Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní judikatura

Španělsko

Ve Španělsku není judikatura považována za pramen práva, neboť článek 1.1 občanského zákoníku stanoví, že pramenem práva jsou zákony, právní obyčeje a obecné právní zásady (článek 1.1 občanského zákoníku). Článek 1.6 občanského zákoníku však stanoví, že judikatura „doplňuje právní řád o doktrínu, kterou Nejvyšší soud průběžně zpracovává tak, že interpretuje a uplatňuje právo, právní obyčeje a obecné právní zásady“.

Obsah zajišťuje
Španělsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Přístup k judikatuře

Článek 560.1.10 organického zákona o soudní moci stanoví, že Generální rada soudní moci je mimo jiné příslušná k „oficiálnímu zveřejňování rozsudků a ostatních rozhodnutí Nejvyššího soudu a ostatních soudních orgánů.

Za tímto účelem Generální rada soudní moci definuje, na základě informací poskytnutých příslušnými správními orgány a v souladu s právními předpisy, jakým způsobem musí být zpracovány elektronické sbírky rozsudků, jak musí být sestaveny, zpracovány, šířeny a ověřovány, aby byla zaručena jejich celistvost, pravost a přístupnost a aby bylo zaručeno správné uplatňování zákona v oblasti ochrany osobních údajů.“

Za účelem uplatňování zákonných ustanovení založila Nejvyšší rada soudní moci v roce 1997 Středisko soudní dokumentace (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), které má sídlo v San Sebastiánu.

Struktura této nové veřejné služby, která umožňuje přístup k judikatuře různých soudních orgánů, a to za optimálních technických podmínek a se zajištěním zvláštní ochrany osob, pokud jde o automatizované zpracování dat, vychází ze směrnic a stanovisek vydaných na různých úrovních, z orientačních vyjádření politického charakteru a také z pravidel stanovených v různých oblastech.

Databázi CENDOJ doplňuje databáze Úředního věstníku, která obsahuje informace o ústavní judikatuře.

Kromě toho existují soukromé databáze s omezeným přístupem proti úhradě určitého příspěvku.

Prezentace judikatury

Pokud jde o judikaturu Nejvyššího soudu, vytvořilo středisko CENDOJ technologickou platformu, která je založena na systému vyhledávání pomocí záložek.

Po odeslání požadavku se na obrazovce objeví záložka s názvem VÝSLEDKY (kde se zobrazí všechny nalezené výsledky) a další záložka s názvem HLEDAT (umožňující kdykoliv návrat do formuláře).

Vyhledávač umožňuje rychlý a bezpečný přístup ke všem soudním rozhodnutím Nejvyššího soudu. Vyhledávání rozhodnutí lze provádět pomocí výběrových polí, která umožňují identifikovat nebo třídit uvedená rozhodnutí a/nebo volná textová pole.

Kromě toho vyhledávač umožňuje přímý přístup k 50 posledním rozhodnutím každého soudu kliknutím na tlačítka umístěná v dolní části rozhraní. Tímto způsobem je umožněn přístup k posledním rozhodnutím, která byla předána a zařazena do databáze tvořící fond judikatury.

Vyhledávání pomocí vyhledávacích polí

Do některých polí obsahujících informace o rozhodnutích lze zadat soubor přesně definovaných hodnot. Např.:

 • Rubrika „Soudnictví“: výběr oblasti zájmu: občanskoprávní, trestní, správní, pracovní, vojenské.
 • Rubrika „Typ rozhodnutí“: umožňuje přesnější výběr mezi rozhodnutími, úkony nebo usneseními Nejvyššího soudu.
 • Datum rozhodnutí: tlačítkem „Kalendář “ lze omezit vyhledávání na zvolené období.
 • Jazyk: rozbalovací menu umožňuje výběr jazyka rozhodnutí, které hledáte.

Vyhledávání pomocí volných textových polí

Kromě polí pro výběr obsahují rozhodnutí další pole, která nemají specifické hodnoty, ale do nichž může být zadán jakýkoliv řetězec slov. Tato pole umožňují volné vyhledávání.

VÝSLEDKY

Po provedení požadavku na vyhledávání se automaticky zobrazí 10 výsledků na každé straně.

Výsledky mají následující tvar:

SOUVISEJÍCÍ POJMY: systém nabídne automaticky všechny pojmy související s požadavkem.

NÁZEV: obsahuje číslo oficiálního rejstříku judikatury (ROJ) vyhledaného judikátu.

PODTITULKY: obsahují následující informační pole:

 • Typ soudního orgánu: například Nejvyšší soud, vojenský senát
 • Obec: například Madrid -- Sekce: 1
 • Zpravodaj: například ANGEL JUANES PECES
 • Číslo odvolání: například 88/2007 -- Dne: 26/06/2008
 • Typ rozhodnutí: například rozsudek
 • Orgán: podle abecedy

Kliknutím na název požadovaného výsledku se otevře nová stránka a zobrazí se plné znění vyhledaného dokumentu. Dokument se otevře ve formátu PDF.

Formát

Rozsudky jsou v databázi k dispozici zpravidla ve formátu PDF, RTM a HTML.

V databázi lze nalézt následující rozsudky

 • Nejvyšší soud

Nejvyšší soud: veškerá judikatura Nejvyššího soudu je zveřejňována na internetu z informativních důvodů, bez omezení a zdarma. Judikáty jsou zveřejňovány v plném rozsahu, s výhradou osobních údajů. Součástí databáze je výkonný vyhledávač umožňující vyhledávání v celém textu rozhodnutí. Tato databáze je přístupná na webových stránkách CENDOJ NS.

 • Ostatní soudy

Databáze CENDOJ poskytuje veřejnosti zdarma rozsudky a rozhodnutí Národního soudu, vyšších soudů a provinčních soudů.

Ostatní druhy řízení

Jsou k dispozici informace týkající se:

 • opravných prostředků?
 • rozhodování o věci před soudem?
 • výsledků opravných prostředků?
 • nezrušitelnosti rozhodnutí?
 • jiných řízení?

Ne. Úplné znění rozhodnutí je jediná informace, která je k dispozici. Informace o pokračování řízení jsou součástí samotného rozhodnutí, nikoliv databáze.

Pravidla zveřejňování

Existují pravidla omezující zveřejňování judikatury na celostátní úrovni nebo s ohledem na typ soudu?

Tato pravidla jsou uvedena v článku 107 ústavního zákona o soudní moci (LOPJ), který stanoví, že Generální rada soudní moci je příslušná pro zajištění oficiálního zveřejňování rozhodnutí a ostatních rozsudků Nejvyššího soudu a ostatních soudních orgánů.

Pravidla pro zveřejňování jsou rovněž uvedena ve zřizovacím nařízení Střediska pro soudní dokumentaci.

Je zveřejňován plný text rozhodnutí nebo jenom jeho část? Jaká kritéria jsou uplatňována v případě, že je zveřejňována pouze část rozhodnutí?

Rozhodnutí jsou zveřejňována v plném rozsahu.

Související odkazy

Vyhledávač judikatury ve Středisku pro soudní dokumentaci

Poslední aktualizace: 12/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.