Vnitrostátní judikatura

Španělsko

Ve Španělsku se judikatura nepovažuje za pramen práva, a to na základě čl. 1 odst. 1 španělského občanského zákoníku (Código Civil), který jako pramen stanoví právo, zvykové právo a obecné právní zásady jako takové (čl. 1 odst. 1 španělského občanského zákoníku). Ustanovení čl. 1 odst. 6 španělského občanského zákoníku však stanoví, že judikatura „doplňuje právní řád o doktrínu postupně vytvořenou Nejvyšším soudem (Tribunal Supremo), jeho výkladem a uplatňováním práva, zvyklostí a obecných právních zásad“. Právo na přístup veřejnosti k informacím je navíc výslovně stanoveno v čl. 105 písm. b) španělské ústavy (Constitución Española).

Obsah zajišťuje
Španělsko

Přístup k judikatuře

Ustanovení čl. 560 odst. 1 bodu 10 zákona o soudní moci (Ley Orgánica del Poder Judicial) stanoví jako jednu z pravomocí Nejvyšší rady soudců (Consejo General del Poder Judicial): „úřední vyhlašování rozsudků a dalších rozhodnutí Nejvyššího soudu a dalších soudních orgánů.

Za tímto účelem stanoví Nejvyšší rada soudců na základě zprávy příslušných orgánů pravidla, podle kterých mají být elektronické soudní záznamy vypracovány, sestavovány, zpracovávány, šířeny a ověřovány s cílem zajistit k nim přístup, zajistit jejich celistvost a správnost a zajistit, aby byly v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.“

Obdobně čl. 560 odst. 1 odst. 16 písm. e) zákona o soudní moci uděluje Nejvyšší radě soudců regulační pravomoc zveřejňovat a opakovaně používat soudní rozhodnutí výhradně v rámci provádění ustanovení zákona o soudní moci.

Pro zajištění souladu s právem zřídila Nejvyšší rada soudců v roce 1997 Středisko soudní dokumentace (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ) se sídlem v San Sebastianu. V souladu s ustanoveními článku 619 zákona o soudní moci odpovídá tento technický orgán Nejvyšší rady soudců za výběr, správu, zpracování, šíření a zveřejňování právních informací o právních předpisech, judikatuře a právní nauce.

Tato nová veřejná služba pro přístup k judikatuře vypracované různými soudními orgány je poskytována za nejlepších technických podmínek, se zvláštní ochranou osob v souvislosti se zpracováním automatizovaných údajů a s vytvořením vhodných mechanismů pro usnadnění dostupnosti, interoperability, kvality a opakované použitelnosti zveřejněných informací; je organizována na základě zákonných pověření obsažených v zákoně o soudní moci č. 6/1985 ze dne 1. července 1985, zákoně č. 19/2013 ze dne 9. prosince 2013 o transparentnosti, přístupu k veřejným informacím a řádné správě informací, nařízení č. 1/1997 o Středisku soudní dokumentace a zákoně č. 18/2015 ze dne 9. července 2015 o opakovaném použití informací veřejného sektoru, kterým se mění zákon č. 37/2007 ze dne 16. listopadu 2007 a kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013.

V zájmu souladu s výše uvedenými pravidly zavádí Středisko soudní dokumentace systém šíření informací o rozsudcích a jiných soudních rozhodnutích úředním zveřejněním rozsudků a jiných rozhodnutí Nejvyššího soudu a dalších soudních orgánů a) zpřístupněných široké veřejnosti prostřednictvím internetového vyhledávače, volně přístupných a bezplatných, po odstranění osobních údajů; b) v rámci prostředí, jež je vyhrazené pracovníkům justice, s dodatečnými funkcemi (odkazy na vnitrostátní a zahraniční judikaturu a právní předpisy, jakož i rozsudky Ústavního soudu (Tribunal Constitucional) v rámci funkcí spojených s Nejvyšší radou soudců jakožto řídícím orgánem španělských soudců a soudů; c) mezinárodním šířením informací o rozhodnutích španělských soudů zveřejněných Střediskem soudní dokumentace na internetových stránkách www.poderjudicial.es za účelem sdílení znalostí o právních systémech a judikatuře členských států Evropské unie v souladu se závěry Rady (2011/C 127/01) o «portálu evropské e-justice» a prostřednictvím Iberoamerické sítě soudních informací a dokumentace (Red Iberoamericana de Información y Documentación), a poskytováním informací dalším uživatelům, včetně těch, kteří opakovaně používají informace veřejného sektoru, a to v souladu s výše uvedenými právními normami.

