Vnitrostátní judikatura

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Judikatura dostupná na internetu

Judikatura okresních soudů (rechtbanken), odvolacích soudů (gerechtshoven), Nejvyššího soudu Nizozemska (Hoge Raad der Nederlanden), Oddělení pro správní spory Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State), Ústředního odvolacího soudu (Centrale Raad van Beroep) a Odvolacího soudu pro věci obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven) je na internetu zveřejňována od 9. prosince 1999. Rozsudky lze vyhledávat v databázi judikatury na stránce rechtspraak.nl, a to podle textu, čísla věci, data rozhodnutí nebo zveřejnění, soudu, (dílčí) příslušnosti, ECLI nebo odkazu na zveřejnění.

Úprava rozhodnutí / Popisky

V kolonce Inhoudsindicatie je stručně popsán obsah věci. Může mít podobu jedné věty, krátkého či dlouhého shrnutí, několika klíčových slov, odstavce shrnujícího právní aspekty věci nebo doslovné citace nejdůležitějších částí rozhodnutí.

Příklady popisků

Právo upravující nájem; zrušení nájemní smlouvy na kancelářské prostory (81 RO).

Formáty

Rozsudky jsou zveřejňovány na stránce rechtspraak.nl ve formátu HTML. Pro profesní uživatele jsou údaje k dispozici rovněž ve formátu RDF.

Soudy

Rozsudky všech soudů lze vyhledávat na výše uvedených internetových stránkách prostřednictvím vyhledávacího formuláře. Jde o tyto soudy:

  • Nejvyšší soud (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Oddělení pro správní spory Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State)
  • Ústřední odvolací soud (Centrale Raad van Beroep)
  • Odvolací soud pro věci obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • Čtyři odvolací soudy (gerechtshoven)
  • Jedenáct okresních soudů (rechtbanken)

Další řízení


Vyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

– o opravném prostředku?

Ano

Ano

– o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

– o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ano

Ano

– o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

– o dalším řízení u

– jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu, …)?

– Evropského soudního dvora?

– Soudu pro lidská práva?

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

Soudy si vytvořily dvě směrnice týkající se zveřejňování judikatury. První se týká anonymizace (vypuštění osobních údajů) a druhá se týká výběru.

Směrnice o anonymizaci na stránkách rechtspraak.nl

Podle směrnice o anonymizaci musí být zveřejněné rozsudky anonymizovány. To znamená, že rozsudky nesmějí obsahovat informace o osobách, které do věci nejsou zapojeny profesně.

Směrnice vychází z doporučení Rady Evropy R (95) 11 „O výběru, zpracování, úpravě a archivaci soudních rozhodnutí v systémech vyhledávání právních informací“ (Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems): soudy nejvyšších stupňů zveřejňují všechny věci s výjimkou věcí, které zjevně nejsou zajímavé z právního ani společenského hlediska, ostatní soudy zveřejňují pouze ty věci, které z právního nebo společenského hlediska zjevně zajímavé jsou. Nizozemská směrnice obsahuje další podrobnosti k těmto pojmům.

Poslední aktualizace: 13/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.