Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Rumunsko

Tato stránka vám poskytne přehled rumunské judikatury.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Judikatura dostupná na internetu

Rumunská judikatura je k dispozici nainternetové stránce Nejvyššího soudu (Nejvyššího kasačního a trestního soudu).

Prezentace rozhodnutí / hlavní údaje

Na internetové stránce Nejvyššího kasačního a trestního soudu se zveřejňují dva druhy rozhodnutí:

1. Shrnutí rozhodnutí s hlavními údaji. Šablona obsahuje následující informace:

 • klíčová slova,
 • shrnutí oblastí práva,
 • abecední seznam,
 • zákon použitý pro rozhodnutí (číslo a rok vydání znění, článků),
 • resumé rozhodnutí (údaje o fyzických osobách jsou anonymizovány; názvy/jména účastníků řízení a jejich osobní údaje nejsou uvedeny, není uvedena ani totožnost soudců).

2. Anonymní rozhodnutí bez hlavních údajů (na rozdíl od shrnutí rozhodnutí). Vyhledávání z rozhraní vyhledavače je možné na základě 7 kritérií vyhledávání:

 • samostatná klíčová slova,
 • právní věta,
 • oblast práva,
 • číslo rozhodnutí,
 • rok rozhodnutí,
 • číslo sbírky,
 • rok sbírky.

Hlavní údaje v oblasti občanskoprávní

Toto je příklad hlavních údajů v oblasti občanského práva

 • Odnětí práva k ochranným známkám. Výpočet pětiletého období nepoužívání ochranné známky. Námitka týkající se předčasné povahy tohoto opatření
 • Obsah podle oblasti: Občanské právo. Práva duševního vlastnictví. Ochranná známka.
 • Abecední seznam: Odnětí práv k ochranné známce.
 • Lhůta pro odnětí.
 • Předčasné odnětí.
 • Zákon č. 84 z roku 1998: čl. 45, odst. 1, písm. a).

Hlavní údaje v oblasti trestněprávní

Toto je příklad hlavních údajů v oblasti  trestněprávní:

 • Jurisdikce Nejvyššího kasačního a trestního soudu. Jurisdikce založená na právním postavení osoby. Jurisdikce v případě změny právního postavení stíhané osoby.
 • Obsah podle oblasti: Trestní právo procesní. Všeobecná část. Jurisdikce. Jurisdikce podle oblasti práva a podle právního postavení osoby.
 • Abecední seznam: Trestní právo procesní.
 • Jurisdikce Nejvyššího kasačního a trestního soudu
 • Jurisdikce v případě změny právního postavení obviněné osoby.
 • Trestní řád, čl. 29 bod 1; článek 40.

Hlavní údaje ze soudního portálu

Toto je příklad hlavních bodů z portálu rumunských soudů:

 • Název: Preventivní zadržení. Právoplatné zrušení preventivního zadržení obžalované osoby.
 • Druh věci: rozsudek
 • Číslo věci: 55
 • Datum: 1. července 2004
 • Související oblast práva: Trestní a občanský proces (způsoby podání opravného prostředku, pravomoci atd.)
 • Instituce (konkrétní soud): Odvolací soud v Alba Iulia – trestněprávní sekce

Formáty

Dokumenty Nejvyššího kasačního a trestního soudu a jiných soudů jsou k dispozici ve formátu HTML.

Dotčené soudy

Toto se týká Nejvyššího kasačního a trestního soudu a obecných soudů.

Další řízení


Nejvyšší soud

Jiné soudy

Jsou k dispozici informace o opravném prostředku?

-

Ano

o tom, zda je případ stále nevyřešený?

-

Ano

o výsledku řízení o opravném prostředku?

-

Nepřímo. Vyžaduje vyhledání věci a specifikaci soudního řízení jako „řízení o opravném prostředku“.

o nezvratitelnosti rozhodnutí?

Jsou k dispozici informace o nezvratitelnosti rozhodnutí Nejvyššího kasačního a trestního soudu.

Ano

o dalším řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavní soud...)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

-

Ano

V případě obecných soudů jsou na soudním portálu o jednotlivých věcech k dispozici tyto informace: o aktuálním stavu řízení (nalézací, odvolací řízení), o účastnících, o jednáních, o podaných opravných prostředcích, o veřejném soudním předvolání (nově zavedená facilita). Složka případu je vyhledatelná pomocí obecného vyhledavače v rámci soudního portálu (nově zavedená facilita). Informace, které se týkají nezvratitelnosti rozhodnutí a odkazy na další řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavní soud) lze nalézt ve zveřejněných resumé rozhodnutí.

Pravidla zveřejňování

Nejvyšší kasační a trestní soud

S ohledem na důležitost a specifičnost případů a výsledných rozhodnutí se zveřejňuje pouze výběr z judikatury rumunského Nejvyššího kasačního a trestního soudu.

Zveřejněné dokumenty od Nejvyššího kasačního a trestního soudu se každý měsíc aktualizují a k dispozici jsou již od roku 2002.

Jiné rumunské soudy

U ostatních rumunských soudů je zveřejněn jen výběr rozhodnutí na základě důležitosti a jedinečnosti případu. Výběr se provádí na úrovni každého soudu.

Zveřejněné dokumenty od ostatních rumunských soudů se každý měsíc aktualizují a k dispozici jsou od roku 2004.

Poslední aktualizace: 18/12/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.