K databázi Střediska soudní dokumentace je třeba doplnit databázi Ústavního soudu, která obsahuje informace o rozsudcích jím vydaných.

K dispozici jsou také soukromé databáze s placeným přístupem.

Prezentace judikatury

Pro judikaturu Nejvyššího soudu vytvořilo Středisko soudní dokumentace technologickou platformu se systémem navigace mezi záložkami.

Po vstupu do této platformy se otevře záložka s názvem „RESULTADOS“ [výsledky] (která uvádí vyhledané výsledky) a další nazvaná „BÚSQUEDA“ [vyhledávání] (která umožňuje kdykoli přejít do formuláře vyhledávání).

Vyhledávač poskytuje rychlý a bezpečný přístup ke všem soudním rozhodnutím Nejvyššího soudu. Rozhodnutí lze vyhledávat pomocí polí výběru, která tato rozhodnutí identifikují nebo kategorizují, nebo pomocí polí, do kterých lze zadat libovolný text.

Kliknutím na tlačítka zobrazená v dolní části rozhraní je kromě toho také možné přejít přímo na 50 nejnovějších rozhodnutí každé jurisdikce. Je tak umožněn přístup k nejnovějším rozsudkům, které byly přijaty a začleněny do databáze, jež tvoří základ judikatury.

Systém obsahuje také přehled tagů s nejčastěji vyhledávanými tématy; kliknutím na jeden z nich se zobrazí rozsudky týkající se daného tématu.

Vyhledávání podle polí výběru

Některá informační pole pro rozhodnutí mohou mít omezený soubor možných hodnot. Například:

 • V poli Jurisdikce [„Jurisdicción“] lze vybírat z oblastí práva: občanské, trestní, opravné prostředky ve správním řízení, pracovní, vojenské.
 • Pole Druh rozhodnutí [„Tipo de Resolución“] umožňuje vybrat buď rozsudky, příkazy, nebo dohody Nejvyššího soudu.
 • Datum rozhodnutí: tlačítko Kalendář [„Calendario“] umožňuje omezit vyhledávání zadáním údajů
 • Jazyk: rozbalovací seznam umožňující vybrat jazyk rozhodnutí, které chcete zobrazit.

Vyhledávání pomocí volných textových polí

Kromě polí výběru jsou pro vyhledávání rozhodnutí k dispozici i další pole, která nemají omezenou sadu hodnot, ale lze do nich zadat jakýkoli textový řetězec pro libovolné vyhledávání.

VÝSLEDKY

Po vyhledání jsou ve výchozím nastavení výsledky prezentovány s deseti výsledky na stránku.

Výsledky jsou zobrazeny takto:

SOUVISEJÍCÍ TERMÍNY – systém automaticky poskytuje termíny spojené s provedeným vyhledáváním, ale pouze v prostředí s vyhrazeným přístupem.

NÁZEV – zobrazí se číslo nalezené judikatury ve španělském oficiálním repozitáři (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) a evropský identifikátor judikatury (ECLI).

PODNÁZEV – zde jsou uvedena následující informační pole:

 • Druh orgánu: například Nejvyšší soud
 • Obec: například Madrid -- část: 1
 • Zpravodaj: například jméno... příjmení...
 • Číslo žaloby: například 88/2007 -- Datum: 26. 6. 2008
 • Druh rozhodnutí: například rozsudek
 • Orgán, v abecedním pořadí

Kliknutím na název požadovaného výsledku vyhledávání se otevře nová stránka s celým obsahem vyhledaného dokumentu. Tento dokument je veřejnosti přístupný ve formátu PDF.

