Vnitrostátní judikatura

Lotyšsko

V tomto oddílu naleznete přehled úpravy judikatury v Lotyšsku.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Judikatura dostupná na internetu

Databázi judikatury vytvořil lotyšský Nejvyšší soud (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). Obsahuje seznam soudních rozhodnutí, která jsou relevantní pro jednotnost, výzkum a vývoj judikatury.

Judikaturu Nejvyššího soudu lze vybírat podle soudní instituce, druhu věci, odvětví, pododvětví, právních zásad, podstaty věci (argumentů) a klíčových slov v textu.

Databáze judikatury Nejvyššího soudu je přístupná prostřednictvím portálu elektronických služeb Nejvyššího soudu a domovské stránky Nejvyššího soudu.

Kromě toho lze platná rozhodnutí vydaná ve veřejném zasedání zveřejnit na portálu v záležitostech veřejného zájmu (tj. rozhodnutí zveřejněná pro občanské nebo právní vzdělávací účely), stejně jako jiná rozhodnutí vydaná ve veřejném zasedání podle uvážení dotčeného soudu.

Prezentace rozhodnutí/názvů

Formáty

Rozsudky v Databázi judikatury Národního soudního portálu jsou k dispozici ve formátu HTML.

Rozsudky zveřejněné na Národním soudním portálu jsou k dispozici ve formátu PDF.

Příslušné soudy

Nejvyšší soud

Rozsudky Nejvyššího soudu jsou k dispozici v Databázi judikatury na internetových stránkách Nejvyššího soudu a na internetových stránkách Národního soudního portálu.

Obecné soudy

Rozsudky obecných soudů jsou k dispozici na internetových stránkách Národního soudního portálu.

Navazující řízení

Informace o navazujících řízeních jsou k dispozici na Národním soudním portálu s využitím možnosti Postup řízení (Tiesvedības gaita) v sekci Elektronické služby nebo prostřednictvím sekce Moje věci (Manas lietas), která je k dispozici oprávněným uživatelům portálu.

Uživatelé, kteří nejsou oprávněnými uživateli, mají přístup k obecným informacím o vývoji řízení v sekci Vývoj řízení tím, že zadají číslo věci nebo předvolání.

V sekci Moje věci mají oprávnění uživatelé možnost prohlížet údaje a spisový materiál věcí, kde jsou účastníky (včetně rozhodnutí a zvukových souborů z řízení v dané věci).

Oprávnění využívat Národní soudní portál se uděluje na základě:

  • průkazu totožnosti,
  • elektronického podpisu,
  • mobilního elektronického podpisu,
  • eIDAS.

Pravidla pro zveřejňování

Doručování

Je-li věc projednávána ve veřejném zasedání, stává se soudní rozhodnutí (zahrnující úvodní část, popisnou část, odůvodnění a výrok) obecně přístupnou informací ode dne svého doručení.

Není-li před soudem vydáno žádné rozhodnutí nebo rozsudek (pokud se například věc projednává pouze v písemném řízení), považuje se rozhodnutí za obecně přístupné ode dne, kdy bylo obdrženo.

Je-li věc projednávána v neveřejném zasedání a jsou-li úvodní a výrokové části soudního rozhodnutí nebo rozsudku čteny ve veřejném zasedání, považují se tyto části příslušného soudního rozhodnutí nebo rozsudku za obecně přístupné informace a mohou být zveřejněny.

Dostupnost

Přístupnost soudních rozhodnutí se řídí zákonem o soudnictví a nařízením vlády č. 123 ze dne 10. února 2009 o pravidlech pro zveřejňování soudních informací na internetových stránkách a zpracování soudních rozhodnutí před jejich vydáním (dále jen „nařízení vlády č. 123“).

Nařízení vlády č. 123 stanoví, že při přípravě rozhodnutí ke zveřejnění musí být některé údaje umožňující identifikaci fyzických osob vymazány a nahrazeny vhodným ukazatelem:

  • jméno a příjmení osoby se nahradí velkým písmenem volně zvoleným z lotyšské abecedy (písmeno zvolené místo jména a příjmení se volí tak, aby bylo možné osoby uvedené v rozhodnutí od sebe odlišit),
  • osobní identifikační číslo osoby se nahrazuje slovy „osobní identifikační číslo“,
  • adresa bydliště osoby se nahrazuje slovy „místo bydliště“,
  • adresa nemovitosti osoby se nahrazuje slovem „adresa“,
  • referenční číslo jakékoli nemovitosti v katastru nemovitostí se nahrazuje slovy „katastrální číslo“
  • a registrační číslo vozidla se nahrazuje slovy „registrační číslo“.

Při přípravě rozhodnutí ke zveřejnění nebo vydání se nevymazávají ani neredigují údaje o soudcích, státních zástupcích, advokátech, notářích, insolvenčních správcích, předsedajících soudcích a certifikovaných soudních exekutorech.

Poslední aktualizace: 25/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.