Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: nederlandsk er allerede oversat.
Swipe to change

National retspraksis

Belgien

Dette afsnit indeholder en oversigt over kilderne til retspraksis og disses indhold samt henvisninger til de relevante databaser.

Indholdet er leveret af
Belgien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Retspraksis tilgængelig på et websted

På webstedet kan der søges i den belgiske retspraksis.

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Normalt indledes afgørelserne af en liste med nøgleord eller en "abstract" efterfulgt af et sammendrag af de vigtigste juridiske aspekter samt henvisninger til lovgivningen eller tidligere afgørelser.

Eksempel:

Liste med nøgleord eller "abstract": Sportsbegivenheder - Fodboldkampe - Sikkerhed - Overtrædelse - Administrativ sanktion - Sag ved politikammeret - Ret til forsvarer - Krænkelse - Undtagelse - Afvisning af anmodning - Genoptagelse af retsmøde - Dommerhverv

Sammendrag: Dommeren skal beordre retsmødet genoptaget, inden han helt eller delvist afviser en anmodning på grundlag af en undtagelse, som parterne ikke har påberåbt over for dommeren, f.eks. overtrædelse af retten til en forsvarer i en sag om idømmelse af en administrativ sanktion i henhold til lov af 21. december 1998 om sikkerhed ved fodboldkampe (1) (2). (1) Se Cass., 26 december 1986, RG 5176, Pas., 1987, n° 258; Cass., 3 april 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, n° 191 et Cass., 17 maj 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, n° 303. (2) art. 26, stk. 1 og 2 i lov af 21. december 1998, som var gældende frem til sin ændring ved lov af 25. april 2007.

Domstole, hvis retspraksis er omfattet

  • Højesteret (Cour suprême)
  • Ordinære retter
  • Særdomstole

Verserende sager

Højesteret (Cour suprême)

Andre retter

Findes der oplysninger om:

En sags eksistens?

Ja

Ja

Det forhold, at sagen verserer

Ja

Nej

Sagens resultat

Ja

Nej

Afgørelsens uigenkaldelige og endelige karakter

Nej

Nej

Det forhold, at sagen kan føres videre ved   

  en anden domstol (forfatningsdomstolen…)?

  Den Europæiske Unions Domstol?

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Ja

Ja

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej


Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

For visse domstoles afgørelser?

Findes der obligatoriske regler for offentliggørelse af domstolsafgørelser?

Nej

Nej


Der findes ikke-bindende adfærdskodekser.

Højesteret (Cour suprême)

Andre retter

Offentliggøres den fuldstændige tekst eller udvalgte passager?

Udvalgte passager

Udvalgte passager

Hvis udvalgte passager offentliggøres, da ud fra hvilke kriterier?

Samfundsmæssige og juridiske interesser

Samfundsmæssige og juridiske interesser


Relevante links

Juridat

Service Public Fédéral Justice

Sidste opdatering: 06/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.