National retspraksis

Bulgarien

I dette afsnit finder du en oversigt over retskilderne og deres indhold samt links til de relevante databaser.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Retsplejen forvaltes af den øverste kassationsdomstol (varhoven kasatsionen sad), den øverste domstol i forvaltningsretlige sager (varhoven administrativen sad), appeldomstolene (apelativen sad), de regionale domstole (okrazhen sad), de militære domstole (voenen sad) og kredsdomstolene (rayonen sad). Domme og retsafgørelser samles både på papir og i digital form i databaser tilhørende de domstole, de er afsagt af.

Den øverste kassationsdomstol er den højeste domstol med kompetence på det strafferetlige, handelsretlige og civilretlige område. I overensstemmelse med artikel 124 i Bulgariens forfatning er den øverste kassationsdomstol sidste instans til prøvelse af alle domstoles korrekte og ensartede anvendelse af lovgivningen. Kassationsdomstolens stedlige kompetence omfatter hele Bulgariens område.

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager har beføjelse til som sidste instans at prøve forvaltningsdomstolenes korrekte og ensartede anvendelse af lovgivningen.

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager har kompetence i sager om:

 1. klager over retsakter med undtagelse af retsakter udstedt af kommunalråd
 2. klager over ministerrådets, premierministerens, vicepremierministrenes og ministrenes afgørelser som led i udøvelsen af deres beføjelser i henhold til forfatningen med hensyn til retningslinjer for og udøvelse af deres beføjelser som offentlige myndigheder. I de tilfælde, der er fastsat ved lov, og når disse myndigheder har delegeret deres beføjelser til de relevante embedsmænd, indbringes de forvaltningsakter, de har vedtaget, for den kompetente forvaltningsdomstol
 3. klager over det øverste retsråds afgørelser
 4. klager over den bulgarske nationalbanks afgørelser
 5. kassationsappeller og søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet i første instans
 6. enkeltpersoners klager over cirkulærer og instrukser
 7. søgsmål med påstand om annullation af endelige forvaltningsretlige afgørelser
 8. indsigelser mod andre retsakter, der er fastsat i en lov.

Retspraksis tilgængelig på et websted

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager har haft et websted siden begyndelsen af 2002. Det blev oprettet for at opfylde fysiske og juridiske personers og forvaltningsmyndigheders behov for let adgang til oplysninger om domstolens aktiviteter.

Retspraksis findes på domstolens websted. Databasen er tilgængelig ved registrering, som er formel og gratis (brugernavn og password).

Den øverste kassationsdomstol har et websted, der giver direkte adgang til domstolens database.

Præsentation af domme/Overskrifter

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager

På webstedet er der ingen overskrifter/felter, som introducerer retsafgørelser fra eller anden virksomhed i den øverste domstol i forvaltningsretlige sager. Titlen på den offentliggjorte retsakt efterfølges af dens nummer, datoen for dens offentliggørelse og nummeret på den sag, den henviser til, f.eks.:

retsafgørelse nr. 5908 af 23.6.2005 i sag nr. 4242/2005.

Den øverste kassationsdomstol

Dommene offentliggøres i papirform og i bulletinen, kataloget og på webstedet for Bulgariens øverste kassationsdomstol.

Søgninger kan foretages efter følgende kriterier: oplysninger om domstolen og parternes navne, sagens registreringsnummer ved den øverste kassationsdomstol og sagens registreringsnummer i en afdeling ved den øverste kassationsdomstol.

Et link nederst på siden med søgeresultater giver adgang til domme afsagt efter den 1. oktober 2008 i deres fulde længde (personoplysninger slettes).

Nyheder og pressemeddelelser fra den øverste kassationsdomstol offentliggøres regelmæssigt på siden med pressemeddelelser på den øverste kassationsdomstols websted. Domme i følsomme sager af særlig interesse offentliggøres også på denne side samt i den øverste kassationsdomstols database.

Formater

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager

På webstedet for den øverste domstol i forvaltningsretlige sager findes retspraksis i HTML-format.

Den øverste kassationsdomstol

På den øverste kassationsdomstols websted findes retspraksis i PDF-format.

Relevante domstole

Oplysninger om verserende sager


De øverste domstole — den øverste domstol i forvaltningsretlige sager og den øverste kassationsdomstol

Andre domstole

Findes der oplysninger om

 • eventuelle appelsager?

Ja

Ja

 • hvorvidt sagen stadig verserer?

Ja

Ja

 • resultatet af en appel?

Ja

Ja

 • hvorvidt afgørelsen er endelig?

Ja

Ja

 • det forhold, at sagen kan indbringes for

en anden indenlandsk domstol (forfatningsdomstol, …)?

EU-Domstolen?

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

ikke relevant

ikke relevant


Regler for offentliggørelse


På nationalt plan?

For de enkelte domstole?

Findes der ufravigelige regler om offentliggørelse af domme?

Ja, artikel 64, stk. 1, i loven om retsvæsenet

JaDe øverste domstole

Andre domstole

Offentliggøres domme i deres fulde længde eller i uddrag?

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager og den øverste kassationsdomstol — hele teksten

Hele teksten/uddrag

Hvis der kun offentliggøres uddrag, hvilke kriterier anvendes da for udvælgelsen?

ikke relevant

ikke relevant

Sidste opdatering: 20/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.