Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Lotyšsko

Tento oddíl vám poskytuje informace o judikatuře Lotyšska.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Judikatura dostupná na internetu

Databáze judikatury je základní součástí portálu vnitrostátních soudů (Latvijas Tiesu portāls). Obsahuje rozsudky Nejvyššího soudu podle oblastí judikatury.

Od 1. ledna 2007 se všechna rozhodnutí lotyšských správních soudů zveřejňují on-line na portálu vnitrostátních soudů.

Rovněž se zveřejňují vybrané rozsudky soudů v občanských a trestních věcech (zejména pokud jsou zajímavé pro veřejnost). Zveřejňují se na portálu vnitrostátních soudů. Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná rovněž na internetové stránce Nejvyššího soudu.

Prezentace rozhodnutí / nadpisy

Databáze judikatury

Lietas numurs

(Číslo věci)

Lietas veids

(Druh věci)

Datums

(Datum)

Atvērt kartīti

(Přístup k rozsudku)

CXXXXXXXX

Civillietas

(Občanské věci)

XXXX-XX-XX

1. Tēzes virsraksts: (Název rozsudku)

2. Galvenā tēze (Hlavní odůvodnění)

3. Papildu tiesiskā informācija (Doplňující právní informace)

Chcete-li získat přístup k informačnímu přehledu rozsudku, který je tvořen dvěma hlavními částmi – základní údaje a doplňující údaje, klikněte na „Atvērt kartīti“. Pod částí doplňující údaje jsou k dispozici následující informace:

  1. název rozsudku
  2. hlavní teze rozsudku (obvykle 2 až 3 odůvodnění)
  3. informace o příslušných právních aktech, právních zásadách, judikatuře a právní doktríně, které jsou zachyceny v rozsudku
  4. shrnutí rozsudku.

Formáty

Rozsudky v databázi judikatury na portálu vnitrostátních soudů jsou dostupné ve formátu HTML.

Rozsudky, které jsou k dispozici na portálu vnitrostátních soudů, jsou k dispozici ve formátu PDF nebo DOC.

Příslušné soudy

Nejvyšší soud

Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou k dispozici v databázi judikatury a na internetové stránce Nejvyššího soudu.

Obecné soudy

Rozhodnutí obecných soudů jsou k dispozici na portálu vnitrostátních soudů.

Postup v řízení

Informace o postupu v řízení jsou k dispozici na portálu vnitrostátních soudů použitím možnosti „pokrok v řízení“ – Tiesvedības gaita – v rámci internetových služeb E-pakalpojum.

Po vložení čísla věci lze získat informace o příslušném soudu, přiděleném soudci, datech soudních jednání, podaných odvoláních, výsledcích odvolání a o jakémkoliv zrušení rozhodnutí.

Pravidla zveřejňování

Pokud je věc rozhodována na veřejném zasedání, stává se soudní rozhodnutí nebo rozsudek (který se skládá z úvodní části, popisné části, odůvodnění a části s výrokem) obecně dostupnou informací od chvíle, kdy je vynesen.

Pokud není rozhodnutí (nebo rozsudek) vyneseno během soudního jednání (např. pokud byla věc plně rozhodnuta v písemném řízení), je považováno za obecně dostupnou informaci od chvíle, kdy je doručeno.

Pokud je věc rozhodnuta na neveřejném zasedání a pokud úvodní část a výrok soudního rozhodnutí nebo rozsudku byly vyhlášeny veřejně, považují se tyto části soudního rozhodnutí nebo rozsudku za obecně dostupné informace a lze je zveřejnit.

Podle nařízení vlády č. 123 (které bylo přijato dne 10. února 2009 a nabylo účinnosti dne 18. února 2009) před zveřejněním soudního rozhodnutí nebo rozsudků se některé osobní údaje fyzických osob vymazávají a nahrazují takto:

  1. jméno a příjmení osob – iniciálami osoby
  2. osobní identifikační číslo – slovy „osobní identifikační číslo“
  3. adresa trvalého bydliště – slovy „trvalé bydliště“
  4. adresa nemovitosti – slovem „adresa“
  5. referenční číslo nemovitosti v katastru nemovitostí – slovy „registrační referenční číslo“
  6. registrační číslo vozidla – slovy „registrační číslo“.

Údaje o soudcích, státních zástupcích, advokátech, notářích a soudních exekutorech se v rozhodnutích a rozsudcích soudu zveřejňují.

Výběr judikatury ke zveřejnění (v relevantních případech) provádí oddělení judikatury Nejvyššího soudu a zohledňuje se důležitost a tematické zaměření rozsudku.

Poslední aktualizace: 30/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.