Vnitrostátní judikatura

Malta

Tato stránka poskytuje informace o maltské judikatuře.

Obsah zajišťuje
Malta

Judikatura

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Přestože se v judikatuře klíčová slova neuvádějí jako hlavní body, existuje ve vnitrostátní judikatuře prostředek (součást systému řízení právních případů používaného soudy), pomocí kterého jsou určitá rozhodnutí, která jsou pokládána za významná, opatřená indexy. Se záznamem je například spojena skupina klíčových slov společně se stručným obsahem rozhodnutí.

Pro všechna soudní rozhodnutí se používá jedna specifická šablona, na které je uveden znak, soud, jméno soudce, datum zasedání, referenční číslo případu, zúčastněné strany sporu (A versus B) a dále vlastní text soudního rozhodnutí. Typ písma, záhlaví a úpatí jsou v šabloně rovněž přednastavené.

Formáty

Maltská judikatura je dostupná v PDF formátu.

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Existují dostupné informace:

  • o opravném prostředku?

Ano

Ano

  • o tom, zda řízení stále probíhá?

Ano

Ano

  • o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ano

Ano

  • o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ano

Ano

  • o dalších řízení

- u jiného tuzemského soudu (Ústavního soudu…)?

- u Evropského soudního dvora?

- u Evropského soudu pro lidská práva?Ano

Ne

NeAno

Ne

Ne


Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Existují závazné předpisy pro zveřejňování judikatury

Ano

Ano


Ve stávajících předpisech se uvádí, že se rozhodnutí musí zveřejnit, aniž by bylo specifikováno prostřednictvím jakého média.

Na Maltě je zveřejňována veškerá judikatura.

Všechna soudní rozhodnutí ve věci rodinného práva jsou anonymizovaná. Stejně tak je anonymizované rozhodnutí případu, pokud předsedající soudce nařídí nezveřejnění jména kohokoli ze zúčastněných stran sporu či jména obžalovaného.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.