National retspraksis

EU-medlemsstaternes domstole anvender og fortolker både lovgivningen i den pågældende medlemsstat og EU-retten. Derfor er det relevant for borgere og jurister at få adgang til ikke blot retspraksis fra deres egen medlemsstat, men også fra de øvrige EU-medlemsstater.

De fleste medlemsstater har en eller flere databaser med afgørelser og udtalelser fra deres domstole vedrørende EU-ret, national lovgivning og også regional og/eller lokal lovgivning. Oplysningerne på internettet kan undertiden være begrænsede til bestemte domstole (f.eks. højesteretter) eller bestemte typer afgørelser.

Man kan enten søge efter medlemsstaternes retspraksis via en medlemsstats database ved at trykke på et af flagene til højre, hvorefter man bliver viderestillet til det relevante nationale websted, eller man kan bruge en af de europæiske databaser (nedenstående liste er ikke udtømmende):

  • JURE, en database oprettet af Europa-Kommissionen, som indeholder retspraksis vedrørende civil- og handelssager og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme afsagt i en anden stat end den, hvor dommen er afsagt. Det omfatter retspraksis vedrørende relevante internationale konventioner (f.eks. Bruxelles-konventionen fra 1968 og Lugano-konventionen fra 1988) samt retspraksis fra EU og medlemsstaterne).
  • Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (ACA Europe) giver adgang til to databaser med medlemsstaternes retspraksis vedrørende anvendelsen af EU-retten, nemlig "JuriFast" og "Dec.Nat". Afgørelserne foreligger på originalsproget med et resumé på engelsk og fransk. Dec.Nat-databasen indeholder også referencer til og analyser af nationale afgørelser, som leveres af EU-Domstolens forsknings- og dokumentationsafdeling.

Desuden indeholder den europæiske e-Justice-portal også information om de forskellige domstole i medlemsstaterne. Mange af disse domstole har et websted med en database over dens egen retspraksis.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.