Vnitrostátní judikatura

Lucembursko

Tato stránka obsahuje informace o judikatuře lucemburských soudů.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Judikatura dostupná na internetu

Rozsudky jsou na internetu uvedeny podle svého data nebo čísla.

Formáty

Judikatura je přístupná ve formátu PDF.

Dotčené soudy

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (ministère de la Justice) obsahují část věnovanou Ústavnímu soudu (Cour Constitutionnelle), přes kterou se lze dostat také k seznamu rozsudků tohoto soudu.

Internetové stránky Správního soudního dvora (Cour administrative) Lucemburska a Správního soudu (Tribunal Administratif) Lucemburska obsahují rovněž databázi soudních rozhodnutí a rozsudků těchto dvou soudů.

Rozhodnutí Ústavního soudu, Kasačního soudu (Cour de Cassation) a správních soudů (anonymizovaná) jsou k dispozici na internetových stránkách soudní správy.

Ostatní postupy

Lze dohledat rovněž informace o:

  • odvolacích řízeních,
  • stavu dané věci (např.: řízení probíhá),
  • výsledku odvolacích řízení,
  • neodvolatelnosti vydaných rozhodnutí,
  • dalších řízeních před Ústavním soudem, jakož i před Správním soudním dvorem a Správním soudem.

Judikatura Nejvyššího soudu (Cour Supérieure de Justice), Ústavního soudu, jakož i Správního soudního dvora a Správního soudu je zveřejněna na lucemburském justičním portálu a na internetových stránkách správních soudů.

Pravidla zveřejňování

Rozsudky vynesené v ústavních věcech musí být zveřejněny v Úředním věstníku („Mémorial“).

Související odkazy

Správní soudy

Ministerstvo spravedlnosti

Lucemburský justiční portál

Poslední aktualizace: 19/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.