National retspraksis

Belgien

I dette afsnit finder du en oversigt over retskilderne og deres indhold samt links til de relevante databaser.

Indholdet er leveret af
Belgien

Retspraksis tilgængelig på et websted

Den offentlige database over belgisk retspraksis JUPORTAL har eksisteret siden slutningen af 2017.

JUPORTAL-systemets retspraksis findes på JUPORTAL-søgemaskinen, som siden november 2020 har erstattet den tidligere søgemaskine Jure-Juridat.

En del af JUPORTAL-databasen kan også tilgås via den europæiske søgemaskine ECLI, dvs. retspraksis ved følgende domstole:

  • forfatningsdomstolen (Cour constitutionnelle)
  • kassationsdomstolen (Cour de cassation)
  • appeldomstolene (Cours d'appel)
  • appeldomstolene i arbejdsretlige sager (Cours du travail)
  • domstolene i første instans (Tribunaux de première instance)
  • domstolene i handels- og erhvervsretlige sager (Tribunaux de l'entreprise)
  • arbejdsdomstolene i første instans (Tribunaux du travail).

Verserende sager

Højesteret (Cour suprême)

Andre retter

Findes der oplysninger om:

En sags eksistens?

Ja

Ja

Det forhold, at sagen verserer

Ja

Nej

Sagens resultat

Ja

Nej

Afgørelsens uigenkaldelige og endelige karakter

Nej

Nej

Det forhold, at sagen kan føres videre ved

en anden domstol (forfatningsdomstolen…)?

Den Europæiske Unions Domstol?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Ja

Ja

Ja / Nej

Ja / Nej

Ja / Nej

Ja / Nej


Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

For visse domstoles afgørelser?

Findes der obligatoriske regler for offentliggørelse af domstolsafgørelser?

Nej

Nej


Der findes ikke-bindende adfærdskodekser.

Højesteret (Cour suprême)

Andre retter

Offentliggøres den fuldstændige tekst eller udvalgte passager?

Udvalgte passager

Udvalgte passager

Hvis udvalgte passager offentliggøres, da ud fra hvilke kriterier?

Samfundsmæssige og juridiske interesser

Samfundsmæssige og juridiske interesser

Sidste opdatering: 04/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.