Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Nizozemí

Obsah zajišťuje
Nizozemí

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Hlavní bod je „základní informací o obsahu“ a může se vyskytovat v podobě úvodní věty (jedna věta), krátkého či dlouhého shrnutí, několika klíčových slov, odstavce shrnujícího právní aspekty případu nebo doslovné citace nejdůležitější části rozhodnutí.

Příklady hlavních bodů

Právo upravující nájem: zrušení nájemní smlouvy na kancelářské prostory (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formáty

Judikatura je k dispozici na internetu ve formátu HTML. Profesionální uživatelé (využívající aplikace i opakovaně) si ji mohou stáhnout ve formátu XML.

Dotčené soudy

Rozhodnutí všech soudů lze nalézt na stránce vyhledávací aplikace webových stránek nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu. Těmito soudy jsou:

  • Nejvyšší soud (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Oddělení správního soudnictví Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • Ústřední tribunál pro odvolání (Centrale Raad van Beroep)
  • Tribunál pro odvolání ve věcech obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • Čtyři odvolací soudy (Gerechtshoven)
  • Jedenáct okresních soudů (Rechtbanken)

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

– o opravných prostředcích?

Ne

Ne

– o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

– o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

– o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

– o dalším řízení u

– jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

– Evropského soudního dvora?

– Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

Soudy samy si vytvořily dvě pravidla týkající se zveřejňování judikatury. První pravidlo se týká anonymizace (vypuštění osobních údajů) a druhé se týká výběru.

Toto pravidlo je založeno na doporučení R (95) 11 „Týkající se výběru, zpracování, prezentace a archivace soudních rozhodnutí v systémech vyhledávání právních informací“ Rady Evropy: soudy nejvyšších stupňů zveřejňují všechny případy s výjimkou případů, které zjevně nejsou zajímavé z právního, ani ze společenského hlediska, ale ostatní soudy zveřejňují pouze ty případy, které z právního nebo společenského hlediska zjevně zajímavé jsou.

Související odkazy

Vyhledávací aplikace webových stránek nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu

Poslední aktualizace: 09/02/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.