Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Judikatura prezentovaná s hlavními body

 • Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny)
 • Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy) (rozhodnutí čtyř kolegií):
  • Trestní,
  • Civilní,
  • Pracovněprávní, věci práva sociálního  zabezpečení a veřejného práva,
  • Vojenské

žádné


Příklad hlavních bodů

Ústavní soud – podpora činnosti soukromé mateřské školy ze strany Společenství.

Vysvětlení 

Rozhodnutí č. K 19/07 z 18. 12. 2008

Druh rozhodnutí (rozsudek/ usnesení/...), datum a číslo jednací.

Podpora činnosti soukromé mateřské školy ze strany Společenství.

Titulek 

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publikováno v úřední sbírce rozhodnutí Ústavního soudu vydávané Kanceláří soudu

Dz. U. 2008.235.1618 z 30. 12. 2008

Publikováno v úřední sbírce rozhodnutí

Odkazy na rozhodnutí ve formátu MS WORD a PDF


Nejvyšší správní soud

7. 4. 2009

Rozhodnutí je nezměnitelné

Datum přijetí

10. 9. 2007

Název soudu

Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny)

Jména soudců

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol a popis:

6110 DPH

Klíčová slova:

Daňové řízení

DPH 

Další související věci:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Proti:

Předseda fiskální komory

Obsah:

Napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc byla vrácena okresnímu správnímu soudu k novému projednání

Odkazy na právní předpisy:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 čl. 70 odst. 1, čl. 108 odst. 2 písm. a), čl. 116 odst. 1, čl. 118 odst. 1, čl. 127, čl. 151, čl. 152, čl. 187, čl. 188, čl. 191
zákona o daňovém řízení z 29. srpna 1997

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 čl. 141 odst. 4, čl. 145 odst. 1 písm. c), čl. 151
zákona o správním řádu z 30. srpna 2002.

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 čl. 1, čl. 2, čl. 4, čl. 20.
nařízení prezidenta Polské republiky o řízení o narovnání z 24. října 1934.


Formáty

 • Ústavní soud – DOC, PDF
 • Nejvyšší správní soud – HTML
 • Nejvyšší soud – PDF
 • Nejvyšší správní soud – HTML

Další řízení

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

– Je přípustný opravný prostředek?

Ano, k Ústavnímu soudu.

Všechny rozsudky nejvyšších soudů jsou výsledkem odvolání.

Údaje nejsou k dispozici

– Probíhá stále řízení?

Ano, u Ústavního soudu.

Odvolání k Nejvyššímu soudu bude podáno v závislosti na obsahu rozsudku.

Údaje nejsou k dispozici

– Výsledek řízení o opravném prostředku?

Ano 

Údaje nejsou k dispozici

– Je rozhodnutí nezměnitelné?

Ano, u Ústavního soudu

Ano, tam, kde byla věc předložena k projednání Nejvyššímu správnímu soudu

Rozhodnutí bude vydáno v závislosti na obsahu rozsudku.

Údaje nejsou k dispozici

Proběhlo nějaké dřívější řízení před jiným vnitrostátním soudem:

– Ústavním soudem?

– Cizím soudem:

– Evropským soudním dvorem?

– Soudem pro lidská práva?

Ne

Údaje nejsou k dispozici


Na internetových stránkách jsou k dispozici rozhodnutí krajských správních soudů (první instance) a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (druhá instance). Rovněž jsou k dispozici odkazy na související rozhodnutí.

Pravidla zveřejňování

Pro publikaci judikatury existují v Polsku závazná pravidla. Platí pro:

 • Ústavní soud, u nějž se publikuje veškerá judikatura
 • Nejvyšší správní soud, u nějž se publikuje veškerá judikatura
 • Nejvyšší soud, u nějž se publikuje pouze vybraná judikatura

Publikační povinnosti Nejvyššího soudu jsou vymezeny v článku 7 zákona o Nejvyšším soudu (z 23. listopadu 2002). Podle služebních instrukcí Nejvyššího soudu jsou osobami odpovědnými za publikaci tiskový mluvčí a asistenti soudců.

Publikaci judikatury Ústavního soudu stanoví článek 190 polské ústavy.

Plné znění rozsudku se publikuje na internetových stránkách poté, co soudci podepíší odůvodnění.

Článek 42 zákona o organizaci správních soudů rovněž ukládá publikační povinnost předsedovi Nejvyššího správního soudu (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Podrobná pravidla jsou vymezena v nařízení předsedy Nejvyššího správního soudu, s požadavkem zřídit centrální databázi rozhodnutí a informací o správních řízeních a umožnit přístup k těmto rozhodnutím prostřednictvím internetu.

Poslední aktualizace: 10/12/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.