National retspraksis

Østrig

Dette afsnit giver et overblik over østrigsk retspraksis og de relevante databaser over retspraksis.

Indholdet er leveret af
Østrig

Onlinedatabaser over retspraksis

Domme afsagt af østrigske domstole offentliggøres i Republikken Østrigs juridiske informationssystem og kan findes på http://www.ris.bka.gv.at/ Domme afsagt af de øverste domstole og forvaltningsdomstolene offentliggøres i deres helhed, mens de øvrige domstoles domme kun offentliggøres i visse konkrete sager.

Republikken Østrigs juridiske informationssystem (RIS) er en elektronisk database, som statsministeriet (Bundeskanzleramt) har ansvar for. Den har navnlig til formål at gøre borgerne bekendt med lovgivning, der er offentliggjort i lovtidende (Bundesgesetzblatt), og giver oplysninger om østrigsk ret.

RIS giver god webtilgængelighed (WAI-AA i overensstemmelse med WCAG 2.0).

Præsentation af afgørelser / henvisninger (Rechtssätze)

De højere domstole

Andre domstole

Præsentation af afgørelser ved hjælp af henvisninger

Ja

Delvist

Eksempler på henvisninger

Nummer RS0127077

Reference 11 O 87/11w

Afgørelsesdato 25.8.2011

Henvisningens ordlyd

Generelt består et sagsnummer af følgende elementer: Afdelingens nummer: 11, proceduretypereference: O, løbenummer: 87 og år: 11. Herefter tilføjes datoen for afgørelsen: 25.8.2011.

Den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI) findes under denne overskrift. Det er en unik identifikator for retsafgørelser i EU-medlemsstaterne.

Format

Retsafgørelser findes i følgende formater: XML, RTF, PDF og HTML.

Domstole og andre institutioner

De højere domstole

 • Højesteret (Oberster Gerichtshof)
 • Forfatningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
 • Forvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof)

Domstole og andre institutioner

 • Højere regionale domstole (Oberlandesgerichte) og andre domstole (civile sager og straffesager)
 • Den føderale forvaltningsdomstol (Bundesverwaltungsgericht, BVwG)
 • Regionale forvaltningsdomstole (Landesverwaltungsgerichte, (LVwG)
 • Skatteretten (Bundesfinanzgericht, BFG, extern)
 • Databeskyttelsesmyndigheden (før 2014: Databeskyttelseskommissionen)
 • Disciplinærudvalg (Disziplinarkommissionen), appeldisciplinærudvalget (Disziplinaroberkommission), appeludvalget (Berufungskommission)
 • Tilsynsmyndighed for personalerepræsentation (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (før 2014: Overvågningsudvalget for Personaleudvalget) (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Ligestillingskommissioner (Gleichbehandlungskommissionen) fra 2014 og fremefter
 • Ligestillingskommissioner (Gleichbehandlungskommissionen) fra 2008 og fremefter (eksternt)
 • Uafhængige forvaltningsretter (unabhängige Verwaltungssenate) — udvalgte afgørelser fra 1991 til 2013, derefter regionale forvaltningsdomstole)
 • Finansiel dokumentation, den uafhængige finansafdeling (Unabhängiger Finanzsenat) (eksternt; Afgørelser indtil 2013, derefter BFG)
 • Uafhængige forvaltningsretter (unabhängige Verwaltungssenate) — udvalgte afgørelser fra 1998 til 2008
 • Asylretten (Asylgerichtshof) (afgørelser fra juli 2008 til 2013, derefter BVwG)
 • Miljøretten (Umweltsenat) — udvalgte afgørelser fra 1994 til 2013, derefter BVwG)
 • Presseretten (Bundeskommunikationssenat ) — udvalgte afgørelser fra 2001 til 2013, derefter BVwG)
 • Udbudskontrolmyndigheder (Vergabekontrollbehörden) — udvalgte afgørelser indtil 2013, derefter BVwG)

Bemærk: Ikke alle nedenstående svar gælder for alle ovennævnte domstole og afdelinger.

Andre procedurer

De højere domstole

Andre domstole

Findes der oplysninger:

 • om appelmuligheder?

Nej

Nej

 • om der stadig verserer en sag?

Nej

Nej

 • udfaldet af appeller?

Nej

ja, hvis afgørelserne fra de højeste domstole er blevet offentliggjort

 • om afgørelsen har fået retskraft?

Kun retskraftige afgørelser offentliggøres.

Kun retskraftige afgørelser offentliggøres.

 • om andre sager, der har været anlagt tidligere?
 • om en anden national domstol (forfatningsdomstol osv.)?
 • eller den Europæiske Unions Domstol?
 • eller den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?
 • Visse sammendrag af højesterets domme viser, at der verserer sager ved andre nationale eller internationale domstole.

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Krav om offentliggørelse

på nationalt niveau

på domstolsniveau?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af retsafgørelser?

Ja

Ja

§§15, 15a OGH Act (lov om OGH), 48a lov om domstolsorganisation (GOG), § 23 i BFGG, § 20 i BVwGG

De højere domstole

Andre domstole

Offentliggøres alle domme eller kun udvalgte domme?

med nogle få undtagelser

kun et lille udvalg fra de almindelige domstole, i vid udstrækning fra forvaltningsdomstolene

Hvis der foretages en udvælgelse, hvilke kriterier anvendes da?

Domme offentliggøres i deres helhed sammen med et sammendrag.

Højesteretsafgørelser, der afviser en appel uden væsentlig begrundelse, offentliggøres ikke.

Domme offentliggøres i deres helhed sammen med et sammendrag.

Domme afsagt af andre domstole offentliggøres, hvis deres betydning rækker ud over den konkrete sag.

Sidste opdatering: 04/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.