V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Skotsko

Tento oddíl popisuje judikaturu ve Spojeném království se zaměřením na soudnictví ve Skotsku. Soustředí se na judikaturu dostupnou v databázích, které jsou přístupné veřejnosti.

Obsah zajišťuje
Skotsko

Dostupná judikatura ve Skotsku

Většina judikatury ze soudů skotské jurisdikce je ve Spojeném království přístupná veřejnosti.

Civilní soudy

Je zveřejňována judikatura Nejvyššího civilního soudu (Court of Session) a Odvolacího výboru Sněmovny lordů (Appellate Committee of the House of Lords), který bude 1. října 2009 nahrazen Nejvyšším soudem Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom). Zveřejňována jsou i rozhodnutí zvláštního zájmu z hlavních soudů hrabství (Sheriff Courts).

Trestní soudy

Je zveřejňována judikatura hlavních soudů hrabství (Sheriff Courts) a Vrchního soudu (High Court of Justiciary), který je nejvyšším trestním soudem ve Skotsku.

Rozhodnutí týkající se rodinných a některých trestních případů mohou být anonymní.

Judikatura se zveřejňuje od roku 1998. Jakmile je vydáno rozhodnutí, judikatura se zveřejní behěm 24 hodin až dvou týdnů.

Soudní databáze

Skotská soudní služba (Scottish Court Service) zveřejňuje rozhodnutí hlavních soudů hrabství, Nejvyššího civilního soudu a Vrchního soudu na svých internetových stránkách od září 1998. Vyhledávání je možné dvěma způsoby, a to prostřednictvím Nejvyššího civilního soudu a Vrchního soudu a hlavních soudů hrabství. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

Dostupné jsou i rozhodnutí Odvolacího výboru Sněmovny lordů od 14. listopadu 1996 do 30. července 2009. Přístup k těmto rozhodnutím je zdarma.

K dispozici je i celá řada u soudů uložených listin a databází.

Databáze institutu „Bailii“ (Britský a irský institut právních informací) obsahuje sbírku rozhodnutí Nejvyššího civilního soudu od roku 1879, Vrchního soudu od roku 1914, Hlavního soudu hrabství od roku 1998 a Sněmovny lordů od roku 1838. Přístup k těmto rozhodnutím je bezplatný.

Webová stránka institutu Bailii rovněž obsahuje rozhodnutí nejrůznějších tribunálů ve Spojeném království:

 • Vrchní tribunál (Komora správních odvolání) – Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)
 • Vrchní tribunál (Finance a daně) – Upper Tribunal (Finance and Tax)
 • Vrchní tribunál (Pozemková komora) – Upper Tribunal (Lands Chamber)
 • Tribunál prvního stupně (Komora zdravotní výchovy a sociální péče) – First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber)
 • Tribunál prvního stupně (Daně) – First-tier Tribunal (Tax)
 • Odvolací tribunál Spojeného království pro hospodářskou soutěž – United Kingdom Competition Appeals Tribunal
 • Služba pro řešení sporů Nominet UK – Nominet UK Dispute Resolution Service
 • Zvláštní odvolací komise v oblasti imigrace – Special Immigrations Appeals Commission
 • Odvolací tribunál Spojeného království ve věcech pracovněprávních – United Kingdom Employment Appeal Tribunal
 • Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro finanční služby a trhy – United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions
 • Tribunál Spojeného království ve věcech azylové a imigrační politiky – United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal
 • Tribunál Spojeného království pro informace včetně odvolací komise pro otázky národní bezpečnosti – United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel
 • Rozhodnutí zvláštních komisařů Spojeného království pro daně z příjmů – United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions
 • Rozhodnutí komisařů Spojeného království v oblasti sociálního zabezpečení a podpory dítěte – UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions
 • Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla – United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions
 1. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (cla) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions
 2. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (spotřební daň) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions
 3. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (daň z pojistného) –  United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions
 4. Rozhodnutí tribunálů Spojeného království pro DPH a cla (zavážková daň) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions

Související odkazy

Bailii, Sněmovna lordů, Webová stránka institutu Bailii, Sněmovna lordů, Skotská soudní služba, Nejvyšší civilní soud a Vrchní soud, hlavní soudy hrabství

Poslední aktualizace: 06/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.