Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens retspraksis samt en beskrivelse af og links til databaser med relevant retspraksis. Den øverste forvaltningsdomstol udfører den samlede kontrol af, at retsreglerne under forvaltningsretten gennemføres præcist og retfærdigt. Den øverste forvaltningsdomstol behandler klager over og protester mod retsakter vedtaget af ministerrådet, premierministeren, vicepremierministrene, ministrene, cheferne for andre institutioner, der hører direkte under ministerrådet, retsakter vedtaget af det øverste retsråd, retsakter vedtaget af den bulgarske nationalbank, retsakter vedtaget af distriktsguvernørerne samt andre retsakter som angivet i lovgivningen. Domstolen træffer afgørelse i tvister vedrørende lovligheden af delegerede retsakter. Som kassationsinstans gennemgår den retsafgørelser i forvaltningssager og behandler anmodninger om at omstøde retsafgørelser med retsvirkning i forvaltningssager. Den øverste kassationsret er den øverste retsinstans i straffesager, handelssager og civilsager. Dens kompetence dækker hele Republikken Bulgariens område. Retshåndhævelsen administreres af en øverste kassationsret, en øverste forvaltningsdomstol, appelinstanser, distriktsdomstole, militærdomstole og regionale domstole. Domme og afgørelser lagres i informationsdatabaser hos de pågældende domstole både på papir og elektronisk.

Indholdet er leveret af
Bulgarien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Retspraksis på et websted

Den øverste forvaltningsdomstol har haft et websted siden begyndelsen af 2002. Webstedet blev oprettet med henblik på at imødekomme privatpersoners, juridiske personers og administrative instansers behov for let adgang til oplysninger om domstolens retslige virksomhed.

Retspraksis er tilgængelig på domstolens websted. For at få adgang til databasen skal brugeren registreres. Registreringen er standardiseret og gratis (brugernavn og password).

Den øverste kassationsret har et websted, der giver direkte adgang til dennes informationsdatabase.

Offentliggørelse af afgørelser/Overskrifter

Den øverste forvaltningsdomstol

Der findes ingen titel eller overskrift til den øverste forvaltningsdomstols afgørelser eller øvrige aktiviteter på webstedet. En retsafgørelse er angivet med nummer, udstedelsesdato og det sagsnummer, den vedrører, eksempelvis:

"Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005"

Den øverste kassationsret

Domme udstedes på papir og offentliggøres i Republikken Bulgariens øverste kassationsrets tidende, årbog og på dens websted.

Der kan søges ud fra følgende kriterier: data i retten og navnene på parterne i sagen, det sags­nummer, der er registreret i den øverste kassationsret,  og det sagsnummer, der er registreret i den relevante afdeling af den øverste kassationsret.

Fuldstændige udgaver af domme (hvori personoplysninger er slettet), der er indleveret efter den 1. oktober 2008, er tilgængelige via linket nederst på siden med søgeresultater.

Nyheder og pressemeddelelser fra Republikken Bulgariens øverste kassationsret offentliggøres regelmæssigt på pressekontorets side på den øverste kassationsrets websted. Domme af stor offentlig interesse offentliggøres på denne side og desuden i den øverste kassationsrets informationsdatabase.

Formater

Den øverste forvaltningsdomstol

Retspraksis er tilgængelig på den øverste forvaltningsdomstols websted i html-format.

Den øverste kassationsret

Retspraksis er tilgængelig på den øverste kassationsrets websted i pdf-format.

Berørte domstole

Yderligere procedurer

Øverste domstole - den øverste forvaltningsdomstol & den øverste kassationsret

Andre retter

Kan man få oplysninger om:

  •       appeller?

Ja

Ja

  •       hvorvidt en sag stadig verserer?

Ja

Ja

  •       resultatet af appeller?

Ja

Ja

  •       hvorvidt en afgørelse er uigenkaldelig?

Ja

Ja

  •       yderlige sager, der har været anlagt tidligere?

  en anden intern ret (forfatningsdomstolen…)?

  Den Europæiske Unions Domstol?

  Menneskerettighedsdomstolen?

N/A

N/A


Regler for offentliggørelse

På nationalt plan?

På domstolsplan?

Er der bindende regler for offentliggørelse af retspraksis?

Ja - art. 64, stk. 1, i loven om retsvæsenet

Ja


Øverste domstole

Andre retter

Offentliggøres retspraksis fuldt ud eller kun i uddrag?

For så vidt angår den øverste forvaltningsdomstol og den øverste kassationsret offentliggøres retspraksis fuldt ud

Fuldstændig retspraksis/kun et udvalg

Hvilke udvælgelseskriterier anvendes, hvis der kun offentliggøres et udvalg?

N/A

N/A


Sidste opdatering: 17/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.