V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Severní Irsko

Tato část poskytuje popis judikatury Spojeného království se zaměřením na jurisdikci Severního Irska. Popis se zaměřuje na judikaturu, která je k dispozici ve veřejně přístupných databázích.

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Dostupná judikatura v Severním Irsku

Velká část judikatury soudů v jurisdikci Severního Irska je veřejně k dispozici.

Judikatura je zveřejňována pro korunní soud, vrchní soud, odvolací soud a Nejvyšší soud Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom).

Rozhodnutí rodinných případů a některých trestních věcí mohou být anonymní.

V Severním Irsku je judikatura zveřejněna od roku 1999. Jakmile je vyneseno rozhodnutí, je judikatura zveřejněna během 24 hodin až 2 týdnů poté.

Právní databáze

Na webových stránkách Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) jsou zveřejňována rozhodnutí korunního soudu, vrchního soudu a odvolacího soudu od roku 1999. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

Rozhodnutí výboru Sněmovny lordů pro posuzování stížnosti a podání jsou k dispozici od 14. listopadu 1996 do 30. července 2009. V říjnu roku 2009 Nejvyšší soud nahradil výbor Sněmovny lordů pro posuzování stížnosti a podání a jeho rozhodnutí jsou k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

K dispozici je řada celostátních právních archivů a právních databází.

Databáze „Judikatury Britského a irského institutu pro právní informace“ (Britský a irský institut pro právní informace) (British and Irish Legal Information Institute –Bailii) obsahuje rozhodnutí korunního soudu, soudu Lorda kancléře v rámci vrchního soudu, rozhodnutí rodinného soudu v rámci vrchního soudu, královského soudu v rámci vrchního soudu, rozhodnutí soudců vrchního soudu, odvolacího soudu (Crown Court , High Court Chancery Division, High Court Family Decision, High Court Queen’s Bench, High Court Master’s Decisions, Court of Appeal) od listopadu 1998, Sněmovny lordů od roku 1838 a Nejvyššího soudu od října 2009. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

Webové stránky věnované judikatuře Britského a irského institutu pro právní informace dále obsahují údaje o rozhodnutích různých tribunálů Spojeného království:

 • Vrchní tribunál (Komora správních odvolání) Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)
 • Vrchní tribunál (Finance a daně) – Upper Tribunal (Finance and Tax)
 • Vrchní tribunál (Pozemková komora) – Upper Tribunal (Lands Chamber)
 • Tribunál prvního stupně (Komora zdravotní výchovy a sociální péče) – First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber)
 • Tribunál prvního stupně (Daně) – First-tier Tribunal (Tax)
 • Odvolací tribunál Spojeného království pro hospodářskou soutěž – United Kingdom Competition Appeals Tribunal
 • Služba pro řešení sporů Nominet UK – Nominet UK Dispute Resolution Service
 • Zvláštní odvolací komise v oblasti imigrace – Special Immigrations Appeals Commission
 • Odvolací tribunál Spojeného království ve věcech pracovněprávních – United Kingdom Employment Appeal Tribunal
 • Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro finanční služby a trhy – United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions
 • Tribunál Spojeného království ve věcech azylové a imigrační politiky – United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal
 • Tribunál Spojeného království pro informace včetně odvolací komise pro otázky národní bezpečnosti – United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel
 • Rozhodnutí zvláštních komisařů Spojeného království pro daně z příjmů – United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions
 • Rozhodnutí komisařů Spojeného království v oblasti sociálního zabezpečení a podpory dítěte – UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions
 • Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla – United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions
 1. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (cla) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions
 2. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (spotřební daň) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions
 3. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (daň z pojistného) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions
 4. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (zavážková daň) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions

Odkazy

Judikatura dostupná prostřednictvím institutu Bailii

Sněmovna lordů

Sbírky dostupné prostřednictvím institutu Bailii

Sněmovna lordů

Webové stránky nejvyššího soudu

Soudní služby Severního Irska

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.