Vnitrostátní judikatura

Portugalsko

Na této stránce naleznete informace o judikatuře v Portugalsku

Obsah zajišťuje
Portugalsko

V Portugalsku je právo na informace právní povahy základním právem občanů, které je výslovně stanoveno v čl. 20 odst. 2 Ústavy Portugalské republiky (Constituição da República Portuguesa) a je provedeno zákonem č. 34/2004 ze dne 29. července 2004, v platném znění, který stanoví pravidla přístupu ke spravedlnosti a k soudům.

Podle článku 4 uvedeného zákona je povinností státu podnikat kroky k informování o právu a právním systému, přičemž ministerstvo spravedlnosti odpovídá za zpřístupňování právních informací buď jejich zveřejněním, anebo jakýmikoli jinými prostředky komunikace s cílem umožnit lepší uplatňování práva a plnění povinností stanovených zákonem.

Zveřejňování soudních rozhodnutí je mezinárodní zásadou zakotvenou v článku 10 Všeobecné deklarace lidských práv a v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Tato zásada je stanovena především v článku 206 Ústavy Portugalské republiky (i pokud jde o soudní jednání) a v několika právních předpisech upravujících různé jurisdikce, konkrétně:

 • v čl. 163 odst. 606 občanského soudního řádu (Código de Processo Civil),
 • v čl. 86 odst. 1, článku 87 a čl. 321 odst. 3 trestního řádu (Código de Processo Penal),
 • v článcích 3 a 115 zákona, který upravuje organizaci, fungování a postupy Ústavního soudu,
 • v článku 30 soudního řádu správního (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstvo spravedlnosti spravuje vícero databází právních dokumentů, které jsou dostupné na stránkách http://www.dgsi.pt/. Zveřejňují se rovněž v úředním věstníku (Diário da República) a lze je vyhledat na této adrese:https://dre.pt/:

 • rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu o protiústavnosti nebo nezákonnosti předpisů nebo o protiústavnosti opomenutí,
 • rozhodnutí Nejvyššího soudu a Účetního dvora týkající se harmonizace judikatury a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která jsou ze zákona obecně závazná,
 • rozhodnutí jiných soudů, která jsou obecně závazná.

Zobrazení rozhodnutí / Nadpisy

Stránky http://www.dgsi.pt/ umožňují přístup k souboru databází judikatury a k bibliografickým odkazům některých knihoven ministerstva spravedlnosti.

Na úvodní stránce kterékoli z těchto databází se zobrazí naposledy vložené dokumenty a navigační lišta pro různé způsoby vyhledávání (volné vyhledávání, vyhledávání podle pojmů, podle polí a podle deskriptorů).

Na úvodní stránce i v náhledu s výsledky vyhledávání se dokumenty zobrazují podle nadpisů s uvedením následujících informací:

 • Číslo spisu
 • Datum jednání
 • Zpravodaj
 • Deskriptor

Příklady nadpisů

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

JEDNÁNÍ

ČÍSLO ŘÍZENÍ

ZPRAVODAJ

DESKRIPTOR

25. 3. 2009

08S2592

BRAVO SERRA

SKONČENÍ PLATNOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY

Formáty

Soudní rozhodnutí jsou k dispozici v úplném znění (v souladu s pravidly ochrany osobních údajů) a ve formátu html.

Soudy zahrnuté do databáze

Databáze dostupné na stránkách http://www.dgsi.pt/ obsahují judikaturu těchto soudů a subjektů:

 • Nejvyšší soud
 • Odvolací soudy (Tribunais da Relação – Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Ústavní soud
 • Nejvyšší správní soud
 • Ústřední správní soudy (Tribunais Centrais Administrativos – pro severní a jižní oblast)
 • Kompetenční soud (Tribunal dos Conflitos)
 • Stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství (Procuradoria-Geral da República)
 • Smírčí soudy (Julgados de Paz)

Další řízení

V Portugalsku je možné získat přístup k informacím o řadě řízení, jak je uvedeno v tabulce níže.

Jsou dostupné informace:

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

o odvolacích řízeních?

Ano

Ano

o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

o výsledku odvolání?

Ano

Ano

o neodvolatelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

Další řízení

– u jiných vnitrostátních soudů (Ústavní soud atd.)?

u Soudního dvora Evropské unie?

– u Evropského soudu pro lidská práva?

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pravidla zveřejňování

V Portugalsku nejsou stanovena závazná pravidla pro zveřejňování judikatury na celostátní úrovni. Existují však závazná pravidla, pokud jde o zveřejňování na úrovni soudů.

Zveřejňuje se tak jen vybraná část judikatury. Kritérii pro výběr jsou důležitost a relevance.

Související odkazy

Databáze právních dokumentů

Poslední aktualizace: 29/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.