Vnitrostátní judikatura

Švédsko

Tato část podává přehled o švédské judikatuře a popisuje též důležité databáze judikatury.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Judikatura prezentovaná s hlavními body

Ano

Ano


Hlavní body mají podobu jedné nebo více vět popisujících podstatu případu.

Příklad hlavního bodu / hlavních bodů

„Otázky týkající se kupujících v případě vracení nemovitosti; vady dané nemovitosti v přiměřené době poté, co si kupující všimli nebo si měli všimnout dané vady.“

Formáty

Judikatura je dostupná ve formátu HTML.

Další řízení

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Jsou dostupné informace

o opravných prostředcích?

Ne

Ne

o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

o dalším řízení u

    jiného vnitrostátního soudu (Ústavní soud…)?

    Evropského soudního dvora?

    Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne


Systém obsahuje pouze rozhodnutí soudu, která nabyla právní moci.

Pravidla zveřejňování

na vnitrostátní úrovni?

na úrovni soudů?

Existují závazná pravidla týkající se zveřejňování judikatury

Ano

Ano


Nařízení vlády mimo jiné stanoví, jakým způsobem v databázi judikatury zveřejňovat osobní údaje.

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Je zveřejňována celá judikatura, nebo pouze výběr z ní?

pouze výběr

pouze výběr


Totéž nařízení také stanoví, že o tom, která rozhodnutí mají být považována za vzorová a mají být zveřejněna v databázi, rozhoduje soud sám.

Nejvyšší soudy

Jiné soudy

Jsou rozhodnutí soudu přístupná na internetových stránkách v anonymní podobě?

Ano

Ano

Pokud ano, týká se to všech rozhodnutí?

Ano

Ano


Poslední aktualizace: 05/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.