Formát

Rozsudky jsou v databázích obvykle k dispozici ve formátu PDF (pro veřejnost) a ve formátech RTF a HTML (v prostředí vyhrazeném pracovníkům justice).

Rozsudky a usnesení, které jsou k dispozici

 • Nejvyšší soud

Nejvyšší soud: Judikatura Nejvyššího soudu je na internetu zveřejněna v plném rozsahu, zdarma a je volně přístupná. Texty jsou úplné, s odstraněnými (anonymizovanými) osobními údaji a s účinným vyhledávačem, který dané údaje odstraní, zejména z textu rozhodnutí. Do této databáze se můžete dostat pomocí vyhledávací funkce Střediska soudní dokumentace pro Nejvyšší soud.

 • Ostatní soudy

Kromě rozhodnutí a dohod Nejvyššího soudu poskytuje databáze Střediska soudní dokumentace veřejnosti zdarma přístup k rozsudkům vydaným španělským Vrchním soudem s celostátní působností (Audiencia Nacional), vrchními soudy (Tribunales Superiores de Justicia) a provinciálními soudy (Audiencias Provinciales), jakož i k výběru usnesení soudců v senátu a k rozsudkům a usnesením vydaným ústředním vojenským soudem (Tribunal Militar Central), krajskými vojenskými soudy (Tribunales Militares Territoriales) a samosoudci.

Ostatní řízení

Je k dispozici informace...

 • o žalobách?
 • o tom, zda byl případ vyřešen?
 • o výsledku žalob?
 • o tom, zda je rozhodnutí neodvolatelné?
 • o jiných řízeních?

Informace přístupné veřejnosti obsahují úplné znění rozsudků bez dodatečných funkcí, aniž by byla dotčena skutečnost, že samotné rozhodnutí obsahuje informace o tom, zda je, či není konečné (neodvolatelné). Kromě toho mezi tato rozhodnutí patří rovněž případná nesouhlasná stanoviska. Bez ohledu na výše uvedené databáze (báze dokumentů Střediska soudní dokumentace) poskytovaná v prostředí vyhrazeném pracovníkům justice obsahuje odkazy spojující napadené rozhodnutí s rozhodnutím vydaným vrchním soudem (Tribunal Superior), shrnutí, význam rozsudku, odkaz na citované rozsudky ve prospěch nebo proti; citovanou, použitou nebo vykládanou judikaturu; popis rozsudku: zavádí obecné pojmy, konsoliduje novátorský rozsudek nebo judikaturu a klasifikaci rozhodnutí v souladu s pojmy používanými v právním tezauru Střediska soudní dokumentace.

Pravidla zveřejňování

Jsou pro zveřejňování judikatury stanovena závazná pravidla na vnitrostátní úrovni nebo podle druhu soudu?

Jsou upřesněna v čl. 560 odst. 1 bodu 10 zákona o soudní moci, který stanoví, že pravomoc ve věcech úředního zveřejňování rozsudků a jiných rozhodnutí vydaných Nejvyšším soudem a dalšími soudními orgány má Nejvyšší rada soudců.

Pravidla zveřejňování obsahuje rovněž nařízení, kterým se zřizuje Středisko soudní dokumentace.

Je zveřejněn rozsudek, nebo jen vybraná část textu? Je-li zveřejněna jen část textu, jaká kritéria výběru se uplatňují?

Rozsudky se zveřejňují v plném rozsahu, nikoli pouze výňatky, a všechny rozsudky vydané soudci v senátu a části rozhodnutí vydaných samosoudci se zveřejňují za výše uvedených podmínek.

Související odkazy

Vyhledávač judikatury Střediska soudní dokumentace:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Poslední aktualizace: 29/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.