Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Østrig

Dette afsnit indeholder en oversigt over Østrigs retspraksis og relevante databaser med retspraksis.

Indholdet er leveret af
Østrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Onlinedatabase med retspraksis

Domme afsagt af Østrigs domstole offentliggøres i det nationale retsinformationssystem og kan ses på http://www.ris.bka.gv.at/. Domme afsagt af de øverste domstole og forvaltningsdomstolene offentliggøres i deres helhed, mens domme fra andre retsinstanser kun offentliggøres i uddrag.

Østrigs retsinformationssystem (RIS) er en elektronisk database, der koordineres og administreres af forbundskancelliet i Østrig. Det indeholder de love, der offentliggøres i Østrigs lovtidende (Bundesgesetzblatt), og oplysninger om lovgivningen i Østrig.

RIS tilbyder god webtilgængelighed (WAI-AA i henhold til WCAG 2.0).

Præsentation af afgørelser/overskrifter


Øverste domstole

Andre domstole

Retspraksis præsenteret med overskrifter

Ja

Delvist

Eksempler på overskrifter

Retssagens nummer RS0127077

Referencenummer 11 Os 87/11w

Dato for domsafsigelse 25.8.2011

Overskriftens tekst

Generelt består en overskrift af følgende elementer: afdelingens nummer: "11", reference til procedurens art: "Os", løbenummer: "87" og år: "11". Derefter tilføjes datoen for domsafsigelsen: "25.8.2011".

European Case Law Identifier (ECLI) (europæisk retspraksisidentifikator)

I dette afsnit beskrives European Case Law Identifier (ECLI). Det er en fælles identifikator for domstolsafgørelser afsagt i EU's medlemsstater.

Formater

Dommene er tilgængelige i følgende formater: XML, RTF, PDF og HTML.

Domstole og andre berørte organer

Øverste domstole

 • Øverste domstol (Oberster Gerichtshof)
 • Forfatningsdomstol (Verfassungsgerichtshof)
 • Forvaltningsdomstol (Verwaltungsgerichtshof).

Domstole og andre organer

 • Øverste regionale domstole (Oberlandesgerichte) og andre domstole (civil- og straffesager)
 • Forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 • Regionale forvaltningsdomstole (LVwG)
 • Forbundsdomstol i skatte- og afgiftsretlige sager (Bundesfinanzgericht (BFG) — ekstern)
 • Databeskyttelsesmyndighed (Datenschutzbehörde) (før 2014: Datenschutzkommission)
 • Disciplinærnævn (Disziplinarkommissionen), øverste disciplinærnævn (Disziplinaroberkommission), ankenævn (Berufungskommission)
 • Tilsynsmyndighed for personalerepræsentation (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (før 2014: Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Ligestillingskommissioner (Gleichbehandlungskommissionen) fra 2014
 • Ligestillingskommissioner (Gleichbehandlungskommissionen) fra 2008 (ekstern)
 • Uafhængige forbundsforvaltningsdomstole (udvalgte afgørelser 1991-2013, derefter LVwG)
 • Finansiel dokumentation (Finanzdokumentation), uafhængig domstol for finansielle anliggender (Unabhängiger Finanzsenat — ekstern, afgørelser frem til 2013, derefter BFG)
 • Uafhængig forbundsdomstol for asylsager (Unabhängiger Bundesasylsenat — udvalgte afgørelser 1998-2008)
 • Asylret (Asylgerichtshof — afgørelser juli 2008-2013, derefter BVwG)
 • Miljødomstol (Umweltsenat — udvalgte afgørelser 1994-2013, derefter BVwG)
 • Forbundskommunikationsnævn (Bundeskommunikationssenat — udvalgte afgørelser 2001-2013, derefter BVwG)
 • Tilsynsmyndigheder for offentlige indkøb (Vergabekontrollbehörden — udvalgte afgørelser frem til 2013, derefter BVwG).

Bemærk: Svarene nedenfor gælder ikke for alle ovennævnte domstole og organer.

Yderligere procedurer


Øverste domstole

Andre domstole

Findes der oplysninger om:

 • Appelsager?

Nej

Nej

 • Hvorvidt sagen stadig verserer:

Nej

Nej

 • Udfaldet af appelsager?

Nej

Ja, i det omfang de øverste domstoles domme offentliggøres

 • Hvorvidt dommen kan omstødes?

Kun endelige domme offentliggøres

Kun endelige domme offentliggøres

 • Hvorvidt sagen kan gå videre
 • o ved en anden national domstol (forfatningsdomstolen osv.)?
 • o ved Den Europæiske Unions Domstol?
 • o ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?
 • Særlige sammendrag af den øverste domstols domme viser, om sager verserer ved en anden national eller international retsinstans.

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Regler for offentliggørelse


På nationalt plan?

På domstolsplan?

Findes der bindende regler for offentliggørelse af domme?

Ja

Ja

§ 15 og 15a i lov om den øverste domstol (OGH-Gesetz), § 48a i lov om domstolenes organisation (Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)), § 23 i lov om forbundsdomstolen i skatte- og afgiftsretlige sager (BFGG), § 20 i lov om forbundsdomstolen i forvaltningsretlige sager (BVwGG).


Øverste domstole

Andre domstole

Offentliggøres alle domme eller kun et udvalg heraf?

Stort set alle domme

Kun et lille udvalg af de almindelige domstoles domme, alle forvaltningsdomstoles domme

Hvilke kriterier ligger til grund for en eventuel udvælgelse?

Domme offentliggøres i deres fulde ordlyd sammen med et sammendrag.

Domme fra den øverste domstol, hvor en appel afvises uden nogen detaljeret begrundelse, offentliggøres ikke.

Domme offentliggøres i deres fulde ordlyd sammen med et sammendrag.

Domme afsagt af andre domstole offentliggøres, hvis de er af generel betydning.

Sidste opdatering: 08/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.