesené do soudních rejstříků, jakož i judikaturu a digitální akty obsažené v informačním spisu jednotlivých občanskoprávních věcí.

Přístup je umožněn právním zástupcům a pomocným soudním úředníkům prostřednictvím zabezpečeného ověření (Smart Card kompatibilní s Carta Nazionale dei Servizi) na Portale dei Servizi Telematici.

Týmž způsobem je možné konzultovat online informace zanesené do soudních rejstříků kanceláře smírčího soudce.

Anonymní informace týkající se soudních rejstříků lze konzultovat prostřednictvím výše uvedeného portálu bez autorizace.

Prezentace rozhodnutí / označení

Stávající řízení o schválených věcech jsou k dispozici podle názvu stran nebo čísla věci, jak jsou uvedeny v seznamu obecného rejstříku Nejvyššího soudu nebo tribunálu.

Uzavřené věci je také možné prohledávat prostřednictvím fulltextového vyhledávání podle předmětu nebo specifických údajů (datum žaloby, název strany sporu).

Formáty

Dokumenty a údaje judikatury jsou k dispozici ve formátech PDF a html.

Dotčené soudy

Nejvyšší soud

Informace jsou dostupné na internetových stránkách Corte di Cassazione.

Obecné soudy

Aktualizovaný seznam odkazů na obecné soudy lze nalézt na stránkách Ministero della Giustizia.

Další řízení

Nejvyšší soud

Ostatní soudy

Dostupné informace

o tom, zda řízení stále probíhá

Ano

Ano

o výsledku řízení o opravném prostředku

Ano

Ne

o nezměnitelnosti rozhodnutí

Ano

Ano

Pokud jsou k dispozici internetové stránky jednotlivých tribunálů nebo odvolacích soudů, obsahují často informace o tom, jak učinit úkon v řízení nebo podat opravný prostředek nebo podat odvolání.

Právní databáze

  1. Portál Italgiure DB umožňuje přístup k databázi obsahující údaje o různých soudních rozhodnutích, zejména rozhodnutích Nejvyššího soudu. Tento internetový portál obsahuje více než 35 milionů dokumentů (včetně zákonů a nařízení a také odkazů na vědecké práce).

Přístup k této databázi je omezen, jak je vysvětleno výše.

  1. Judikatura odvolacích soudů a tribunálů je z velké části přístupná prostřednictvím přístupu do Portale dei Servizi Telematici, jak je vysvětleno výše.
Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.