Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Kroatiens højesterets database

"SuPra" indeholder alle afgørelser truffet af højesteret siden den 1. januar 1990. Ud over disse afgørelser indeholder databasen de vigtigste afgørelser fra de andre domstole i Kroatien.

En ny database over retspraksis med navnet "SupraNova" indeholder afgørelser fra byretter, distriktsdomstole, handelsretter, den højere handelsret, den højere ret for mindre forseelser og Kroatiens højesteret.

Alle afgørelser indeholder følgende oplysninger: navnet på den domstol, der har truffet afgørelsen, navnet på afdelingen, sagens art, dato for afgørelsen og datoen for offentliggørelsen samt den fulde tekst i formaterne doc, pdf og html. Alle afgørelser, der er blevet truffet efter den 1. januar 2004, indeholder de relevante indeksoplysninger samt den fulde tekst.

Retsstillingen offentliggøres for særligt vigtige og interessante afgørelser.

Den fulde tekst, som offentliggøres, afviger fra den originale tekst for at beskytte sagens parters privatliv. Dette sker ved at fjerne alle oplysninger vedrørende de fysiske og juridiske personers identitet i overensstemmelse med Reglerne for sikring af anonymitet i domstolsafgørelser og Vejledningen til sikring af anonymitet i domstolsafgørelser udstedt af formanden for Kroatiens højesteret.

Reglerne om offentliggørelse af domstolsafgørelser bestemmer, at:

  1. domstolene selv udvælger de vigtigste afgørelser, der skal offentliggøres, og
  2. afgørelser fra lavere retsinstanser, som Kroatiens højesteret refererer til, skal i henhold til civilproceslovens artikel 396a offentliggøres.

Kroatiens øverste forvaltningsdomstol består på nuværende tidspunkt af to afdelinger (afdelingen for pension, invaliditet og sundhed og afdelingen for finans- og arbejdsret og formueret) samt rådet for vurdering af lovligheden af almindelig lovgivning.

I samråd med den pågældende afdelingschef vælger tjenesten til overvågning og undersøgelse af retspraksis fra disse afdelinger de relevante afgørelser, der er truffet på baggrund af afdelingernes arbejde den foregående måned. Ved årets udgang mødes afdelingscheferne med tjenesten til overvågning og undersøgelse af retspraksis og vælger de vigtigste afgørelser, der er blevet truffet ved domstolen, som derefter forberedes til det nyhedsbrev, Kroatiens øverste forvaltningsdomstol udsender hvert år.

Retsstillingerne i afgørelserne, som er indeholdt i nyhedsbrevet, offentliggøres desuden på webstedet for Kroatiens øverste forvaltningsdomstol med en relevant overskrift.

Alle afgørelser fra rådet for vurdering af lovligheden af almindelig lovgivning offentliggøres på webstedet for Kroatiens øverste forvaltningsdomstol.

Sidste opdatering: 04/12/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.