Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Østrig

Dette afsnit giver et overblik over østrigsk retspraksis samt en beskrivelse af og links til relevante databaser vedrørende retspraksis.

Indholdet er leveret af
Østrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Onlinedatabase med retspraksis

Domme afsagt af Østrigs domstole offentliggøres i det nationale retsinformationssystem og kan ses på http://www.ris.bka.gv.at/.

Østrigs retsinformationssystem (RIS) er en elektronisk database, der koordineres og administreres af forbundskancelliet i Østrig. Det indeholder de love, der offentliggøres i Bundesgesetzblatt (Østrigs lovtidende), og oplysninger om lovgivningen i Republikken Østrig.

RIS tilbyder god webtilgængelighed (WAI-A i henhold til WCAG 1.0).

Præsentation af afgørelser / overskrifter

Højesteretter

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Ja

Ja

Eksempler på overskrifter:

Retssagens nummer RS0127077

Referencenummer 11 Os 87/11w

Dato for domsafsigelse 25.8.2011

Overskriftens tekst

Generelt består en overskrift af følgende elementer: afdelingens nummer: "11", reference til procedurens art: "Os", løbenummer: "87" og år: "11". Derefter tilføjes datoen for domsafsigelsen: "25.8.2011".

European Case Law Identifier (ECLI) (Europæisk retspraksisidentifikator)

I dette afsnit beskrives European Case Law Identifier (ECLI). Det er en fælles identifikator for domstolsafgørelser afsagt i EU's medlemsstater.


Formater

Dommene er tilgængelige i følgende formater: XML, RTF, PDF og HTML.

Domstole og andre berørte institutioner

Højesteretter

 • Højesteret (Oberster Gerichtshof)
 • Forfatningsdomstol (Verfassungsgerichtshof)
 • Forvaltningsdomstol (Verwaltungsgerichtshof)
 • Asylret (Asylgerichtshof)

Domstole og andre institutioner

 • Højere regionale domstole (Oberlandesgerichte) og andre domstole (civil- og straffesager)
 • Forbundsforvaltningsdomstol (Bundesverwaltungsgericht) (BVwG)
 • Regionale forvaltningsdomstole (Landesverwaltungsgerichte) (LVwG)
 • Forbundsfinansdomstol (Bundesfinanzgericht) (ekstern)
 • Databeskyttelsesmyndighed (Datenschutzbehörde) (før 2014: Databeskyttelsesnævn (Datenschutzkommission))
 • Disciplinærnævn (Disziplinarkommissionen), øverste disciplinærnævn (Disziplinaroberkommission), ankenævn (Berufungskommission)
 • Tilsynsmyndighed for personalerepræsentation (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (før-2014: Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Ligestillingskommission (Gleichbehandlungskommissionen) fra 2014
 • Ligestillingskommission (Gleichbehandlungskommissionen) fra 2008 (ekstern)
 • Uafhængige forbundsforvaltningsdomstole
 • Finansiel dokumentation (Finanzdokumentation), Uafhængig domstol for finansielle anliggender (Unabhängiger Finanzsenat) (ekstern), Asylret (Asylgerichtshof)(AsylGH)
 • Uafhængig forbundsdomstol for asylsager (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • Miljødomstol (Umweltsenat)
 • Forbundskommunikationsnævn (Bundeskommunikationssenat)
 • Tilsynsmyndigheder for offentlige indkøb (Vergabekontrollbehörden)

NB: Bemærk, at svarene nedenfor ikke gælder for alle ovennævnte domstole og retter

Yderligere procedurer

Højesteretter

Andre domstole

Findes der oplysninger om:

 • Appelsager?

Nej ☐

Nej ☐

 • Hvorvidt sagen stadig verserer?

Nej ☐

Nej ☐

 • Resultatet af appelsager?

Nej ☐

Nej ☐

 • Hvorvidt afgørelsen kan omstødes?

Kun endelige afgørelser offentliggøres.

Kun endelige afgørelser offentliggøres.

 • Yderligere sager for:
  • en anden national domstol (forfatningsdomstolen, osv.)?
  • Den Europæiske Unions Domstol?
  • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?
 • Særlige uddrag af højesterets domme viser, at der verserer sager ved en anden højere national eller international retsinstans.

Ja

Ja

Ja

Nej ☐

Nej ☐

Nej ☐

Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

På domstolsplan?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af domme?

Ja

Ja

Artikel 15 og 15a, lov om højesteret (OGH), artikel 48a, lov om domstolenes organisation (GOG), artikel 19, lov om asylretten (AsylgerichtshofG)

Højesteretter

Andre domstole

Offentliggøres alle domme eller kun et udvalg?

Kun et udvalg

Kun et udvalg

Hvilke kriterier ligger til grund for offentliggørelse, hvis der foretages en udvælgelse?

Domme offentliggøres i deres fulde ordlyd sammen med et sammendrag.

Højesteretsdomme, hvor en appel afvises uden en væsentlig begrundelse, offentliggøres ikke.

Domme afsagt af andre domstole offentliggøres, hvis de har stor generel betydning.

Domme offentliggøres i deres fulde ordlyd sammen med et sammendrag.

Højesteretsdomme, hvor en appel afvises uden en væsentlig begrundelse, offentliggøres ikke.

Domme afsagt af andre domstole offentliggøres, hvis de har stor generel betydning.

Sidste opdatering: 17/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.