Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Lucembursko

Tato stránka poskytuje informace o lucemburské judikatuře.

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Soudní rozhodnutí jsou on-line uváděna s datem nebo číslem rozhodnutí.

Formáty

Judikatura je dostupná ve formátech Word nebo PDF.

Dotčené soudy

Součástí internetových stránek ministerstva spravedlnosti je oddíl věnovaný Ústavnímu soudu, kde je rovněž zpřístupněn seznam soudních rozhodnutí.

Internetové stránky Správního soudního dvora a Správního soudu Lucemburska rovněž obsahují databázi rozhodnutí těchto dvou instancí.

Internetové stránky správních soudů umožňují přístup k soudním rozhodnutím (anonymizovaným), které vydal Ústavní soud, kasační soud a správní soudy.

Další řízení

Dostupné jsou informace o:

  • opravných prostředcích;
  • stavu případu (např.: nerozhodnutý);
  • výsledku řízení o opravných prostředcích;
  • nezměnitelnosti vynesených rozhodnutí;
  • dalších řízeních před Ústavním soudem a Správním soudním dvorem a Správním soudem.

Celá judikaturu Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, Správního soudního dvora a Správního soudu je zveřejněna na lucemburském justičním portálu a na internetových stránkách správních soudů.

Pravidla zveřejňování

Ústavní případy musí být zveřejněny v Úředním věstníku („Mémorial“).

Související odkazy

Judikatura správních soudů

Ministerstvo spravedlnosti

Lucemburský justiční portál

Poslední aktualizace: 10/06/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.