Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: slovinština
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Slovinsko

Tato kapitola obsahuje informace o slovinské judikatuře.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / nadpisy

Úplná znění rozhodnutí Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko, všech čtyř vrchních soudů s obecnou působností, Vrchního pracovního a sociálního soudu a Správního soudu Republiky Slovinsko jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách slovinského soudnictví. Jména účastníků se nezobrazují, protože se rozhodnutí před zveřejněním anonymizují. Kromě původního textu a klíčových slov jsou k dispozici podrobné informace o právním základu rozhodnutí a shrnutí výroku. Klíčová slova pomáhají uživateli identifikovat příslušné právní pojmy a oblasti práva, kterých se rozhodnutí týká: shrnutí obsahují hlavní body odůvodnění soudního rozhodnutí v rozsahu 10 až 100 slov.

Vybraná nejdůležitější rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou k dispozici rovněž v angličtině na stránce Supreme Court Key Decisions.

Rovněž se zpřístupňují rozhodnutí o peněžité náhradě nemajetkové (nepeněžní) újmy přiznané v občanskoprávním řízení, a to prostřednictvím speciálního vyhledávače, který uživateli umožňuje vyhledávat podobná rozhodnutí podle druhu újmy a data události.

Nově testovaný zdokonalený vyhledávač judikatury je k dispozici na stránce https://www.sodnapraksa.si/

Po 8 únoru 2013 jej naleznete na stránce http://www.sodnapraksa.si/.

Všechna zveřejněná rozhodnutí Ústavního soudu Republiky Slovinsko jsou k dispozici na internetových stránkách soudu. Většinová i separátní stanoviska (nesouhlasná a souhlasná) jsou zde uvedena v úplném znění bezplatně, a to spolu s klíčovými slovy, podrobnými informacemi o právním základu rozhodnutí a shrnutím. Vybraná důležitá rozhodnutí byla rovněž přeložena do angličtiny. Všechna důležitá většinová rozhodnutí Ústavního soudu (vyjma separátních stanovisek) jsou rovněž zveřejňována ve slovinštině v úředním věstníku Republiky Slovinsko.

Příklady nadpisů

Příklad č. 1: Rozhodnutí Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko

(překlad slovinského textu)

Dokument č. VS1011121

Číslo jednací: Rozhodnutí I Up 44/2009

Senát: Správní právo

Datum jednání: 12. března 2009

Oblast: vízové, azylové a imigrační právo – (zákon o správním řízení – ZUP)

Právní pojmy: azyl – výslech – mezinárodní ochrana – opakovaná žádost – nezletilý uchazeč o azyl – procesní způsobilost nezletilého

Právní základ: Zákon o mezinárodní ochraně (ZMZ): články 42, 42 odst. 2, 42 odst. 3, 56, 119; zákon o správním řízení (ZUP): články 46, 237, čl. 237 odst. 1 až 3; zákon o manželství a rodině (ZZZDR): články 107, 108; občanský soudní řád (ZPP): článek 409; zákon o správním soudnictví (ZUS-1): články 27, 27 odst. 3, 64, 64 odst. 1 až 3, 77.

Shrnutí: Nezletilá osoba mladší 15 let nemá ve správním řízení způsobilost k právním úkonům, správní orgán tudíž nejednal v rozporu s procesními pravidly, pokud ji neumožnil učinit prohlášení ke skutkovým a právním skutečnostem, na kterých je založeno správní rozhodnutí.

PŘÍKLAD č. 2: Rozhodnutí Ústavního soudu Republiky Slovinsko, č.j.: U-I-425/06

(k dispozici v angličtině)

Poznámka: V anglickém znění zveřejňovaného rozhodnutí mohou být některé údaje ze slovinského znění vynechány, anglické znění avšak vždy obsahuje přinejmenším shrnutí rozhodnutí.

Právní předpis: Zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví (zákon č. 65/05 – ZRIPS), článek 22

Operativní ustanovení: Článek 22 zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví (zákon č. 65/05 – ZRIPS) je neústavní. Národní shromáždění je povinno zjištěný rozpor napravit ve lhůtě šesti měsíců od vyhlášení tohoto rozhodnutí v úředním věstníku Republiky Slovinsko. Do doby, než bude náprava zjištěného rozporu zjednána, budou se dědické vztahy mezi partnery v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví řídit stejnými pravidly jako dědické vztahy mezi manžely podle zákona o dědictví (zákony č. 15/76 a 23/78 a 67/01).

Shrnutí: Pokud jde o právo na dědictví po smrti partnera, je postavení partnerů v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví (článek 22 zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví) v podstatných právních a faktických elementech srovnatelné s postavením manželů. Rozdíly v právní úpravě dědických vztahů mezi manžely a mezi partnery v registrovaném partnerství osob stejného pohlaví tedy nejsou založeny na objektivních neosobních skutečnostech, nýbrž na sexuální orientaci. Sexuální orientace je jednou z osobních skutečností uvedených v prvním odstavci článku 14 Ústavy. Vzhledem k tomu, že neexistuje ústavně přípustný důvod pro rozdílnou úpravu, odporuje napadené ustanovení prvnímu odstavci článku 14 Ústavy.

Deskriptory: 1.5.51.1.15.1 – Ústavní soudnictví – Rozhodnutí – Druhy rozhodnutí Ústavního soudu – Abstraktní přezkumné řízení – Zjištění, že právní úprava není v souladu s Ústavou. 1.5.51.1.15.1 – Ústavní soudnictví – Rozhodnutí – Druhy rozhodnutí Ústavního soudu – Abstraktní přezkumné řízení – Výzva zákonodárci uvést právní úpravu do souladu s Ústavou / zákony. 5.2.2.1 – Základní práva – Rovnost (čl. 14 odst. 2) – Kritéria pro odlišnou právní úpravu (čl. 14 odst. 1) – Pohlaví.

Právní základ: Ústava Republiky Slovinsko (URS): Ustanovení čl. 14 odst. 1 a 2; Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EKČP): článek 14; zákon o Ústavním soudu (ZUstS): čl. 40 odst. 2, článek 48.

Formáty

Rozhodnutí Nejvyššího soudu a jiných obecných a specializovaných soudů jsou dostupná ve formátu HTML. Judikatura Ústavního soudu Republiky Slovinsko je vždy k dispozici ve formátu HTML a někdy rovněž ve formátu PDF.

Další řízení

V informacích o rozsudcích není uvedeno, zda ve věci stále probíhá řízení, zda je rozhodnutí nezměnitelné nebo zda bude ve věci probíhat další řízení.

Internetová stránka Ústavního nabízí základní informace o probíhajícím řízení, jako je číslo jednací a datum podání ústavní stížnosti. Je rovněž každý týden k dispozici plán jednání, tj. seznam věcí, které budou projednány na pravidelném čtvrtečním jednání pléna soudu.

Pravidla zveřejňování

Soudy vybírají ke zveřejnění relevantní judikaturu. Hlavním kritériem je význam věci pro rozvoj judikatury nižších soudů. Rozhodnutí a usnesení, u kterých se předpokládá zájem veřejnosti, jsou obvykle rovněž zveřejňována spolu s tiskovým prohlášením.

Související odkazy

Judikatura Ústavního soudu, judikatura

Poslední aktualizace: 05/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.